Selvitys osuustoimintapohjaisista energiayhteisöistä: koulutusta, tiedotusta ja tutkimusta tarvitaan nopeasti

Osuustoiminnalliset energiayhteisöt kärsivät toimintaympäristössään tunnettuuden puutteesta. Asiaa tutki Kristiina Oinonen Itä-Suomen yliopiston kandidaatintutkielmassaan. Se osoittaa yksilön ja yhteisön asenteiden vaihtelevan osuustoimintaa tai uusiutuvaa energiaa kohtaan. 

Oinosen loppupäätelmä on , että monitasoinen koulutus ja tiedotus paikallisista osuustoiminnallisista energiayhteisöistä edistäisivät Euroopan unionin tavoitteita energiaomavaraisuudesta, huoltovarmuudesta ja ilmastotavoitteista.

Vähän tunnettu asia

Energiayhteisöt ovat uusi ja vähän tunnettu toimintamalli. Oinosen tekemässä selvityksessä todetaan, että energiayhteisö on jakamistaloutta, jossa yhteisön jäsenet jakavat energian tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa. Mallin tarkoitus on lisätä tavallisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille ja tuottaa käyttämäänsä sähköenergiaa. Mielenkiintoisen siitä tekee, että energiayhteisön jäsen voi valita oman sähkönmyyjänsä. Tällä hetkellä käytössä on lähinnä kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä, mutta tulevaisuudessa myös hajautettujen energiayhteisöjen arvellaan yleistyvän.

Erityisen heikosti tunnetaan osuuskuntamuotoisia energiayhteisöjä. Kuitenkin näissä kahdessa, energiayhteisössä ja osuuskunnassa, on paljon samaa. Osuuskunnat ovat esimerkiksi paikallisia aivan kuten useimmat energiayhteisöt.

Selvitys suosittaa jatkotutkimusta aiheesta. Tärkeintä olisi selvittää yksilö- ja yhteisötason asenteet ja ennakko-oletukset paikallisista osuustoiminnallisista energiayhteisöistä Euroopan unionin alueella. Se antaisi yksityiskohtaisempaa, toimintaympäristöön sidottua tietoa eri maiden asenneilmapiiristä. Tutkimus auttaisi kehittämään toimenpiteitä uusiutuvaa energiaa tuottavien paikallisten osuustoiminnallisten energiayhteisöjen tunnettuuden lisäämiseksi.

Mikä energiayhteisö?

  • Paikallinen energiayhteisö (local energy community) on oikeushenkilö, joka tuottaa, kuluttaa, kerää tai varastoi energiaa taikka tarjoaa energiatehokkuuspalveluja, sähköajoneuvojen latauspalveluja tai muita energiapalveluita jäsenille tai osakkailleen. Paikallinen energiayhteisö perustuu vapaaehtoiseen tai avoimeen osallistumiseen, jossa pääasiallista määräysvaltaa käyttävät sen osakkaat tai jäsenet.
    • Paikallisen energiayhteisön jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, kuntia, pk-yrityksiä tai paikallisviranomaisia. Ensisijaisena tavoitteena on tuottaa rahallisen voiton sijaan jäsenille, osakkaille tai toimialueelle ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä.
  • Osuustoiminnallinen energiayhteisö (cooperative based energy community) on osuuskuntamuodossa toimiva energiayhteisö. Sen luonteeseen kuuluu energiantuotannon lisäksi olla paitsi liiketoiminnallinen, myös sosiaalinen yhteisö.

Lähde: Oinonen, Kristiina (2024): Eurooppalainen osuustoiminnallinen energiayhteisö osana uusiutuvan energian tuotantoa – perustamiseen ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Opinnäytetutkielma, 43 sivua.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.