Pellervon suositus hallintoelinten palkkioiksi

Pellervon suositus hallintoelinten palkkioiksi

Taulukko euromääräisistä palkkiosuosituksista

Palkkioiden perusteet:

 • Hallintoelinten jäsenillä tulee olla aikaa, valmiuksia, halua valmiuksien jatkuvaan kehittämiseen ja tahtoa yhteisön hallintotehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.
 • Tehdystä työstä, vastuusta ja valmiudesta hoitaa hallintoa on maksettava oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus.
 • Palkkioita määrättäessä on otettava huomioon hallintotehtävän luonne ja sen tosiasiallinen vaativuus.
 • Jäljempänä suositeltavaan palkkiotasoon voidaan edetä asteittain ja se voidaan myös ylittää.
 • Palkkiota korottavia tekijöitä ovat erityiset olosuhteet, kuten esim. toiminnan kansainvälisyys tai poikkeuksellinen vaativuus tai laajuus.
 • Palkkioiden taso on syytä tarkistaa joka vuosi, jotta ne eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

Koukous- ja toimenpidepalkkio

 • Palkkio maksetaan hallintoelimen kokouksesta ja yhteisöjen asettamien erilaisten työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. kokouksesta sekä muusta yrityksen toimeksiannosta tapahtuvasta sen asioiden hoitamisesta (kansainväliset kokoukset ja muut tapahtumat, onnittelukäynnit yms.), ellei asettaja tai sillä käytössä oleva ohje toisin määrää.
 • Niille hallinnon tai hallinnon asettamien työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. jäseninä toimiville toimihenkilöille, joille palkkion on katsottava sisältyvän päätoimen palkkaan, maksetaan vain kulukorvaus ja päivärahat.
 • Tarkastus- ja nimitysvaliokuntien yms. jäsenille maksetaan palkkiot ja kulukorvaukset samojen perusteiden mukaan, joiden mukaan maksetaan palkkiot heidät tehtävään asettaneen elimen jäsenille.
 • Mikäli hallinnon puheenjohtajien kohdalla siirrytään kokonaispalkkaukseen luopumalla erillisistä palkkioista (ehkä sisällyttämällä myös tytäryritysten palkkiot päätoimen kuukausipalkkioon), tämä on otettava huomioon puheenjohtajien kuukausipalkkiota korottavana tekijänä.

Menetetyn työajan korvaus

 • Mikäli hallintotehtävän hoitaminen aiheuttaa hallintoelimen jäsenelle tulon menetystä tai kustannuksia esim. lomittajan palkkaamisen muodossa, voidaan tästä maksaa erillinen korvaus.

Päivärahat ja kulukorvaukset

 • Päivärahat ja kulukorvaukset (matkustamis- ja majoittumiskorvaukset) yhteisön kokoukseen osallistumisesta ja muusta yhteisön tehtävien hoitamisesta maksetaan ryhmän/yhteisön oman matkustussäännön tai Verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti.
 • Päiväraha maksetaan samalta vuorokaudelta vain kertaalleen, vaikka saman vuorokauden aikana olisi useita saman tai eri yhteisön kokouksia ja/tai toimenpiteitä.
 • Kulukorvaukset matkasta samalle paikkakunnalle maksetaan vain kertaalleen. Matka- ja majoittumiskustannuksista on matkalaskuun liitettävä kuitit.
 • Jos luottamushenkilö työskentelee hyvin säännöllisesti yrityksen tiloissa, verottaja saattaa pitää hänen varsinaisena työntekopaikkanaan yrityksen toimitiloja. Tällöin yritys ei voi maksaa verovapaita päivärahoja ja matkakustannusten korvauksia matkasta asuinpaikkakunnalta yritykseen.
 • Mikäli luottamushenkilö saa matkavuorokauden aikana ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän ruoan, tämä alentaa verovapaan päivärahan enimmäismäärän puoleen. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan osalta kahta ja puolipäivärahan osalta yhtä ilmaista ateriaa kunkin matkavuorokauden aikana.

Pellervon suositus hallintoelinten palkkioiksi 2021

Edustajiston palkkiot

Kuukausipalkkiot
Puheenjohtaja
euroa/kk
Kokouspalkkiot
Pj. vpj. jäsen
euroa
Suuret yritykset 575-1480 230-465
Keskisuuret yritykset 350-675 190-350

Hallintoneuvoston palkkiot

Kuukausipalkkiot
Puheenjohtaja
euroa/kk
Kokouspalkkiot
Pj. vpj. jäsen
euroa
Suuret yritykset 1480-3100 230-465
Keskisuuret yritykset 465-1370 190-350
Paikalliset yritykset 295-465 145-295

Hallituksen palkkiot

Kuukausipalkkiot
Puheenjohtaja
euroa/kk
Varapuheenjohtaja
euroa/kk
Jäsen
euroa/kk
Suuret yritykset 2250-4300 1175-350 940-2250
Keskisuuret yritykset 675-2030 350-915 295-675
Paikalliset yritykset 350-675
Pienyhteisöt 90-135 tai 1,5 x kok.palkk.

Kokouspalkkiot

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen
euroa
Suuret yritykset 230-575
Keskisuuret yritykset 190-450
Paikalliset yritykset 145-350
Pienyhteisöt 90-185

Työajan korvaus euroa/pv

Työajan korvaus
euroa/pv
Suuret yritykset 160-295
Keskisuuret yritykset 160-295
Paikalliset yritykset 90-295
Pienyhteisöt

Kokouspalkkiolla tarkoitetaan sekä hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta maksettavaa palkkiota että yrityksen asioiden hoitamisesta maksettavaa ns. toimenpidepalkkiota (kansainväliset kokoukset, onnittelukäynnit yms.).

Edustajiston puheenjohtajan palkkion suuruuteen vaikuttaa muun ohella se, valitaanko puheenjohtaja koko edustajiston toimikaudeksi vai vuodeksi kerrallaan vai erikseen kutakin edustajiston kokousta varten ja osallistuuko hän hallintoneuvoston/hallituksen kokouksiin.

Niille edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, joille syntyy ansionmenetystä hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta tai muusta yrityksen asioiden hoitamisesta, voidaan maksaa kokouspalkkion lisäksi erillistä työajankorvausta.

Mikäli hallintoelimen puheenjohtaja, jolle maksetaan kuukausipalkkiota, tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, suositellaan, että kuukausipalkkion maksaminen hänelle lopetetaan estymistä seuraavan kuukauden alusta. Hänen sijaansa tulevalle varapuheenjohtajalle suositellaan maksettavaksi samasta ajankohdasta lähtien yhtä suurta palkkiota kuin mitä puheenjohtajalle maksettiin.