Doktorsavhandling: Producentandelslag kritiska att utse experter till sina styrelser

Kari Huhtala, kooperationsdirektör vid andelslagens centralorganisation Pellervo och vd vid Finlands Svenska Andelsförbund, disputerar på fredag i Villmanstrand vid LUT-universitetets handelshögskola om producentandelslagens förvaltning.

Producentandelslagen har en betydande roll i Finlands näringsliv: Deras årliga omsättning är cirka 3 miljarder euro. När man tar med de företag som ägs av dessa andelslag stiger summan till över 14 miljarder.

Jord- och skogsbruksandelslag representerar samhällskritiska sektorer som har stor betydelse exempelvis för att bekämpa klimatförändringen och för landets försörjningsberedskap.

För avhandlingsforskningen intervjuades styrelseordförandena för de 16 största finländska producentkooperativen samt ordföranden för antingen förvaltningsrådet eller representantskapet.

– Det är samhällsviktigt att andelslagen har en fungerande och väl presterande styrelse, påminner Kari Huhtala.

Enligt Huhtalas doktorsavhandling är producentandelslagen kritiska att utse externa experter till sina styrelser. Även antalet kvinnor är ganska lågt, och det har inte skett någon tillväxt under de senaste tio åren. Andelslagens förvaltningskultur gynnar val av styrelsemedlemmar inom förvaltningen.

Regional representation föredras

Det har länge varit en praxis inom andelslagen att geografiska områden haft ett inofficiellt inflytande över styrelsevalet. I denna fråga framkom det att det pågår en förändringsfas där betydelsen av regionalitet ville minskas.

– Regional representation och styrelsens kompetenskrav skapar spänning i valsituationen. Det finns tydliga skillnader mellan anskaffningsandelslag, marknadsföringsandelslag och ägarandelslag i dessa frågor. I anskaffningsandelslagen är trycket för regionalitet störst, konstaterar Kari Huhtala.

Enligt doktorsavhandlingen är producentandelslagen försiktiga eller till och med reserverade när det gäller att använda externa styrelseexperter. Deras utnämning anses motiverad i situationer där andelslaget befinner sig i en betydande förändringsfas eller står inför utmaningar.

Marknadsföringsandelslag och ägarandelslag betonar alltmer styrelsemedlemmarnas kompetens. I de förstnämnda är hela värdekedjan från råvaruanskaffning till förädling och vidare försäljning inom andelslaget. Ägarandelslagen har i uppgift att sköta ägandet i ett börsnoterat företag.

Kvinnor underrepresenterade

I Kari Huhtalas forskningsmaterial ansågs en tillräcklig representation av båda könen i styrelsen som önskvärd, men könskvoter fick inget understöd av någon. Enligt resultaten sågs kön mer som en resurs. I praktiken är kvinnor i producentandelslagens styrelser i minoritet, deras andel är i genomsnitt 20 %. Det är betydligt lägre i köttsektorns ägarandelslag och något bättre i mjölkandelslag.

Andelslagens förvaltningsråds roll gentemot andelslagens ägarstyrning är under förändring. Här finns det betydande skillnader mellan olika andelslagsgrupper. I producentandelslag ansågs förvaltningsrådet och dess ordförande vara betydande makthavare.

Det är också viktigt för medlemmarna att de företag de äger har en styrelse som är kompetent i sina uppgifter. En väl fungerande styrelse skapar mervärde för sina medlemmar. Detta är särskilt viktigt i producentandelslag, eftersom andelslaget är avgörande för medlemmarnas närings framgång.

Företags- och medlemsgemenskapsrollerna måste kunna kombineras

– Andelslagets dualitet som gemenskap för medlemmarna och företag är kärnan i allt. Detta ska synas i producentandelslagets styrelses arbete. Styrelsen ska bestå av personer som tillsammans ser till att andelslaget ekonomiskt blomstrar och samtidigt uppfyller medlemmarnas förväntningar, betonar Huhtala.

Doktorsavhandlingen inom ledarskap och organisation vid handelshögskolan har titeln Paradoxes of Director Selection in Agricultural Co-operatives: Understanding Boards’ Conformance and Performance Roles, med andra ord Paradoxer av styrelsemedlemsval i producentandelslag: Förståelse för styrelsens anpassnings- och prestandaroller. Disputationen kommer att strömmas den 7 juni kl. 12.

Till evenemanget på LUT campus i Villmanstrand kommer den norska professorn Morten Huse (BI Norwegian Business School) som opponent. Doktorsavhandlingen har handletts av professor Iiro Jussila med stöd av forskarlärare Pasi Tuominen och RDI-specialist Terhi Tuominen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.