Pellervon EU-vaaliohjelma

EU-vaalit 9.6.2024

Osuuskunnat ovat kestävän tulevaisuuden rakentajia

Vaaliteemat

1

Osuuskunnat on huomioitava yrityssääntelyssä

Maakohtaisen implementoinnin varaan jääminen luo eriarvoisuutta

2

Osuuskunta on reilu pohja yhteisö-, alusta- ja jakamistaloudelle

Innovatiivista yhteisyrittäjyyttä kannattaa ohjata osuuskuntamuotoon

3

Osuuskuntamalli helpottaa Ukrainan jälleenrakennusta

Rahoituksen rinnalle tarvitaan rohkaisua aktiivisuuteen

4

Osuuskunnat vahvistavat yksityistä sektoria EU:n ulkopuolisissa kehityshankkeissa

Yritysmalli tunnustettava investoinneissa

5

EU-parlamentissa on vahvistettava osuustoimintatietoisuutta

Osuustoimintaverkoston uusi alku

Eurooppa on maailman osuustoiminnallisin manner

Osuuskunnat eivät ole marginaalia. Euroopassa on yli 250 000 osuuskuntaa, joilla on 163 miljoonaa jäsentä ja ne työllistävät 5,4 miljoonaa ihmistä. Osuuskuntia on mikroyrityksistä suuryrityksiin. Ne toimivat kaikilla talouden aloilla teollisuudesta kauppaan ja palveluihin, terveydenhuollosta asumiseen, maataloudesta pankkitoimintaan sekä energiasta kulttuuriin.

Osuuskunnat ovat kestävän tulevaisuuden rakentajia

Osuuskunnat vastaavat sekä yhteiskunnan että jäsentensä tarpeisiin. Ne pystyvät tarjoamaan yhteisiä ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sekä edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävää kasvua ja kehitystä niin paikallisesti kuin Euroopan tasolla ja globaalisti.

Osuuskunnilla on tärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja alueiden elinvoiman rakentajana ja ylläpitäjänä. Osuuskunnat luovat työpaikkoja ja tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden saada yhteisöstä tukea omalle yritystoiminnalleen. Lähtökohtaisesti osuuskunnat ovat sitoutuneita pitkäaikaiseen toimintaan. Ne ylläpitävät vakautta ja kestävyyttä toiminta-alueillaan sekä ovat merkittäviä investoijia alueillaan.

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Suomen harva asutus ja pysyvät erityishaasteet on otettava huomioon aluekehitysrahoituksessa. Suomen perusrahoituksen ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erityistuen taso on turvattava. Erityishuomio on kiinnitettävä EU:n itärajan kehityksen ja samalla koko EU:n turvallisuutta takaavaan uuteen EU:n itäisen ulkorajan elpymis- ja kehittämisrahastoon.

Rahoituksen käyttöä on suunnattava myös maaseutualueiden elinvoiman ja infrastruktuurin turvaamiseen täydentämään maaseutuohjelman toimenpiteitä.

Vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni on osuuskuntien etu

Vaikka osuustoiminta on vahvasti paikallista, EU on osuuskunnille tärkeä.

EU on rakennettu alun perin rauhan ja vakauden edistämiseksi Euroopassa. EU:n rooli rauhan ja turvallisuuden takaajana on korostunut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan johdosta. Sotatilanne on lisännyt toimia Euroopassa energiaomavaraisuuden, kriittisten raaka-aineiden tuotannon ja tuotantoketjujen toimivuuden varmistamiseksi. EU:lla on myös tärkeä rooli turvallisuuden takaajana ja siltojen rakentajana myös globaalissa maailmassa.

EU:n yhtenäismarkkinat ovat luoneet taloudellisen alueen, joka edistää kauppaa, investointeja ja talouskasvua. Tämä hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia. Lisäksi vahva ja yhtenäinen EU voi paremmin kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla.

EU tarjoaa vaikuttavan yhteistyömahdollisuuden yhteisten suurten haasteiden ratkaisemiseen kuten ilmastonmuutos, maahanmuutto, talouden kasvu ja digitalisaation myötä tiedon suojaaminen.

EU:n on parannettava päätöksentekokykyään, toimintakykyään ja yhtenäisyyttään. Jatkuva ja rakentava vuoropuhelu jäsenmaiden ja Euroopan unionin toimielinten välillä on keskeistä tulevaisuuden Euroopan rakentamisessa.

Vahva ja yhtenäinen EU ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltioiden päätösvaltaa tulisi kaventaa. EU:n tulee normeja luodessa huomioida jäsenmaiden erilaiset olosuhteet.

Toimivat sisämarkkinat suomalaisten ja yritysten etu

EU:n neljä vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat vahvistaneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä.

Tehokkaasti toimivat EU:n sisämarkkinat ovat pohja Euroopan kasvulle ja talouden vakaudelle. Lähes 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina on suomalaisten yritysten kotimarkkina. Se on myös tärkeä yrityksille, jotka eivät harjoita itse suoraa vientiä muihin EU-maihin vaan ovat osa eurooppalaista hankintaketjua.

On varmistettava, että sisämarkkinoilla on tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä tuotteet ja palvelut voivat liikkua yli kansallisten rajojen.

Päätöksenteon punaisena lankana järkisääntely

EU:n on keskityttävä asioihin, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Unionin tulee noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita eli päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Seuraavan komission työohjelman ohjenuorana tulee olla järkisääntely.

EU:n tehtävänä ei ole olla direktiivi- ja asetustehdas, joka tuottaa ihmisten ja yritysten toimintaa vaikuttavia yksityiskohtaisia säännöksiä. EU:n on oltava iso isoissa asioissa ja pieni pienissä asioissa.

Ylisääntelyn seuraukset saattavat jarruttaa kasvua, innovaatioita ja työllisyyttä Euroopassa. On kiinnitettävä huomiota, ettei maa- ja metsätalouden ja pankkisektorin osalta lisääntyvä regulaatio tuo mukanaan haittavaikutuksia.

Sääntelyssä on huomioitava jäsenmaiden erityispiirteen, kuten Suomen harva asutus ja pysyvät erityishaasteet. Metsäpolitiikka on esimerkki asioista, joiden tulee kuulua kansalliseen toimivaltaan, ei EU:lle. Mahdollinen sama säännöstö koko EU:n alueelle ei huomioisi maiden erityispiirteitä. Päätöksenteon tulisi perustua tutkittuun tieteelliseen tietoon.

EU:n vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti kilpailukyky rakentuu kestävän tuotannon, työn ja talouskasvun varaan. Euroopan on rakennettava ekologisesti kestävä talous niin, että kaikki yhteiskunnan sidosryhmät otetaan mukaan.

Verojen kerääminen ja päätökset niiden kohdentamisesta on jäsenvaltioiden toimivallassa. EU:n rooli on valvoa yhtenäisiä normeja, joiden tavoitteena on torjua veronkierto ja kaksoisverotus sekä varmistaa, ettei verotus vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. Mikäli seuraavan komission aikana avataan keskustelu nykyistä yhtenäisemmästä verotuksesta tai EU:n roolin muuttamisesta, niin tavoiteltujen muutosten vaikutukset on arvioitava huolellisesti.

Euroopan arvot

Eurooppa on rakennettu demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien pohjalle ja näitä arvoja tulee puolustaa. Pellervo kannattaa osuustoiminnan periaatteiden mukaista Eurooppaa, joka on ihmiskeskeinen ja asettaa kansalaiset osallistavasti toimintansa ytimeen. EU:n tulee kunnioittaa monimuotoisuutta ja kieltäytyä kääntymästä sisäänpäin.

Teemat tarkemmin

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on aina ollut yritysten edunvalvonnan eturintamassa, pyrkien edistämään osuuskuntien ja yhteisöllisen yritystoiminnan asemaa Suomessa ja Euroopassa sekä vahvistaen osuustoiminnan tunnettavuutta ja rooli ratkaista yhteiskunnallisia haasteita.

1. Osuuskunnat ja niiden erityispiirteet tulee huomioida yrityksiä koskevassa sääntelyssä

EU:n yrittäjyyspolitiikan on edistettävä yritysmallien moninaisuutta ja otettava huomioon osuuskuntien erityispiirteet. Osuuskuntien sääntelyn on oltava tasapuolista muiden yritysmallien rinnalla.

Osuuskunnat eivät usein kuulu EU-yrityssääntelyn soveltamisalaan, mutta kansallisessa täytäntöönpanossa osuuskunnat monessa jäsenmaassa saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, jolloin osuuskuntia kohdellaan eri EU maissa eri tavalla. Mikäli yhteisöihin vaikuttavien lainsäädäntöhankkeiden soveltaminen jää maakohtaisen implementoinnin varaan, se voi vääristää kilpailua eri maiden osuuskuntien välillä.

2. Osuuskuntaa hyödynnettävä mallina toteuttaa yhteisö- ja alustataloutta

Yhteiskunnallinen yrittäminen on entistä ajankohtaisempi, kun haetaan uusia tapoja luoda hyvinvointia, ihmislähtöisiä ja vaikuttavia palveluita sekä kehittää vastuullista yritystoimintaa. Komissiokin on halunnut lisätä yhteisötalouden menestymisen mahdollisuuksia Euroopassa.

Yhteisötalouden organisaatiot ovat yhteisöjä, jotka asettavat yhteiskunnalliset tavoitteensa etusijalle esimerkiksi sijoittamalla suurimman osan tuloistaan edistämään tavoitettaan. Yhteisötalouden toteuttamiseksi osuuskunta on hyvä ja käytännössä testattu malli yhteisyrittämiseen ja yhteiseen järjestäytymiseen. Yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnallisten päämäärien edistäminen on sisäänrakennettu osuustoiminnalliseen yritysmalliin.

Jakamistaloudessa ihmiset omistavat yhdessä jonkin sellaisen hyödykkeen, joka perinteisesti on kallis kertakulu yksittäiselle henkilölle tai yrittäjälle.  Alustaosuuskunta tarjoaa vaihtoehtoisen mallin yhteisö- ja jakamistalouden toteuttamiselle. Se voi ratkaista joitain perinteisten alustojen rajoituksia, sillä osuuskunnat perustuvat jaettuun omistukseen ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Yhteisö- ja alustatalous hyötyisi eurooppalaisesta lainsäädännöstä, joka ohjaisi innovatiivista yhteisyrittämistä osuuskuntamuotoon. Parhaimmillaan se mahdollistaisi resurssien, kuten työkalujen, autojen ja tilojen, tehokkaamman hyödyntämisen. Se myös edesauttaisi uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja kustannusten säästämistä sekä vahvistaisi yhteisöllisyyttä.

EU:ssa tulee edistää alustaosuuskuntia vaihtoehtoisina malleina perinteisille alustoille esimerkiksi lisäämällä niiden näkyvyyttä ja tunnustusta paikallisissa yhteisöissä ja vahvistamalla alustaosuuskuntia paikallisen kehityksen edistäjinä helpottamalla paikallista kokeilutoimintaa ja strategisia kumppanuuksia.

Alustaosuuskunnat toiminnallaan vahvistavat paikallista kehitystä. Alustaosuuskunnat toimivat pitkäjänteisesti ruohonjuuritasolla ja edistävät siten paikallista kehitystä. Ne edistävät työntekijöiden oikeuksia, mutta myös käyttäjien tietosuojaa asettamalla jäsentensä ja yhteisön edut etusijalle liiketoimintamalleissaan ja toiminnassaan.

3. Osuuskunnan voima Ukrainan jälleenrakentamisessa

Ukrainan jälleenrakentaminen sodan jälkeen edellyttää merkittäviä rahoitustoimia. EU auttaa jo nyt vahvistamaan Ukrainan selviytymiskykyä, mutta tullaan tarvitsemaan lisää tukea, jotta maan ja sen kansalaisten elämän perusta on kunnossa.

Rahoituksen lisäksi tarvitaan toimintamalleja. Osuustoimintamalli on yksi väline ihmisten toimeliaisuuden ja lähialueensa jälleenrakentamisessa. Hyvien käytäntöjen jakamiseen tulee rohkaista.

4.EU:n ulkopuolisissa kehityshankkeissa osuuskunnat mahdollistajina

Kehityspolitiikka on osa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tavoitteena on ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen.

Osuuskuntamallia paikallisen yksityisen sektorin vahvistamiseksi tulee hyödyntää. Osuuskunnat on tunnustettava EU:n ulkoisissa investointisuunnitelmissa.

Kehityshankkeiden kautta voidaan parantaa naisten asemaa tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia.

5. Parlamentin osuustoimintaverkoston uusi alku

EU-parlamentissa on vahvistettava osuustoimintatietoisuutta aktiivisen ja vahvan osuustoimintaverkoston voimin. Eurooppalaiset kattojärjestöt ja Pellervon Brysselin toimisto yhteistyössä parlamentin ryhmien kanssa luovat toimivan osuustoimintaverkosto parlamenttiin.

 

Osuustoimintayritykset

Osuustoimintayritykset ovat jäsentensä – olivatpa jäsenenä kuluttajat, tuottajat, yrittäjät, työntekijät tai paikalliset yhteisöt – omistamia ja hallinnoimia.

  • Osuuskuntia
  • • Euroopassa 250 000 osuuskuntaa, 5,4 miljoonaa työllistä
  • • Suomessa 3500 osuuskuntaa, 100 000 työllistä, 38 miljardia liikevaihtoa