Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry:n säännöt

OSUUSKUNTIEN KESKUSJÄRJESTÖ PELLERVO RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä käytetään Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry:stä nimitystä Pellervo.

2 §

Pellervon tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä

– kehittää osuustoimintaa yksityisen omistusoikeuden ja vapaaehtoisen taloudellisen yhteistyön pohjalta kansan taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä valveutuneisuuden lisäämiseksi,

– valvoa osuustoiminnan yhteisiä etuja ja edistää Pellervon jäsenyhteisöjä sekä niiden jäsenistöä hyödyttävää keskinäistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pellervo

 1. tutkii ja kehittää osuustoiminnan sisältöä sekä seuraa osuustoiminnan kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja harjoittaa näihin asioihin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa,
 2. suorittaa jäsenyhteisöjen toimintaa edistävää tutkimusta, koulutusta sekä oikeudellista ja taloudellista neuvontaa ja muuta sellaista jäseniä hyödyttävää toimintaa,
 3. julkaisee jäsen- ja ammattilehtiä sekä harjoittaa muuta tiedotustoimintaa,
 4. ylläpitää ja kehittää jäsenistöä palvelevia suhteita viranomaisiin, elinkeinoelämän järjestöihin sekä kansainvälisiin järjestöihin.

Pellervon tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jaettavaksi jäsenille tai muille toimintaan osallisille.

Pellervo ei harjoita elinkeinoa.

3 §

Pellervon jäseneksi voidaan ottaa rekisteröity osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö tai muutoin toiminnassaan osuustoiminnallisia periaatteita noudattava tai edistävä muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää Pellervon hallitus. Hallitus voi kuitenkin alistaa jäsenhakemuksen Pellervon valtuuskunnan lopullisesti päätettäväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Jos jäsen tahtoo erota Pellervosta, sen tulee tehdä siitä lainmukainen ilmoitus. Jäsen on velvollinen maksamaan eroamisvuodelta koko vuosimaksun eroamisajankohdasta riippumatta.

Jäsen, joka jättää vuosimaksunsa aikanaan suorittamatta taikka ilmeisesti toimii Pellervon etua tai tarkoitusperiä tai omaksumia periaatteita vastaan, voidaan Pellervosta erottaa.

Jäsenen erottamisesta päättää Pellervon valtuuskunta.

5 §

Pellervon tarkoituksen toteuttamiseksi jäsenet suorittavat vuosittain vuosimaksun, jonka valtuuskunta määrää hallituksen esityksestä.

Vuosimaksun määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

Vuosimaksun määräämistä varten jäsenet jaetaan ryhmään A ja ryhmään B. Ryhmään A kuuluvat ne jäsenet,

jotka harjoittavat liiketoimintaa (yritysjäsenet), ja ryhmään B kuuluvat ne jäsenet, jotka eivät harjoita liiketoimintaa (yhdistysjäsenet).

Ryhmään A kuuluvien jäsenten vuosimaksu määrätään osuutena jäsenen liiketoiminnan laajuudesta, jossa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä otetaan huomioon jäsenen tytär- ja osakkuusyhteisöjen liiketoiminta ja samalla toimialalla toimivien jäsenten eli samaan osuustoimintaryhmään kuuluvien jäsenten kesken tapahtuva liiketoiminta. Jäsenten vuosimaksuvelvoitteen tasapuolista jakautumista varten vuosimaksuosuus voidaan osuustoimintaryhmittäin määrätä erisuuruiseksi.

Ryhmään A kuuluvien jäsenten vuosimaksun suuruus on kuitenkin aina vähintään valtuuskunnan määräämän vähimmäismaksun suuruinen ja enintään kaksisataakertainen vähimmäismaksu.

Ryhmään B kuuluvien jäsenten vuosimaksu on vähintään puolet (1/2) ryhmään A kuuluvan jäsenen vähimmäismaksusta ja enintään yhtä suuri kuin korkein ryhmään A kuuluvalle jäsenelle määrätty vuosimaksu.

6 §

Pellervon vuosikokous pidetään ennen toukokuun loppua aikana ja paikassa, jotka valtuuskunta määrää.

Valtuuskunta voi päättää, että vuosikokoukseen saa osallistua myös etäyhteydellä siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Valtuuskunta voi päättää, että vuosikokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa vuosikokouksessa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Valtuuskunta voi päättää, että vuosikokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen vuosikokousta tai kokouksen aikana. Valtuuskunta voi päättää, että tässä momentissa tarkoitetulla tavalla voi käyttää vain osaa jäsenen oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain valtuuskunnan päättämällä tavalla.

Etäyhteydellä vuosikokoukseen osallistuvan jäsenen edustajan osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida selvittää vuosikokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava kirjallisesti, joko postitse, sähköpostitse tai muita tietoliikenne- välineitä käyttäen jäsenluettelossa olevaan tai muutoin Pellervon tiedossa olevaan osoitteeseen tai julkaistaan ainakin yhdessä valtuuskunnan määräämässä lehdessä, aikaisintaan kahdeksan viikkoa ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Muut jäsenille menevät tiedonannot toimitetaan jäsenille sähköpostitse tai muita tietoliikennevälineitä käyttäen.

Jäsenen edustajan on esitettävä valtakirja tai muutoin osoitettava edustamisoikeutensa viimeistään osallistuessaan kokoukseen.

7 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. a) esitetään Pellervon tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
 2. b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille edellisen vuoden toiminnasta,
 3. c) määrätään valtuuskunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot,
 4. d) vahvistetaan valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet valtuuskuntaan,
 5. e) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tehtävänä on tarkastaa kuluvan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita,
 6. f) keskustellaan ja päätetään muista kysymyksistä, joita joko hallitus, valtuuskunta tai Pellervon jäsen on esittänyt.

Jäsenen esittämää asiaa ei vuosikokouksessa käsitellä, ellei sitä ennen helmikuun 1. päivää ole kirjallisesti perusteltuna jätetty valtuuskunnan valmisteltavaksi.

Hallitus nimeää valtuuskunnan vahvistamia perusteita noudattaen hyvissä ajoin ennen vuosikokousta valmisteluvaliokunnan niistä vuosikokousedustajista, jotka on ilmoitettu Pellervolle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokouksen valmisteluvaliokunta tekee ehdotuksensa vuosikokoukselle valtuuskunnan täydentämisetä sääntöjen 10 §:n mukaisesti, tilintarkastajien valinnasta sekä valtuuskunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määräämisestä.

8 §

Pellervon jäsenet voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuuskunta katsoo sellaisen tarpeelliseksi tahi vähintään yksi kymmenesosa Pellervon äänioikeutetuista jäsenistä sitä valtuuskunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 6 §:ssä mainitulla tavalla.

9 §

Pellervon 6 ja 8 § tarkoitetuissa kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Jäsenenä olevan yhteisön äänioikeutta käyttää sen laillinen edustaja tai jäsenen valtuuttama asiamies.

Äänestettäessä Pellervon kokouksessa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei yhdistyslaista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

10 §

Pellervon valtuuskuntaan kuuluu vähintään 18 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan Pellervon vuosikokouksessa. Valtuuskunnan jäsenten tulee, mikäli mahdollista, edustaa tasapuolisesti Pellervon jäsenkuntaa.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna valinnan suorittavan vuosikokouksen päättyessä. Jäsenistä eroaa kuitenkin vuosittain määrä, joka vastaa lähinnä kolmatta osaa valtuuskunnan koko jäsenluvusta, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi päättyy sen vuoden vuosikokoukseen, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta.

11 §

Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan Pellervon vuosikokouksen jälkeen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraavana vuonna uuden valintaan. Tarpeen vaatiessa voidaan toinenkin varapuheenjohtaja valita.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai milloin hallitus tahi vähintään yksi kymmenesosa valtuuskunnan jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus voi päättää, että valtuuskunnan kokoukseen saa osallistua myös etäyhteydellä siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että valtuuskunnan kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että valtuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa valtuuskunnan kokouksessa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että valtuuskunnan kokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen valtuuskunnan kokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää, että tässä momentissa tarkoitetulla tavalla voi käyttää vain osaa jäsenen oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla.

Etäyhteydellä valtuuskunnan kokoukseen osallistuvan osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida selvittää valtuuskunnan kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Jos valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä valtuuskunnan jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

12 §

Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla näissä säännöissä määrätään:

 1. a) valvoa, että Pellervon hallintoa hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä Pellervon kokousten ja valtuuskunnan omien päätösten mukaisesti,
 2. b) edistää osuustoiminnan kehittymistä, toimia jäsenten yhteistyöelimenä, kehittää osuustoimintaperiaatteita ja edistää muutoinkin Pellervon tarkoituksen toteuttamista,
 3. c) antaa ohjeita Pellervon neuvonta- ja valistustyön järjestämisestä sekä tehdä uusia aloitteita ja ehdotuksia Pellervon toimintatavan muutoksista,
 4. d) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä ja valita tarvittavat jäsenet hallitukseen sekä määrätä heidän palkkionsa,
 5. e) vahvistaa kutakin toimintavuotta varten talousarvio,
 6. f) vahvistaa Pellervon toimintastrategia
 7. g) tarkastaa hallituksen laatima tilinpäätös sekä antaa se, oma kertomuksensa, tilintarkastajien lausunto ja muut mahdolliset selvitykset Pellervon vuosikokoukselle,
 8. h) päättää Pellervon toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta,
 9. i) kutsua koolle Pellervon edellä 6 ja 8 §:ssä tarkoitettu jäsenten kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan valtuuskunnan työryhmän. Valtuuskunnan työryhmän kokoonpano ja tehtävät määritellään valtuuskunnan vahvistamassa ohjesäännössä. Tehtäviensä hoidossa valtuuskunta voi asettaa asioiden valmistelua varten myös muita pysyviä ja tilapäisiä toimielimiä ja työryhmiä..

13 §

Valtuuskunnan puheenjohtajan erityistehtävänä on valtuuskunnan puolesta seurata hallituksen toimintaa.

14 §

Pellervoa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan suorittavan valtuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan kokoukseen sinä vuonna, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta.

Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan valintansa jälkeen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraavana vuonna uuden valintaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Tehtäviensä hoidossa hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä ja tilapäisiä toimielimiä ja työryhmiä.

15 §

Hallitus käsittelee mm. seuraavat asiat:

 1. a) vahvistaa Pellervon organisaation ja päättää siihen liittyvien uusien vastuuhenkilöiden toimien perustamisesta talousarvion puitteissa,
 2. b) ottaa ja erottaa Pellervon toimitusjohtajan kuultuaan siitä valtuuskunnan työryhmää
 3. c) päättää toimitusjohtajan työehdoista ja palkitsemisesta,
 4. d) ottaa palvelukseen ja erottaa Pellervon johtaja- ja päällikkötason henkilöstön sekä määrää heidän palkkaetunsa,
 5. e) päättää velan ottamisesta, takaussitoumusten antamisesta, kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä, kiinteän ja irtaimen omaisuuden panttauksesta sekä muun kuin Pellervon toiminnan kannalta keskeisen omaisuuden myynnistä
 6. f) valmistelee valtuuskunnassa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunnan täydentämistä sääntöjen 10 §:n mukaisesti, tilintarkastajien vaalia sekä valtuuskunnan ja tilintarkastajien palkkioiden määräämistä varten nimeää hallitus noudattaen valtuuskunnan vahvistamia perusteita hyvissä ajoin ennen vuosikokousta vuosikokouksen osanottajista valmisteluvaliokunnan, joka tekee ehdotuksensa vuosikokoukselle näistä asioista.

16 §

Pellervon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

17 §

Pellervolla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on Pellervon hallituksen alaisena mm.

 • johtaa ja kehittää Pellervon toimintaa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti
 • johtaa Pellervon henkilöstöä ja huolehtia töiden organisoimisesta
 • valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat
 • huolehtia siitä, että hallituksen, valtuuskunnan ja vuosikokouksen päätökset tulevat toimeenpannuiksi
 • vastata hallitukselle Pellervon varojen hoidosta ja kirjanpidosta
 • ottaa palvelukseen ja erottaa muut paitsi ne johtaja- ja päällikkötason toimihenkilöt, joiden ottamisesta ja erottamisesta hallitus päättää.

18 §

Pellervon tilinpäätös tehdään kalenterivuodelta. Tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ennen huhtikuun 1. päivää.

19 §

Jos tehdään esitys sääntöjen muuttamisesta tahi Pellervon purkamisesta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että sitä kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Pellervon purkamista koskeva päätös ei kuitenkaan ole pätevä, ennen kuin se on samalla äänten enemmistöllä vahvistettu toisessa kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukautta myöhemmin.

Jos Pellervo puretaan, päättää Pellervon vuosikokous, miten omaisuuden säästö käytetään osuustoimintaa edistäviin tahi Pellervon toimintaan liittyviin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

Nämä säännöt on hyväksytty Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry:n vuosikouksessa 13.4.2023 ja säännöt on rekisteröity yhdistysrekisterissä.