Ansiomitali- ja apuraharekisterin tietosuojaseloste

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry:n ansiomitali- ja apuraharekisterin tietosuojaseloste

Laadittu 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry (jäljempänä Pellervo)
PL 77
00101 Helsinki

Y-tunnus 0116790-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

(09) 476 7501

toimisto@pellervo.fi

2. Rekisterin nimi

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry:n ansiomitali- ja apuraharekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavissa käyttötarkoituksissa

  • Pellervolle toimitettujen hakemusten käsittelyyn
  • Päätösten täytäntöönpanoon
  • päätösten seurantaan, tilastointiin
  • historialliseen tutkimukseen ja journalistia tarkoituksia varten

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla: Oikeutettu etu

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi, titteli, yritys, asema organisaatiossa, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • henkilötunnus
  • hakemuksen sisältämät ansiot osuustoiminnassa, työhistoria
  • pankkitilitiedot apurahojen maksamista varten
  • mahdolliset muut päätöksen täytäntöön panoa varten tai muutoin rekistereiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai heidän edustamaltaan organisaatiolta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Pellervon yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, Pellervon yleishyödyllistä toimintaa ja siihen pohjautuvaa oikeutettua etua.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa Pellervon omistusyhteisöille ja yhteistyökumppaneille

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että

kyse on tiedoista, jotka asiakas on toimittanut itse Pellervolle

tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Evästeiden estäminen

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen

Asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen

Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pellervo.fi.

Valitusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html .

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pellervo kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.