Sitoumus 2050

Osuustoiminnallisten yritysten yhteinen julistus

Osuustoimintayritykset sitoutuvat yhteistyössä kasvattamaan monimuotoista ja tasa-arvoista osuustoimintaa kaikilla päätöksentekoportailla erityisesti hallituksissa sekä yritysten ylimmässä johdossa.

Pellervon valtuuskunta, joulukuu 2019

Mistä on kyse?

Sitoumus 2050 eli Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansallinen työkalu, jolla edistetään globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030 eli YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta). Sitä koordinoidaan valtioneuvoston kansliassa. Lisää aiheesta: www.sitoumus2050.fi. 

Suomi on allekirjoittanut Agenda 2030 -sopimuksen ja priorisoinut Kestävän kehityksen tavoitteet Suomen näkökulmasta. Valtioneuvosto seuraa ja raportoi tavoitteiden toteutumista YK:lle.   

Pellervo on tehnyt osuustoimintayrityksille yhteisen kattositoumuksen, jonka teemaksi on valittu tasa-arvon edistäminen. Osuustoiminnalliset yritykset voivat liittyä tähän omilla toimenpidesitoumuksillaan. 

Osuuskuntien sitoumuksen sisältö

Osuustoiminnallisten yritysten (esim. kuluttajaosuuskunnat, osuuspankit, keskinäiset vakuutusyhtiöt, maataloustuottajien ja metsänomistajien osuuskunnat, vesiosuuskunnat ja pk-osuuskunnat) päätöksenteko perustuu demokraattiseen jäsenhallintoon. 

Osuuskunnissa on kaikki tai jotkut seuraavista päätöksentekoelimistä: osuuskunnan kokous tai edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Merkittävässä roolissa on myös toimitusjohtaja tai pääjohtaja sekä johtoryhmä. Osuustoiminnalliset yritykset sitoutuvatkin kasvattamaan monimuotoisuutta osuustoiminnassa, erityisesti hallinnossa sekä yritysten ylimmässä johdossa.  

Monimuotoisuus kaikilla päätöksentekoportailla on osuuskunnissa tärkeää. Esimerkiksi naiset eivät ole vielä (2019) tarpeeksi vahvasti edustettuina erityisesti osuuskuntien hallituksissa, eivätkä varsinkaan niiden puheenjohtajina tai varapuheenjohtajina. Myös toimitusjohtajissa, pääjohtajissa ja johtoryhmien jäseninä on vähän naisia. Lisäksi nuoret ja maahanmuuttajat ovat aliedustettuina ja osatyökykyisten työmahdollisuuksiin osuuskunnat voisivat vastata myös nykyistä paremmin. 

Jäsendemokratia perustuu siihen, että jäsenet valitsevat itse vaaleilla keskuudestaan osuuskuntansa päätöksentekijät. On huomioitava, että ehdokkaat edustajiston vaaleihin syntyvät jäsenten keskuudessa ja vapaa äänestäminen (ehdokkaan valinta) on kunkin jäsenen demokraattinen oikeus, mihin ei voi määrätä sukupuoli- tai muita tasavertaisuuskiintiöitä. 

Osuustoiminnalla on kuitenkin myös yhteiset, kansainvälisesti määritetyt arvot kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, joiden mukaan niiden kuuluu toimia. Tutkimustulokset monimuotoisten hallitusten positiivisista vaikutuksista ovat myös varsin kiistattomia. 

Näistä näkökulmista osuustoiminnallisten yritysten tulisi olla edelläkävijöitä, kun katsotaan hallintoelinten koostumusta ja monimuotoisuutta. Jäsendemokratiaan pohjautuvina organisaatioina osuuskunnilla on hyvät mahdollisuudet edistää monimuotoisuutta myös yritysten päätöksentekijöissä ja johdossa. 

Miksi liittyä mukaan?

Osuustoiminta-aatteen kulmakiviä on jäsenten tasavertaisuus ja yhdenveroisuus. Osuustoiminnallisten yritysten demokraattinen jäsenhallinto on keskeinen erottava tekijä muihin yrityksiin verrattuna.

Sitoumus on myös keino tuoda osuuskuntaa yritysmuotona esiin samalla, kun aidosti pyritään lisäämään hallinnon ja toimihenkilöiden monimuotoisuutta osuuskuntaidean mukaiseti. 

Kansallisesti sitoumus on omaksuttu jo hyvin: Eri organisaatiot ovat tehneet jo yhteensä 2200 erilaista sitoumusta. Yli 70 000 suomalaista on tehnyt sitoumukseen liittyvän elämäntapatestin ja pyrkii siten muuttamaan omaa toimintaansa. Asia siis kiinnostaa!

Kyselyn mukaan sitoumuksensa jo tehneet ovat pitäneet sitä hyödyllisenä: 

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa 
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä 
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle 
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa 
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin 

Pellervon tavoitteen on saada mukaan osuustoiminnan yhteisen sitoumukseen ainakin 300 eri yritystä.

Ohjeet sitoumuksen tekemiseen ja yhteiseen sitoumukseen liittymiseen