Osuuskuntien tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä ja ilmoitettava kaupparekisteriin

Edunsaajien rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuus

Osuuskunnilla on ollut 1.1.2019 alkaen velvollisuus rekisteröidä ja ylläpitää rekisteriä osuuskunnan tosiasiallisista edunsaajista. Luetteloon merkitään nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Lisäksi osuuskuntien on tullut 1.7.2019 alkaen tehdä ilmoitus osuuskunnan todellisista edunsaajista kaupparekisteriin. Ilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, ettei osuuskunnalla ole todellisia edunsaajia. Jos osuuskunta ilmoittaa, ettei sillä ole todellisia edunsaajia, kaupparekisteri merkitsee edunsaajiksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Ilmoitus kaupparekisteriin tulee tehdä viimeistään 1.7.2020.

Rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuus perustuu 1.1.2019 voimaan tulleisiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain (rahanpesulaki) säännöksiin ja se koskee pääsääntöisesti kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Vain ne yhteisöt, joiden toiminta on vähäistä  on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (mm. liiketoimien enimmäismäärä on alle tuhat euroa).

Kuka on osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja?

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain mukaan aina luonnollista henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa suuremman kuin 25 %:n osuuden yhtiön osakkeista tai osuuksista tai käyttää yhtiössä yli 25 %:n suuruista äänivaltaa. Omistus voi siis olla myös toisen yhtiön kautta tapahtuvaa eli välillistä tai osakkuus-/jäsensopimukseen perustuvaa.

Osuuskunnan tosiasiallisia edunsaajia ovat henkilöjäsenet niissä osuuskunnissa, joissa on enintään kolme jäsentä. Jos tällaisessa osuuskunnassa jäsenenä on esimerkiksi osakeyhtiö, jossa luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa, on hän myös osuuskunnan todellinen edunsaaja. Määräysvalta osakeyhtiössä perustuu siihen, että hänen äänivaltansa joko osakeomistuksen tai muulla perusteella on yli 50 %. Osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja riippumatta osuuskunnan jäsenten määrästä on myös sellainen henkilöjäsenen, jonka sääntöihin perustuva äänimäärä on suurempi kuin 25 %.

Vastuu tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta, rekisteröinnistä, rekisterin ylläpitämisestä sekä ilmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin on hallituksen jäsenillä. Laiminlyönnistä voidaan määrätä hallituksen jäsenelle hallinnollinen rikemaksu, jonka suuruus on vähintään 500 ja enintään 10.000 euroa.

Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta. Ohessa linkit kaupparekisterin ohjeeseen ja YTJ:n sivuille.

Ilmoitus on maksuton.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

https://www.ytj.fi/index/edunsaajat.html

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.