Pellervo och kooperation på svenska

Pellervo är ett urfinskt namn som härstammar från Kalevala. Sampsa Pellervoinen var älva, såningsman och producent av jordens fruktbarhet i den finska mytologin. Det var inget under att man valde Pellervo till kooperationsorganisationens namn i det agrara Finland för över ett hundra år sedan. Men vad har svenskan att göra med Pellervo?

Vid Finlands självständighets gryning år 1916 bildades Svenska Andelsdelegationen vars uppgift var att främja kooperationen inom Svenskfinland. Nu följer en frågesportsfråga: vem grundade denna delegation? Det torde inte vara ett under att lantbrukssällskapen samt mejeriförbundet Enigheten var med. Mindre känt är det att den tredje bildaren var Sällskapet Pellervo. Delegationen verkade i tre år tills år 1919 grundades Finlands Svenska Andelsförbund rf. i Vasa. Förbundet finns fortfarande. Det har ett samarbetsavtal med Sällskapet Pellervo, dess kontor finns på Pellervos byrå på Simonsgatan 6 i Helsingfors. Dess uppgift är att säkerställa expertis på svenska i Pellervos verksamhet.

Finlands Svenska Andelsförbund, kortare Andelsförbundet, strävar enligt sina stadgar efter att sprida information inom svenskbygden, biträda medlemmarna samt företräda och bevaka intressen i offentligheten och inför myndigheterna. Dess medlemmar är till betydande del svenska andelslag eller centralandelslag med svenska medlemsandelslag. I nuläge har man 30 medlemmar varav nio är andelsbanker, två slakterier, ett mejeri samt flera vind-, energi- och skogsandelslag. Förbundets styrelse har till uppgift att styra Pellervos svenska verksamhet. Genom samarbetsavtalet med Pellervo är Andelsförbundet representerat inom Pellervos förvaltning och har en representant i Pellervos delegation, men är i regel också representerat i Pellervos styrelse. Förbundets VD är nuförtiden också anställd i Pellervo.

Andelsförbundet har fortfarande en viktig uppgift. Det är sin medlemskårs gemenskap och föreningslänk. Det verkar som föreningskanal till andra svenskspråkiga organisationer i Finland samt i Norden. Tack vare Andelsförbundet kan Pellervo erbjuda rådgivnings- och juridiska tjänster på svenska. Pellervo ordnar riksomfattande och regionala evenemang på svenska, erbjuder föreläsningstjänster samt utbildar förtroendevalda i samarbete med PI-johtamiskoulu (Pellervoinstitutet).

Kooperationen känner inga språkgränser. Många finländska andelslag verkar både på finska och på svenska. Andelslag med finsktklingande namn har ofta många svenskspråkiga medlemmar. Svenskspråkiga andelslag på fastlandet har blivit mera finskspråkiga på grund av en intern inflyttning och fusioner. Vare sig kunden finskspråkig eller svenskspråkig önskar hon så bra betjäning som möjligt – på det språk som vid respektive situation är passligast.

Pellervos svenskspråkiga service utvecklas vidare. Man har planer för skolsamarbete och växande regional synbarhet. Låt oss återkomma till temana – också på svenska!

Kari Huhtala
Kooperationsdirektör, Pellervo
VD, Finlands Svenska Andelsförbund

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.