Andelsförbundets årsmötets skörd: nya medlemsvillkor och nya styrelsemedlemmar

Finland Svenska Andelsförbundets årsmöte hölls i Helsingfors den 5 april, 2017. Mötet kan konstateras ha varit en milstolpe i förbundets historia: det beslöt om nya grunder för medlemsavgifterna för både Andelsförbundets nuvarande medlemmar och för sådana Pellervos medlemmar som vill ansluta sig till Andelsförbundet. Från och med år 2017 räknas medlemsavgifterna enligt samma formel som i Pellervo. Detta betyder att de flesta medlemsavgifterna sjunker och inga medlemsavgifter höjs. Samtidigt beslöts det att Pellervos medlemmar kan ansluta sig till Andelsförbundet med en tilläggsavgift på 8 % av Pellervos avgift, dock minst 150 euro.

Den nuvarande styrelsen omvaldes med undantag att Kjell Olenius avgick från styrelsen och Kristian Westerholm valdes till ny ordinarie medlem. Tom Liljestrand valdes till ny suppleant. Kjell Olenius avtackades med Andelsförbundets förtjänstmedalj i guld med rödgult band och rosett efter att han särskilt förtjänstfullt har verkat inom andelsrörelsen. Ett varmt tack till honom!

Tilläggsinformation: VD Kari Huhtala, tel. 040 8466 704

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.