Inledning – vad avses med god förvaltning

God förvaltning har diskuterats ur många vinklar under de senaste decennierna. Inom företagsvärlden började man fästa särskild uppmärksamhet vid god förvaltning under 1990-talet, då vi nåddes av nyheter om oegentligheter bland företagsledare ute i världen. Då vaknade man till insikt om att företagsledningen måste övervakas och att det behövs spelregler för övervakningen. Övervakningsaspekten är fortfarande synlig i statuterna för god förvaltning. Kooperativen kämpade vid den tiden främst med bristfällig prestationsförmåga. De kooperativa företagen upplevdes inte alltid som företag, utan mera som ett mellanting mellan ideell och ekonomisk verksamhet. Inom föreningsvärlden har utmaningarna under senaste decennier haft en koppling till stela strukturer och i viss mån till en sammanblandning av politisk verksamhet och ideell föreningsverksamhet.

Av ovan nämnda orsaker har man under den senaste tiden strävat efter att utveckla förvaltningen inom de medlemsstyrda organisationerna. För dessa organisationer finns det sällan anvisningar inom god förvaltning eller förvaltningskodex. Snarast har man strävat efter att tillämpa andra organisationers bästa praxis och anpassa dem till de egna behoven. De är dock inte alltid lämpade för de behov som medlemsbaserade organisationer har.

Guidens tyngdpunkt ligger vid det sätt på vilket medlemsbaserade organisationer kan skapa och upprätthålla en sådan förvaltningsmodell, som tryggar deras fortlevnad på lång sikt, samtidigt som de förverkligar sin grunduppgift till förmån för sina medlemmar.

Denna guide för god förvaltning riktar sig till medlemsbaserade organisationer, med vilket man avser andelslag, föreningar och ömsesidiga bolag. Guidens tyngdpunkt ligger på andelslag, men föreningarnas behov lyfts fram då de avviker från de nämndas. Den främsta principiella skillnaden finns i att andelslag och ömsesidiga bolag är företag, medan föreningar i princip är allmännyttiga, ideella aktörer.

Denna guide närmar sig inte god förvaltning ur ett juridiskt perspektiv, utan ur ett praktiskt. Guiden behandlar den lagliga grunden till den del den har koppling till exempel till förvaltningsstrukturer, roller och beslutsbefogenheter.

Figur 1 ovan beskriver förvaltningen i en medlemsbaserad organisation. Dessa organisationer grundas, ägs och förvaltas av sina medlemmar. De finns till för sina medlemmar och medlemmarna kan på goda grunder förvänta sig medlemsförmåner och andra fördelar av organisationen.

Medlemmarna förvaltar organisationen enligt demokratiska principer, i regel en röst per medlem. Avvikande från aktiebolag har medlemsbaserade företag inte grundats med tanke på placerare och deras syfte är inte att skapa maximal vinst.

Medlemsbaserade organisationer måste vara livskraftiga för att de ska ha en framtid. Ekonomin är en central mätare på livskraft. Även om syftet inte är att maximera vinsten, måste verksamheten vara lönsam. Organisationens ledning och personal är en viktig källa till livskraft.

Förvaltningen finns mellan medlemmarnas förväntningar och organisationens livskraft. I medlemsbaserade organisationer är det vanligt att det utöver styrelse finns andra förvaltningsorgan, så som förvaltningsråd eller fullmäktige.

Förvaltningens framgång i sitt uppdrag är i väsentlig grad beroende av förmågan hos de personer som väljs in i förvaltningen. Utöver goda personval, måste också förvaltningens processer fungera, så som beslutsfattande, valförfarande och intern kommunikation. Själva medlemskåren och dess engagemang är en viktig styrka för medlemsbaserade organisationer. Engagerade medlemmar deltar aktivt i möten, utskott och förvaltningsarbete.

Denna guide ska vara nyttig för dig,

  • om du deltar i förvaltningen av ett andelslag, ömsesidigt bolag eller en förening. Guiden hjälper dig att förstå din roll och uppgift och den ger en helhetsbild av de faktorer som är viktiga för förvaltningens funktion.
  • om du dessutom hör till presidiet. Guiden hjälper dig att utveckla och leda förvaltningens arbete.
  • om du är medlem i ett andelslag eller en förening eller försäkringstagare i ett ömsesidigt bolag. Guiden hjälper dig att förstå särprägeln hos medlemsbaserade organisationer och uppmuntrar dig att delta i organisationens verksamhet och till att aktivt använda dess tjänster.
  • om du är i ledningen av ett andelslag, ömsesidigt bolag eller en förening. Guiden hjälper dig att bättre identifiera organisationens särdrag samt att leda organisationen så att både medlemsförmånerna och livskraften förverkligas.
  • om du är anställd av en medlemsbaserad organisation. Du lär dig känna organisationens karaktär och förstå varför dess mål och verksamhet avviker från andra organisationer.
  • om du är sakkunnig, utvecklare, kommunikatör, utbildare eller har någon annan motsvarande roll. I denna guide får du konkreta fakta och insikter, vilka hjälper dig i ditt arbete.