Hakuohjeet

Apurahan hakeminen Hannes Gebhardin rahastosta

Apurahaa voidaan hakea ensisijaisesti osuustoimintaan liittyvien tutkielmien tekoon. Apuraha voidaan myöntää myös muuhun osuustoimintaan liittyvään tutkimukseen ja opetukseen.

Apurahaa haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi tarkoitus, johon apurahaa haetaan.

Tutkielma-apurahan tapauksessa hakijan tulee laatia sivun mittainen esite, jossa tutkimuksen kokonaisuus esitellään tiivistetysti. Lisäksi hänen tulee liittää mukaan tarkennettu tutkimussuunnitelma (max viisi sivua) sekä työn ohjaajan allekirjoittama puoltolausunto.

Esitteessä ja laajemmin tutkimussuunnitelmassa perustellaan, miksi valitun aiheen tutkiminen on tärkeää ja perusteltua. Lisäksi kuvataan tutkimuksen taustaa ja tutkimuksen tavoitteet sekä valittu näkökulma. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi tutkimusmenetelmät sekä tutkimusaineisto. Hakijan tulee myös kuvata suunnitelma tutkimuksen käytännön toteuttamisesta: tutkimuksen vaihe apurahan hakemishetkellä sekä sen toteutusaikataulu.

Mikäli apurahaa haetaan muuhun kuin tutkielman tekemiseen, hakijan tulee liittää mukaan hanketta koskeva budjetti sekä rahoitussuunnitelma.

Kaikista hakemuksista tulee löytyä hakijan perustiedot, kuten henkilötunnus, osoite ja tilinumero.

Tarvittaessa rahasto hankkii ulkopuolisen lausunnon hakemuksesta.

Hakemus käsitellään Pellervon hallituksessa, joka toimii rahaston hallituksena; se joko myöntää tai hylkää anomuksen, päättää myönnettävästä summasta ja apurahan maksuaikataulusta.

Rahaston asiamies huolehtii myönnettyjen apurahojen maksamisesta päätetyssä aikataulussa. Rahaston asiamiehenä toimii Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Sami Karhu.

Apurahan saajia edellytetään lähettämään kopio valmiista työstä Pellervolle. Työt lisätään Pellervon verkkokirjastoon. Toivomme myös, että teoksessa, jonka valmistumista Hannes Gebhardin rahaston on apurahoin tukenut, on maininta tästä sopivassa paikassa.

Pellervon hallitus voi myöntää apurahan myös omasta aloitteestaan.

Yliopistollisiin Pro Gradu- tutkielmiin myönnettävä apuraha on 1000 euroa, ellei muuta päätetä.

Myönnetyn apurahan mahdollisista veroseuraamuksista vastaa apurahan saaja.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Karhu
puh. (09) 4767 5502, 0400 545 989
sami.karhu@pellervo.fi

Ansiomitali- ja apuraharekisterin tietosuojaseloste

Huom. Pellervon-Seuran hallitus käsittelee hakemuksia kokouksissaan. Hannes Gebhardin rahastolle tehtävät hakemukset tulee olla perillä 2 viikkoa ennen Pellervon hallituksen kokousta, jossa haluat sen käsiteltävän. Pellervon hallituksen kokousajankohdat näet tästä.