Andelslagens förvaltnings möten i undantagssituationer som orsakas av coronaviruset

Finlands regerings beslut den 16 mars 2020 om att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 deltagare har preciserats så att det gäller sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. Regeringen har tills vidare inte tillgripit möjligheten att med stöd av beredskapslagen bestämma strängare begränsningar i fråga om rörelsefrihet och vistelse för skyddande av befolkningen. Ett andelslags eller ett fullmäktiges möte, eller något annat möte inom andelslagets förvaltning, är i princip inte en sådan sammankomst som avses i lagen om sammankomster och som begränsats på grund av regeringens beslut. Trots att begränsningarna tills vidare inte gäller de möten som andelslagen håller, har regeringen dock starkt rekommenderat att även andra organisationer ska beakta dessa begränsningar när det gäller deras egna sammankomster. När det gäller coronaviruset är smittorisken densamma oberoende av om sammankomsten är privat eller offentlig. Åtminstone en del av de listade bolagen har redan flyttat sina bolagsstämmor till en tidpunkt som bestäms senare.

Deltagande i andelslagets/fullmäktiges möte på distans

Det är alltid möjligt att ordna styrelsens och förvaltningsrådets beslutsfattande utan att hålla möten med fysisk närvaro, exempelvis i form av telefonmöte, via e-post eller genom att låta beslutsprotokollet cirkulera mellan medlemmarna för underskrift.

Däremot ska ett andelslags eller ett fullmäktiges möte enligt lagen om andelslag alltid hållas på andelslagets hemort, på annan ort som nämns i stadgarna eller, av synnerligen vägande skäl, också på någon annan ort. Lagen är till denna del ovillkorlig, mötet ska alltid hållas på en fysisk mötesplats. En medlems rätt att delta i mötet kan inte begränsas. Det är inte möjligt att ordna ett andelslags/fullmäktiges möte enbart med hjälp av distanskontakt.

Man kan dock ge en medlem möjlighet att delta i mötet med hjälp av distanskontakt. Styrelsen kan alltid fatta beslut om möjlighet till distansdeltagande. Lagen om andelslag begränsar inte de sätt på vilka man kan delta i andelslagets/fullmäktigets möte. I lagen nämns att deltagandet kan ske per post eller genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel, men de tekniska hjälpmedlen begränsas inte till dessa. När det gäller aktiebolag har exempelvis telefonmöten ansetts vara ett godkänt sätt att ordna en bolagsstämma.

I möteskallelsen ska nämnas möjligheterna till distansdeltagande samt villkoren för ett sådant deltagande. Likaså ska nämnas därtill anslutna eventuella begränsningar i medlemmarnas yttranderätt och vilket förfarande som ska iakttas. En förutsättning för detta är att en sådan medlems deltaganderätt liksom även riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras lika tillförlitligt som vid en sedvanlig andelsstämma eller ett fullmäktigemöte. I praktiken kan möjlighet för medlemmarna att delta på distans ordnas närmast då fråga är om små andelslag eller sådana andelslag som har ett fullmäktige.

Flyttning av möten

Om kallelse till andelslagets/fullmäktigets möte ännu inte har skickats kan det i nuläget vara skäl att hålla mötet vid en så sen tidpunkt som möjligt enligt bestämmelserna i lagen om andelslag eller andelslagets egna stadgar. Även i de fall där möteskallelsen redan skickats kan mötessammankallaren (styrelsen/förvaltningsrådet) fatta beslut om att ställa in mötet. Det lönar sig att fatta beslut om mötestidpunkten tidigast efter den 13 april då de åtgärder, som Finlands regering föreskrivit på grund av coronavirussituationen, enligt situationen just nu ska upphöra.

Alternativ vid övervägande av möteskallelse

Mötessammankallaren har beslutsrätt när det gäller att överväga om mötet ska hållas eller flyttas till en senare tidpunkt. När beslutet fattas är det skäl att beakta om ett uppskjutande av mötet orsakar (betydande) skada samt om det är möjligt att för undvikande av hälsorisker skrida till sådana åtgärder, som under rådande förhållanden säkerställer att medlemmarna kan delta i mötet på distans och som från andelslagets synpunkt är ändamålsenliga och kan genomföras till skäliga kostnader.

När lagen om andelslag (eller andra lagar om sammanslutningar) har stiftats har man inte beaktat den möjligheten att ett ordnande av möten i enlighet med lag och bestämmelser kan ge upphov till så stora risker för en stor del av medlemmarna att de har grundad orsak att låta bli att delta i mötena, samt att risken i fråga yppar sig så snabbt att mötesarrangörerna i praktiken inte har möjlighet att ordna distansdeltagande på ett sätt som behandlar alla medlemmar jämlikt. Detta har sannolikt betydelse, om man med anledning av att ordnandet av mötet uppskjutits skulle kräva skadestånd av styrelsen på grund av att mötet eller besluten har uppskjutits.

Mötet hålls efter den tidsfrist som anges i lagen om andelslag eller i stadgarna

I det här skedet kan ingen av oss säga hur situationen kommer att utvecklas. Andelslagen kan dock försättas i en sådan situation att mötena inte kan hållas inom den tidsfrist som anges i lagen eller stadgarna. Detta har ingen inverkan på lagligheten i de i sig lagenliga beslut som fattats av mötena. Även den risken att styrelsen eller en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet, skulle bli skadeståndsansvarig för en skada som orsakats av ett dröjsmål, är närmast teoretisk då man beaktar de undantagsförhållanden som råder just nu.

Tilläggsinformation: Kooperationsdirektör Kari Huhtala, Pellervo Coop Center, tel. 040 8466 704, kari.huhtala(a)pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.