Stadgar

Finlands Svenska Andelsförbunds stadgar

1 § Namn, hemort och ändamål


Förbundets namn är Finlands Svenska Andelsförbund r.f. och dess hemort är Helsingfors.
Finlands Svenska Andelsförbund, i fortsättningen även kallat Andelsförbundet eller förbundet, har som ändamål att främja landets svenska befolknings ekonomiska förkovran genom andelsverksamhet och samarbete enligt andelsverksam­hetens principer och att vara en fö­reningslänk och ett samlande organ för andelslag inom olika branscher och företag av andels­karaktär i svenskbygden.

Sitt ändamål strävar Andelsförbundet att förverkliga genom att:

1.  sprida information om andelsverksamheten och dess idéinnehåll inom landets svensk­bygder;
2.  biträda medlemmarna med rådgivning och utbildning i ekonomiska och ideella frågor samt med re­visionsverk­samhet och juridisk konsulta­tion;
3.  företräda och bevaka den finlandssvenska an­delsrörelsens intressen i offent­ligheten och inför myn­digheterna;
4.  samarbeta och korrespondera med andra mots­varande och likartade or­ganisationer i hemlan­det och i utlandet.

I syfte att förverkliga sitt ändamål anställer förbun­det nödigt antal tjänstemän och funktionärer, utger tidskrifter och idkar annan informationsverksamhet samt anordnar kurser och möten.

2 §. Antagande av medlemmar


Till medlemmar i Finlands Svenska Andelsförbund kan styrelsen efter skriftlig ansökan anta

1.  svenska eller till betydande del svenska andelslag och rättsgiltiga sammanslut­ningar av anndelskaraktär med verksamhet inom svenskbyg­den;
2.  centralandelslag med svenska medlemsandelslag;
3.  lagligen inregistrerade distriktssammanslutningar av svenska andelsföretag.

Tidigare medlemmar bibehåller sina rättigheter.

3 § Medlemsavgift


För förverkligandet av förbundets syften och säker­ställandet av dess verksamhet erlägger varje med­lem medlemsavgift per kalenderår. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet

4 § Medlems utträde och uteslutning


Medlem som önskar avgå ur förbundet, bör göra la­genlig anmälan om uppsägning av medlemskapet. Utträdet sker vid följande årsskifte.

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller motver­kar förbundets syften eller underlåter att inom ut­satt tid erlägga sin årsavgift, kan med omedelbar verkan uteslutas genom styrelsens beslut.

Medlem som utträtt eller uteslutits av förbundet äger inte rätt att göra anspråk på del i förbundets till­gån­gar.

5 §. Beslutande organ


Andelsförbundets angelägenheter handhas av förbundsmötet och styrelsen.

6 § Årsmötet


Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. Andelsförbundets årsmöte hålls före april må­nads utgång på tid och ort, som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och extra möte utfärdas antingen genom skriftligt meddelande till varje medlem eller per e-post eller genom annons i av förbundets årsmöte bestämda svenskspråkiga tidningar minst tre veckor före mötet. I kallelsen bör anges de ärenden som skall behandlas på mötet. Ärende, som anmälts till förbundets kansli minst en må­nad före dagen för årsmötet, bör upptas i kallel­sen.

Förbundet sammankallas till extra möte, då styrelsen finner det nödigt, eller då minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna detta skriftligen för visst uppgivet ärende påyrkar.

7 § Årsmötesärenden


Vid årsmötet handläggs följande ärenden:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet;
2.  Val av 2 protokolljusterare;
3. Föredras årsberättelsen jämte bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande;
4.  Besluts om fastställelse av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år;
5.  Fastställs förbundets årsbudget samt medlemsavgifter;
6.  Anges riktlinjerna för förbundets verksamhet;
7.  Fastställs arvoden för styrelse och verksamhetsgranskaren;
8.  Väljs fem medlemmar och fem suppleanter i styrelsen, samt utses dess ordförande och viceordförande. Dess man­dat varar in till följande årsmöte. Vid val av styrelsens medlemmar och deras suppleanter bör vidare iakttas att de fyra svenska landskapen och de olika branscher­na så vitt möjligt på ett rättvist sätt är representerade genom de olika medlemmarna;
9.  Väljs en verksamhetsgranskare och en suppleant till denne för granskning av följande års förvaltning och räkenskaper;
10. Överläggs och besluts om övriga frågor, som av styrelsen eller medlem i förbundet blivit väckta.

Ärenden som inte upptagits i kallelsen må icke av årsmötet upptas till avgörande behandling.

8 § Rösträtt


Vid förbundets möten utövas rösträtt för medlem av därtill befullmäktigad person. Samma person kan inte företräda fler än en medlem. Rösträtt vid förbun­dets möten må icke utövas av medlem, som först under det löpande året vunnit medlemskap och icke heller av medlem, som inte erlagt årsavgiften till förbundet för nästföregående år.

Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet. Vid lika antal röster avgörs val genom lottning, i andra fall gäller den åsikt, som biträds av ordförande.

9 § Styrelsen


På styrel­sen an­kommer att handha förbundets löpande angelägenheter.

Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordfö­randen och två valda medlemmar är närva­rande.

10 § Styrelsens åligganden


På styrelsen ankommer att:

1.  handha förbundets ekonomiska angelägenheter och den närmaste ledningen av förbundets verksamhet samt att till årsmötet avge årsberättelse över verksamheten och förbundets ekonomi ävensom bereda de ärenden, som skall handläggas på förbundets ordinarie och extraordinarie möten;
2.  anställa och avskeda förbundets personal och bestämma om avlöningar;
3.  enligt det av årsmötet fastställda verksamhets­programmet anordna kurser, möten och andelsdagar;
4.  enligt av årsmötet givna riktlinjer och anvisningar besluta i frågor rörande förbundets tidskrifter och övrig förlagsverksamhet;
5.  i övrigt sträva att förverkliga Andelsförbundets målsättning enligt 1 § av förbundets stadgar och
6.  fastställa instruktioner för förbundets tjänstemän.

11 § Tecknande av Andelsförbundets namn


Förbundets namn tecknas av ordföranden eller av annan ordinarie medlem av styrelsen tillsammans med annan av styrelsen därtill befullmäktigad person.

12 § Ekonomi och förvaltning


Förbundets ekonomiska angelägenheter handhas, såsom i 10 § punkt 1 anges, av styrelsen enligt anvisningar varom årsmötet närmare besluter. För förverkligandet av förbundets syften och säkerställandet av dess ekonomi:

1.  uppbär förbundet medlemsavgifter per kalenderår såsom i 3 § stadgas;
2.  upplägger förbundet, såvitt möjligt, fonder för olika ändamål;
3.  ansöker förbundet årligen om anslag och understöd från ekonomiska företag och organisationer samt
4.  mottar och förvaltar donationer.

Till Andelsförbundets grundfond överförs årligen av överskottet minst 10 procent.
Andelsförbundets fonder, till förvaltning anförtrodda donationsmedel samt anslag och understöd disponeras i enlighet med fastställda föreskrifter.

13 § Bokslut och revisionBokslutet uppgörs per kalenderår. Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår uppgöra berättelse över förbundets verksamhet. Berättelsen jämte räkenskaperna och andra nödiga hand­lingar överlämnas till förbundets verksamhetsgranskare före utgången av mars månad.

14 § Ändringar av stadgarna och förbundets upplösning


Görs framställning om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning, erfordras för beslut att framställningen understödes av minst 3/4 av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna. Sådant beslut är dock inte giltigt, förrän det med enahanda röstövervikt blivit stadfäst på nytt möte, som hålles minst två månader efter årsmötet.

15 § Tillgångarnas fördelning


Upplöses Finlands Svenska Andelsförbund, användes dess tillgångar och donationsmedel för andelsverksamhetens främjande bland Finlands svenska befolkning, på sätt, som härför sammankallat medlemsmöte besluter.

Dessa stadgar är godkända och registrerade av Patent och registerstyrelsen den 3.10 2014.
Finlands Svenska Andelsförbunds r.f. nummer i föreningsregistret är 290.