Osuuskuntaidentiteetin kansainvälinen arviointityö

Videoalustus osuuskuntaidentiteetin arviointyöhön osuuskunnissa.

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Identiteetti koostuu seuraavista kolmesta kokonaisuudesta:

Osuuskunnan määritelmä

Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla yhteisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja odotuksiaan.

Osuustoiminnan arvot ja eettiset arvot

Omatoimisuus, omavastuu, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus.
Eettiset arvot: rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallisen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.

Osuustoiminnan periaatteet

1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
2. Demokraattinen jäsenhallinto
3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
7. Vastuu toimintaympäristöstä

Tarkoituksena kirkastaa osuuskunnan erityispiirteet

Käynnissä olevan globaalin konsultaation tavoitteena on myös vahvistaa osuuskuntaidentiteettiä ja testata, kuinka hyvin nykyiset arvot ja periaatteet erottavat osuuskunnat muista liiketoimintamalleista. Periaatteet ja arvot määriteltiin viimeksi vuonna 1995.

Identiteetin uudelleenarviointityö aloitettiin marraskuussa 2021 Maailman osuuskuntakonferenssissa Etelä-Korean Soulissa. Vuonna 2022 järjestettiin alueellisia ja kansainvälisiä webinaareja osuuskuntaidentiteettiin liittyvistä aiheista ja lähes 2 300 henkilöä 136 maasta vastasi identiteettikyselyyn. Kyselyssä selvitettiin osuustoimijoiden tietoisuutta osuuskuntaidentiteetistä ja kerättiin ajatuksia sen merkityksestä ja vaikutuksista.

Kyselyn mukaan osuustoimintaperiaatteet koetaan tärkeinä. Erityisesti seitsemän periaatetta ovat kohtuullisen hyvin tiedossa, mutta osuuskunnan määritelmä ja taustalla olevat arvot ovat vähemmän tunnettuja. Harvat tuntevat ICA:n ohjeistukset osuuskuntaidentiteetistä.

ICA toivoo palautetta osuuskuntaidentiteetistä erilaisilta osuuskunnilta ja osuuskuntien järjestöiltä!

Hyödynnä arviointityötä oman toiminnan kehittämisessä

Identiteetin arvointityön tarkoituksena ei ole vain tuottaa kansainväliselle tasolle tietoa vaan aidosti hyödyttää osuuskuntia niiden jokapäiväisessä tekemisessä. Kun osuuskunnissa pohditaan omaa suhdetta periaatteisiin ja arvoihin, voi niistä löytää uutta näkökulmaa myös liiketoiminnan kehittämiseen.

ICA on julkistanut identiteettityötä varten erilliset nettisivut identity.coop.today:

 • myös suomenkielinen versio
 • työkalupakki, jonka avulla järjestää oma identiteetinarviointitilaisuus
 • keskustelualusta, jolla henkilökohtaisesti kommentoida osuustoimintaperiaatteita ja arvoja sekä lukea muiden kommentteja ja osallistua keskusteluun
 • tutustua muiden organisaatioiden identiteettityöhön ja kannanottoihin

Pellervo on auttanut suomenkielisen version käännöstyössä. Keskustelualustalla käytyihin keskusteluihin ja muuhun muuttuvaan sisältöön suosittelemme tutustumaan mieluiten englanninkielisten sivujen kautta. Suomenkielisellä sivustolla kommentit konekäännettään automaattisesti suomeksi eikä laatu ole välttämättä ymmärrettävintä.  

Järjestäkää oma keskustelutilaisuus

 • käyttäkää hyväksi tätä valmista listaa kysymyksistä, joiden avulla keskustella osuuskuntaidentiteetistä. Samat kysymykset löytyvät myös työkalupakista.
  • Huom! Valitkaa vain muutama kysymys, joihin keskitytte
 • identiteettityön suomenkielinen esittelyvideo, jota osuuskunnat voivat käyttää myös omien tilaisuuksien alussa orientaationa teemaan.
 • jos tarvitsette alustajaa tilaisuuteenne, laittakaa viestiä hanna.muukka@pellervo.fi
 • raportoikaa tulokset suoraan ICA:lle tämän lomakkeen kautta (voi laittaa suomeksi).
  • Pellervo saa tulokset Suomen osalta ICA:lta
 • Aikaa tilaisuuksien järjestämiseen ja tulosten raportointiin on kevääseen 2024 asti.

Pellervo muodostaa suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannan

 • Pellervon hallitus on koostanut alkuvuodesta 2024 ICA:lle suomalaisen osuustoiminnan yhteisen lausunnon osuuskuntaidentiteetistä. Pohjana käytettiin kaikille suomalaisille osuustoimijoille avoinna olleen kyselyn vastauksia (kysely oli auki toukokuusta 2023 tammikuuhun 2024) sekä muiden suomalaisten osuuskuntien ja yhteisöjen tekemiä omia lausuntoja ja valtuuskunnan kanssa keväällä 2023 käytyjä keskusteluja.
identieetti-arviointi