Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA).

”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva inom kooperationen. Många av andelslagen på finlandssvenskt håll är de facto grundade av jordbrukare”, tillägger han.

”SLC och FSA har en lång tradition av samarbete, bland annat utbildnings- och tidningssamarbete då SLC tidigare varit utgivare av tidningen Lantmän och Andelsfolk (LoA). För SLC är det naturligt att vara medlem i finlandssvenska takorganisationer som står våra näringar och verksamhet nära”, säger SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund.

Som centralorganisation har SLC till uppgift att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den finlandssvenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Organisationen har som personmedlemmar ca 11 000 finlandssvenska jordbrukare och landsbygdsföretagare samt dryga 19 000 skogsägare i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland.

FSA är en samarbetsorganisation för svenskspråkiga andelslag och andra organisationer med likadan karaktär. FSA har 32 medlemsorganisationer i svenska Österbotten, Södra Finland och på Åland. Organisationerna representerar konsument-, producent- och finanssektorn samt många andra branscher. FSA fungerar i tätt samarbete med Pellervo Coop Center.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.