Kaikki alkaa arvoista ja vahvasta olemassaolon tarkoituksesta

Kuten jo osuuskunnan onnistumisen edellytykset – osiossa mainitaan, osuuskunnan toiminnan hyvänä pohjana ovat osuustoiminnan perusarvot: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. Osuuskunnat ovat siis erityisen arvopohjaisia yrityksiä. Mitkä edellä mainituista ovat tärkeitä teidän osuuskunnallenne? Vai kuvastaako teitä paremmin jotkut muut sanat? Tärkeää on, että käytte yhdessä keskustelua ja määrittelette osuuskunnalle omat arvot.

Muistakaa, että arvojen tulee olla näkyviä, hyvin viestitty ja osa jokapäiväistä kieltä. Valituilla sanoilla tulee olla merkitys osuuskunnan arjessa.

Osuuskunnalle on hyödyllistä määritellä lisäksi yrityksen olemassaolon tarkoitus (nk. purpose):

  • miksi yrityksenne on olemassa?
  • Miten juuri teidän liiketoimintanne on tekemässä maailmasta parempaa paikkaa?
  • Miten osuuskunta on sitoutunut edistämään yhteiskunnallista ja ympäristön hyvää?

Olemassaolon tarkoituksen ja merkityksen sanoittaminen on eri asia kuin osuuskunnan vision ja mission luominen. Tehkää aito, inspiroiva ja käytännönläheinen tarkoituslausuma (purpose statement) yrityksen merkityksestä. Tarkoituksena on osoittaa sidosryhmille mihin osuuskunta perustaa toimintansa sekä mikä on vastuullisuustyön kunnianhimon taso ja sitoutuminen kestävyyteen.

Sidosryhmien – niin ulkoisten kuin sisäisten – osallistaminen on avainasemassa, kun luodaan inspiroivaa ja vaikuttavaa olemassaolon tarkoitusta ja tarkoituslausumaa (ks. lisää kohta 3). Tehkää useampi versio ja testatkaa niitä sidosryhmillä. Välttäkää luomasta lausumaa, joka on kunnianhimoisempi kuin mihin osuuskunta aidosti pystyy.

Paras tarkoituslausuma osuuskunnan olemassaolon tarkoituksesta on sellainen, joka parantaa tai jopa muuttaa tapaa, jolla liiketoimintaa tehdään. Huomatkaa, että osuuskunnan tulisi viestiä tarkoituksestaan kaikessa mitä se tekee: asiakaspalvelusta siihen miten tuotteita valmistetaan tai palveluita tuotetaan. Tarkoitusta tulisi myös mitata esimerkiksi mainearvioinneilla tai jäsen- ja asiakaskyselyillä: miten tarkoitus ymmärretään ja miten siihen sitoudutaan.

Esimerkkejä tarkoituslausumista:

”Tehtävänämme on tuoda ihmisiä yhteen ja luoda mahdollisuuksia yhteisöjen kehitykselle ja menestymiselle.”

”Pyrkimyksenämme on muuttaa tapaa, jolla energiaa tuotetaan ja kulutetaan – kohti kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta.”

”Haluamme muuttaa tapaa, jolla teknol

ogiaa käytetään ja hyödynnetään, edistäen ihmisten välisiä yhteyksiä ja ymmärrystä maailmasta.”