Osuustoimintasanasto

Irmeli Helin, Helsingin yliopiston Osuustoimintainstituutti:
AATTEESTA ÖLJYOSUUSKUNTAAN – osuustoimintasanasto

Ensimmäinen suomenkielinen osuustoiminnan termipankki (Mikkeli 2000)

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Ö 


A

aate (subst.), ideologia, oppi; -sisältö, työn tai toiminnan ideologinen, yhteisöä ja yksilöä kannustava sisältö. Osuustoiminnan a. pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen (Owen), kristilliseen lähimmäisenrakkauteen (King ja Raiffeisen), vallitsevan talousjärjestelmän turvaamiseen (Huber), työntekijöiden riittävään ansioon, vrt. synon. -tausta, osuustoiminnan.

alue (subst.), kuntien rajat ylittävä maant. yksikkö; -keskus, maantieteellisen alueen keskuspaikkakunta, vrt. maakuntakeskus; -osuuskauppa, osuuskauppa, jonka toimintasäde kattaa em. alueen, vrt. paikallisosuuskauppa, esim. S-ryhmän a; -osuuskaupparakenne, alueellisten osuuskauppojen muodostama toimintamalli; -osuuskunta, alueellinen o, jonka toiminta ylittää tietyn paikkakunnan rajat; -osuuskuntamalli, rakennemuutosvaihtoehdoksi suositeltu o; -osuusmeijeri yli kuntarajojen toimiva o; -osuustoiminta, tietyllä alueella toimivien, eri alojen osuuskuntien kokonaisuus; vrt. alueellisuus (adj.), aluetaloutta koskeva, osuustoiminnan paikallisia erityispiirteitä korostava..

ammattijohtaja (subst.), osuuskuntaan palkattu johtaja, esim. toimitusjohtaja; -johto, osuuskuntaan palkattu johtaja/johtajisto.

arvo (subst.), ideologinen tai moraalinen periaate, (usein mon.) osuustoiminnan arvot; -keskustelu, arvoista ja moraaliperiaatteista julkisuudessa käytävä keskustelu; -maailma, osuustoiminnan, osuustoiminnan perusajatukset ja -aatteet;
-perusta, -> arvopohja; -pohja, osuustoiminnan aatteelliset perusteet; -päämäärä, osuustoiminnan ideologiset tavoitteet; -tausta, osuustoiminnan taustalla olevat periaatteet.

asiakas (subst.), yrityksen palveluja ostava henkilö tai yhteisö; -keskeisyys, asiakkaan toiveet ja tarpeet yritystoiminnan tärkein lähtökohta, -> asiakaslähtöisyys; -kortti, osuuskunnan jäsenkortti, johon liittyy erilaisia etuja, alennuksia, tarjouksia, bonusta ym.; -kunta, asiakkaiden kokonaisuus; -lähtöinen, asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevä, esim. osuustoiminta; -lähtöisyys, suhtautumistapa, jolla yritys pyrkii lähestymään omaa toimintaansa asiakkaan näkökulmasta; -omistaja, osuuskaupan jäsen, esim. sitoutunut a; -omistajahinta, SOK-laisten osuuskauppojen jäseniä koskeva erikoishinta, jonka saa etukorttia käyttämällä; -omistajajärjestelmä, osuuskunnallinen toimintamalli, jossa jäsenet ovat sekä osuuskunnan omistajia että asiakkaita; -omistajamalli, osuuskunnallinen yritysmuoto, jossa jäsenomistajat ovat myös tuotteiden ja palvelujen ostajia; -omistajapalvelu, vrt. jäsenpalvelu (->); -omistajaposti, osoite, johon SOK-laisten osuuskauppojen jäsenet voivat lähettää jäsenyyteensä ym. liittyvää postia; -omistajatietokanta, osuuskunnan sähköinen jäsenluettelo; -omistajuus, osuuskunnan jäsenten asema asiakkaina ja osuuskunnan omistajina; -omistajuusmalli, osuuskunnan jäsenet omistajina ja asiakkaina; -omisteinen, asiakkaiden omistama, esim. osuuskauppatoiminta, osuuskunnan jäsenten omistama; -palaute, osuuskunnan asiakkailta tullut/pyydetty palaute, jolla pyritään osuuskunnan kehittämiseen; -skannausjärjestelmä, SOK-laiseen express-konseptiin kuuluva itseskannaus, jolla asiakas voi etukorttinsa avulla nopeasti käsin skannata omat ostoksensa, jolloin vain maksaminen tapahtuu kassalla; -uskollisuus, hankintojen ja palvelujen käyttämisen keskittäminen omaan osuuskuntaan.

asiantuntija (subst), alan erikoisen hyvin hallitseva, osuustoiminnan a; -johto, osuuskunnan hallitus (johtokunta); -osuuskunta, erityisalojen asiantuntijoiden perustama konsultointi- tai palveluosuuskunta.

asumisoikeus (subst.), asunto-osuuskunnan (->) jäsenen saama vastine osuusmaksulle.

asumisosuus (subst.), arvopaperi, joka antaa oikeuden asunto-osuuskunnan asumisoikeusasuntoon.

asuntoluotto-osuuskunta (subst.), erit. englanninkielisellä alueella toimiva, asunto-osuustoiminnallista (->) rakentamista luotottava yhdistys.

asunto-osuuskunta (subst.), välimuoto omistus- ja vuokra-asunnolle, osuusmaksuun perustuva omistusasunto; -järjestelmä.

asunto-osuustoiminnallinen (adj.), asunto-osuustoimintaa koskeva, esim. järjestö; yhdistys; yritys; vrt. asunto-osuustoiminta (subst.).

asuntotuotanto-osuuskunta (subst.), asuntorakentamiseen keskittynyt o.

avoimuus (subst.), osuuspäoman a, osuusmaksun palauttaminen eroavalle jäsenelle.

 

B

bonus (subst.), ostohyvitys osuuskunnan jäsenelle; -asiakas, SOK-laisen osuuskaupan jäsen, joka saa ostoistaan bonusta; -etu, osuuskaupan jäsenen ostojensa keskittämisestä saama etuus; -järjestelmä, jäsensuhteita aktivoiva ostohyvitysjärjestelmä; -toimipaikka, S-ryhmän b.

C

Cogeca (lyh.), Comité Général de la Coopération Agricole de la CEE, Euroopan tuottajaosuustoiminnan yhteistyöjärjestö.

Copa (lyh.), EU:n maataloustuottajajärjestö.

D

diffuusio (subst.), jakautuminen; -säännös, osuuskunnan jakautumissäännös.

E

EACB (lyh.), Association of Co-operative Savings and Credit Institutions of the EEC, vuonna 1970 perustettu eurooppalaisten luotto-osuuskuntien etuja ajava keskusliitto (Brysseli).

edustaja (subst.), jäsenistön osuuskunnan kokoukseen valitsema hlö; -kokous, osuuskunnan jäsenten valitsemista edustajista koostuva osuuskunnan kokous, osuuskunnan ylin päättävä elin, esim. Osuuspankkien Keskusliiton e; edustajisto (subst.), suuren osuuskunnan jäsenten valitsemat hlöt osuuskunnan kokoukseen, osuuskunnan e, osuuskunnan jäsenistön valitsema korkein päättävä elin; -järjestelmä, äänestämällä valittuihin edustajiin perustuva j; edustajiston kokous, osuuskunnan korkein päättävä elin.

ehdokaslista (subst.), suuren osuuskunnan edustajiston vaalia varten laadittu luettelo, jonka perusteella jäsenet valitsevat edustajansa osuuskunnan kokoukseen.

eko (lyh.), etuliitteenä käytetty, <- ekologinen, ympäristöystävällinen, luontoa säästävä; -osuuspankki, ekologisiin periaatteisiin sitoutunut o, vrt. -pankki; Eko-pankki, ympäristöystävällistä taloudellista toimintaa rahoittava osuustoiminnallinen pankki; -pankkitoiminta.

Elanto (erisn.), Osuusliike Elanto, edistyksellinen osuusliike, Helsinki.

E-liike (erisn.), edistysmielinen kuluttajaosuustoiminta.

eläkekassa (subst.), osuuskuntien henkilökuntien eläkkeiden rahoitusta varten perustettu kassa (Elonvara ja Tuki).

E-osuustoimintaliike (erisn.), edistyksellinen (vasemmistohenkinen), aatteellinen osuustoiminta.

emo-osuuskunta (subst.), osuuskuntakonsernin hallitsevassa asemassa oleva osuuskunta, vrt. holding-osuuskunta.

energiaosuuskunta (subst.), kotimaisen jätepuun hyödyntämiseksi perustettu o.

esiosuuskunta (subst.), esiosuustoimintaa (->) harjoittanut yhteisö.

esiosuustoiminta (subst.), ennen yhdenmukaistavaa lainsäädäntöä, osuustoiminnan periaatteita noudattanut taloudellisen ja sosiaalisen yhteistoiminnan muoto (esim. talkootoiminta).

esiosuustoiminnallinen (adj.), <- esiosuustoiminta (subst.), yhteistoimintamuoto; järjestö; organisaatio; tuotantoyhteisö.

ESR (lyh.), Euroopan Sosiaalirahasto

EURO-COOP (lyh.), European Community of Consumer Co-operatives, vuonna 1957 per. Euroopan kuluttajien ja osuustoiminnan etujärjestö.

 

F

farmiosuuskunta (subst.), pohjoisamerikkalainen maataloustuottajien o.

fuusio, (subst.), osuuskuntien yhdistyminen; -säännös, lakiin otettu säännös osuuskuntien yhdistämisestä ; -säännöstö, osuuskuntien yhdistymiseen liittyvät lakisääteiset toimenpiteet.

G

Gebhard, Hannes (1864-1933), ”Suomen osuustoiminnan isä”. ”Gebhardilaisen” osuustoiminnan luoja. Helsingin yliopiston pohjoismaiden historian (1890-) ja maanviljelyksen kansantalous- ja tilastotieteen dosentti (1899-), ylim. professori 1901-27. Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtaja 1890-92. Pellervo-Seuran puheenjohtaja 1899-1917, kansanedustaja 1907-08. Valion, Hankkijan ja Osuuskassojen Keskuslainarahaston perustaja. Osuustoiminta-lehden perustaja ja päätoimittaja 1909-17, Pellervo-lehden perustaja (1899) ja päätoimittaja. Osuuskassaliikkeen johtaja 1917-.

Gebhard, Hedvig (1867-1961), Hannes Gebhardin puoliso, osuustoiminta-aktiivi alusta lähtien, Pellervon toimittaja 1900-26, Osuusliike Elannon perustaja, SOK:n ja YOL:n hallintoneuvoston jäsen 1905-1948. Yhteiskunnallisten ja naisasiain harrastaja. Eduskunnan jäsen 1907-09 ja 1919-22, 24-30. Naisasialiitto Unionin perustaja.

globaalinen (adj.), maapallon kattava, esim. kehitys; globaalitalous, maapallon kattava talouselämä, jossa yritysten on kilpailtava maailmanlaajuisella tasolla;

globalisaatio (subst.), maapalloistaminen; globalisoitua, maapalloistua, kattaa koko maapallo; globalisoituminen (subst.), muuttua, laajentua maapallon kattavaksi, esim. yritystoiminnan g.

H

hallinto (subst.), osuuskunnan h, malli, jolla osuuskuntaa hallitaan (->); -elin, osuuskunnan h, osuuskunnan kokous, hallintoneuvosto, hallitus, edustajisto; –

henkilö, osuuskunnan hallintoon osallistuva hlö, esim. hallintoneuvoston jäsen, osuuskaupan h; -neuvosto, osuuskunnan jäsenistön tai edustajiston valitsema hallintoelin;

hallitus (subst.), toiminnasta vastuussa oleva johto, esim. osuuskunnan h.

hankintaosuuskunta (subst.), raaka-aineiden ym. yhteisostoja varten perustettu o, esim. pienyrittäjien; valiolainen.

hankintarengas (subst.), tuottajien tai kuluttajien yhteinen, esim. osuustoiminnallinen ostoyksikkö.

hankintayhteistyö (subst.), (raaka-aineiden) ostotoiminta, esim. osto-osuuskunnat, yrittäjien h.

Hankkija (erisn.), maataloustuottajien keskusosuusliike (hist.).

henkilöstö (subst. kollekt.), henkilökunta; -jäsen, osuuskunnan henkilökuntaan kuuluva jäsen; -omisteinen (adj.), henkilöstön omistama, esim. osuustoiminta; yritys; ; -osuuskunta, henkilöstön perustama ja hallitsema o.

henkilöyhteisö (subst.), esim. osuuskunta, jäsenten panos rahoituksessa ja hallinnossa keskeinen, vs. yhtiöittäminen, pääomaintressit, ulkopuoliset sijoittajat.

hoiva (subst.), huolenpito; -osuuskunta, hoitopalveluja tuottava uusosuuskunta; -palvelu, lasten-, vanhusten- ja vammaistenhoitotoiminta, vrt. kotipalvelu; -palveluryhmä, hoitopalveluja tuottavien osuuskuntien osa-alue osuustoimintakentässä.

holding-osuuskunta (subst.), emo-osuuskunta, joka tarjoaa palvelujaan sekä jäsenille että tytäryhtiön tai osakkuus- tai yhteistyöyrityksen kautta.

hyvinvointi (subst.), henkinen, aineellinen ja fyysinen terveys; -järjestelmä, julkisista menoista kustannettavien ja julkisen vallan tarjoamien palvelujen kokonaisuus; -malli, yhteiskunnan huono-osaisten auttamiseen pyrkivän toiminnan käsite; -osuuskunta, hyvinvointipalveluja (->) tuottava o; -palvelu julkisen vallan tarjoama tai tukema terveydenhoito, koulutus, lasten päivähoito jne. l. ”hyvinvointia tuottavat julkiset palvelut”, ”käsite 1980-luvulta, idealistinen iskusana, väljä yleisnimike”; esim. julkinen; yhteiskunnallinen; yhteisöllinen; -palveluala, lasten-, vanhusten- ja sairaiden hoitoalalla toimiva o; -palvelujärjestelmä, hyvinvointipalvelujen kokonaisuus; -palvelualan osuuskunta, hyvinvointipalveluja tuottava o; -palveluosuuskunta (<-); -palveluosuustoiminta, palvelualalla tehtävä osuustoiminnallinen työ; -palvelutuotanto, hyvinvointipalvelujen tarjoaminen ja -työn tekeminen.

I

ICA (lyh.), International Co-operative Alliance, Kansainvälinen osuustoimintaliitto.

ICCO (lyh.), the International Consumer Co-operative Organsation

ICOM (lyh.), International Common Ownership Movement; Kansainvälinen pienten, yhteisomistuksessa olevien yritysten toimintaa tukeva liike.

Icom-malli (subst.), Industrial Common Ownership Movement -malli. Kaikkien työntekijöiden oltava osuuskunnan jäseniä.

idea (subst.), aate, ajatus (vrt. ideologia); yhteistoiminnan i -> osuustoiminta; osuustoiminnan i.

identiteetti (subst.), yhteisöä sitovat arvot ja periaatteet; osuustoiminnan i, (i) perinteiset: yhteistoiminta, oma-apu ja kansanvaltaisuus, (ii) modernit: talous, kannattavuus, pyrkimys luonnonmukaiseen talouteen; -kriisi, osuuskuntien, ”se aika on ohi, jolloin osuuskunnat olivat kolmas tie kapitalismin ja sosialismin välissä” (R.Rodriques, OT4/98).

ideologi (subst.), aatteen perustaja, aatteen ja sen perusteiden kehittäjä ja aktiivinen puolestapuhuja, esim. osuustoiminnan i = Hannes Gebhard.

ideologia (subst), aaterakennelma, esim. osuustoiminnan.

ihmiskeskeinen (adj.), esim. yritysmuoto, yritys, jonka ensisijainen tavoite on hyödyttää jäseniään ihmisinä eikä sijoittajina.

INTERCOOP (lyh.), vuonna 1971 perustettu 18 eurooppalaisen ja Israelin ja Japanin kuluttajien osuuskunnan yhteenliittymä.

IRU (lyh.) International Raiffeisen Union, vuonna 1968 perustettu kansainvälinen Raiffeisen-liitto (92 jäsenorganisaatiossa 44 maassa), joka tukee mm. kehitysmaiden osuustoimintaa.

isännättömyys (subst.), demokraattinen johtamistapa, osuuskunta yritysmuotona.

J

jalostusosuustoiminta (subst.), tuottajien harjoittama osuustoiminnallinen yhteistyö tuotteittensa jalostamiseksi, esim. meijeriosuustoiminta, teurastamo-osuustoiminta.

jatkojalostusosuuskunta (subst.), ensimmäisen jalostusvaiheen jälkeen tapahtuvaa jalostustoimintaa harjoittava (tuottajien) osuuskunta.

johtajuus (subst.), yrityksen tai yhteisön vastuullinen hallinnointi.

johto (subst.), toiminnasta ja hallinnosta vastaava yksikkö; toimiva, osuuskuntien; -ryhmä, osuuskunnan, jäsenten valitsemista johtohenkilöistä koostuva ryhmä.

julkaisuosuuskunta (subst.), julkaisutoimintaa harjoittava o.

jäsen (subst.), yhteisöön tai ryhmään kuuluva henkilö tai yhteisö; käyttäjä-; henkilöstö-; työntekijä-; kunta-; osuuskaupan j; alueosuuskaupan j; -ehdot, osuuskunnan jäsenyyden saamista ja jäsenyydestä eroamista koskevat säännökset; -etu, osuuskunnan jäsenyydestä saatava etu; -etujärjestelmä, sovitut periaatteet ja menetelmät, joiden mukaan jäsenetuja osuuskunnassa myönnetään; -hallinto, osuuskunnan kaksoisrooliin kuuluva käsite, jossa jäsenyhteisö ja liiketoiminta kohtaavat toisensa, jäsenten yhteisössä hoitamat hallinnolliset tehtävät, joita jäsenrahoitus ja liikeyhteydet sivuavat; -hankinta, uusien jäsenten etsiminen ja tuominen osuuskuntaan; -hankintakampanja, uusien jäsenten hankkimiseen tähtäävä ohjelma; -hankintakilpailu, osuuskunnan jäsenmäärän kartuttamiseksi järjestettävä kilpailu; jäsenistö, osuuskunnan, jäsenten kokonaisuus; jäsen|kokous, osuuskunnan kokous/osuuskuntakokous; -kortti, osuuskunnan jäsenyyden osoittava ja (usein) bonuksiin oikeuttava kortti; -korttijärjestelmä, jäsenyyden osoittava ja sen etuihin oikeuttava toimintamalli; -kunta, osuuskunnan, synon. jäsenistö; -laina, jäseneltä saatu laina, vierasta pääomaa; -luettelo, virallinen lista osuuskunnan jäsenistä; -maksu, jäsenyyden vahvistamiseksi suoritettava, yhteisön säännöissä määritelty maksu; -määrä, jäsenien lukumäärä; -numero, jäsenkorttiin merkitty tunnusnumero; -omistaja, osuuskunnan osuusmaksun maksanut jäsen; -omistajuus, osuustoiminnallinen yritysmuoto, jäsenet yrityksen omistajina; -osuuskauppa, keskusosuusliikkeen jäsenenä toimiva o; -osuuskunta, keskusosuuskuntaan kuuluva perusosuuskunta; -osuuspankki, osuuspankkiryhmään kuuluva o; -palvelu, osuuskunnan jäsenille tarjottavat erilaiset palvelumuodot; -rahoitus, osuuskunnan jäsenten suorittamat osuusmaksut, mahdolliset lisäosuudet ja sijoitusosuudet; -ryhmätoiminta, aktiivisten jäsenten yhteistoiminta (Japani); -sijoitus, osuuskunnan jäsenten sijoitukset osuusmaksuina ja muina lain sallimina sijoituksina; -suhteet, osuuskunnan jäsenyyteen liittyvät edut, jäsenuskollisuus ->, jäsenten mielenkiinnon herättäminen ja eduista tiedottaminen; -säännöt, jäsenyyttä koskevat säännöt, esim. osuuskunnan palvelujen käytöstä seuraavat edut, jäsenpalveluista veloitettavat kustannukset, äänioikeus, pääomanmuodostus; -talletus, jäsenen osuuskuntaan (esim. osuuskaupan säästökassaan, nyk. S-tilille) tekemä talletus; -tiedotus, osuuskunnan jäsenille suunnattu tiedotustoiminta erit. osuuskuntaa koskevissa asioissa; -toimikunta, osuuskunnan apuhallintoelin; -tutkimus (OT24); -uskollisuus, jäsenen keskittäminen osto- ja markkinointitoimintansa omaan osuuskuntaansa; -yhteisö, jäsenistön muodostama yhteisö = osuuskunta; -yritys, osuuskunnan jäsenenä oleva yritys, esim. järjestäytyneen osuustoimintaliikkeen j.

jäsenyys (subst.), jäsenenä oleminen; esim. avoin j, vapaaehtoinen ja rajoittamaton liittymisoikeus; osuuskaupan; osuuskunnan; työosuuskunnan, vapaa; vapaa ja vaihtuva j.

K

kahtiajako (subst), hajaannus; osuuskauppojen k, kulutusosuustoiminnan hajaannus v. 1916 SOK-laiseen ja edistykselliseen (OTK) osuustoimintaan.

kaksoisluonne (subst.), osuustoiminnan k, liiketaloudellinen ja samalla jäsenten hyvinvointiin tähtäävä; osuuskuntien k, sekä henkilöyhteisö että taloudellinen yritys.

Kallinen, Yrjö (1886-1976), osuustoimintamies, suomalaisen työväenliikkeen osuustoiminnan legendaarisimpia johtohahmoja. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton valistusosaston päällikkönä pitkään toiminut. Vakaumuksellinen pasifisti, josta tuli kohtalon oikusta puolustusministeri. SDP:n kansanedustaja ja armoitettu puhuja. Aatteellinen ajattelija ja osuustoiminta-aatteen uudistaja ja kehittäjä.

kannattajakunta (subst.), osuustoiminta-aatteen kannattajat.

kannattavuus (subst.), tuottojen ja kulujen positiivinen suhde, liiketoiminnan k; -tutkimus, osuuskunnan toiminnan kannattavuutta mittaava tutkimus.

kannatusjäsen (subst.), jäsen, joka ei toimi aktiivisesti osuuskunnassa eikä hyödy mahdollisista jäseneduista, mahd. sijoitusosuuden omistaja.

kanta-asiakas (subst.), hankintansa osuuskuntaan keskittävä; -jäsen, osuuskuntansa palveluksia käyttävä j.

kaupunkiosuuskauppa (subst.), kaupungissa toimiva o; -osuuskunta.

kehittämis|keskus (subst.), toiminnan kehittämisestä vastaava yhteistyöelin, esim. osuustoiminnan, osuuskuntien k; -osuuskunta, esim. kyläyhteisön kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen perustettu o; alueellinen; maakunnallinen k; -toiminta, osuuskuntien kehittämiseen tähtäävä toiminta; -yhdistys, kylätoiminnan kehittämistä varten perustettu y, maaseudun y.

kehitys|hanke (subst.), erit. kehitysmaiden tilanteen kohentamiseen tähtäävä projekti, johon sisältyy osuustoimintaa; -ohjelma, ICA:n, osuustoiminta keinona kehitystavoitteeseen; -osuuskunta, kylän yhteistoiminnan kehittämiseksi perustettu o.

keskinäinen (adj.), asiakkaiden t. jäsenten omistama; esim. apu; henkivakuutusyhtiö; jälleenvakuutusyhtiö; oma-aputoiminta, esim. osuustoiminnalliset hyvinvointipalvelut; omistajuus; osakkuus; rakennusliike; solidaarisuus, osuustoiminnan filosofian periaate; vakuutuslaitos; vakuutustoiminta; vakuutusyhdistys; vakuutusyhdistystoiminta; vakuutusyhtiö = vakuutuksenottajien osuuskunta; yhteistyö, omatoimisuuden toteuttaminen; yhtiö; yhtiömuoto.

keskinäisapu (subst.), jäsenten keskinäinen oma-aputoiminta.

keskinäisyys (subst.), jäsenten toimiminen yhdessä ja toistensa hyväksi, osuustoiminnan toimintamalli.

keskus|järjestö (subst.), osuuskuntien yhteinen katto-organisaatio; -lainarahasto, osuuskassojen, paikallisten osuuskassojen keskusrahasto (per. 1902); -liike, osuuskauppojen yhteinen tukkukauppa; -liitto, vrt. <- keskusjärjestö; -osuuskunta, toisen asteen osuuskunta, osuuskuntien yhteinen o, esim. alueellinen, perusosuuskuntien (->) perustama, toisen asteen o; -osuusliike, toisen asteen osuuskunta, osuusliikkeiden yhteinen tukkukauppa; -osuusliikemalli, keskusosuusliikepohjalla toimiva osuuskuntajärjestelmä; -osuusmeijeri, osuusmeijereiden keskusosuuskunta; -osuuspankki, uusimuotoinen, osuuspankkien yhteinen rahalaitos; -paikkakunta (subst.), keskeinen kaupunki, kunta tai kylä, esim. osuuskauppapiirin k, paikkakunta, jossa piiritoimikunta kokoontui (hist.); -pankki, osuuskassojen (vrt. OKO ->); -rahasto, osuuskassojen, (<- keskuslainarahasto).

kiinteistöosuuskunta (subst.), kiinteistönhallintaa harjoittava o.

KK (lyh.), Kulutusosuuskuntien Keskusliitto; Kuluttajaosuustoiminnan Keskusliitto.

koivunlehtipankki (subst.), paikallisosuuspankki

KOL (lyh.), Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto.

kolmas sektori (sanal.), julkisen ja yksityisen sektorin välimaastossa; toimijoina järjestöt, osuuskunnat ja voittoa tavoittelemattomat yritykset;. vapaaehtoissektori, voittoa tavoittelematon, sosiaalitalouden sektori; kirjava, perimmiltään vapaaehtoisuuteen perustuvien, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kokonaisuus.

kone|osuuskunta (subst.), yrittäjien osuuskunta, josta jäsenet voivat vuokrata/lainata tarvitsemansa koneet, esim. maatalouden ja pienyrittäjien k.

Kooperatiivi r.y. (erisn.), Osuustoiminnan ja taloudellisen yhteistoiminnan tutkijoiden yhdistys.

kooperatiivinen (adj.), osuustoiminnallinen, esim. etiikka; logiikka; oma-aputoiminta; pankkitoiminta; panos; sektori; taloudellinen toiminta; talous; toiminta; yrittäjyys; yritystoiminta.

kooperatiivisuus (subst.), osuustoiminnallisuus.

kooperatismi (subst.), osuustoiminta-aate.

koperaattori (subst.), osuuskunnan jäsen.

koperatiivi (subst.), osuuskunta.

kotipalvelu|osuuskunta (subst.), esim. lasten-, sairaan- tai vanhustenhoitoa tuottavaa o.

koulu|osuuskunta (subst.), opetuspalveluja tuottava (koulutustyöntekijöiden perustama) osuuskunta (Etelä-Eurooppa).

koulutus|osuuskunta (subst.), koulutus- ja kurssipalveluja tuottava o.

kouluttajavalmennus (subst.), osuustoiminnan asiantuntijoiden ja osuustoiminta-aktiivien kurssittaminen ohjaamaan osuuskuntien perustajia ja osuustoimintayrittäjiä.

kuivuri|osuuskunta (subst.), maatilayhteistyöhön perustuva, jäsenten käyttöön tarkoitetun kuivurin omistava uusosuuskunta.

kuljetus|osuuskunta (subst.), kuljetuspalveluja tuottava o.

Kuluttaja, Kuluttajain Lehti (erisn.), edistysmielisten osuuskauppojen jäsenlehti.

kuluttaja (subst.), palvelujen ja hyödykkeiden käyttäjä, vs. tuottaja; -jäsen, osuuskunnan palveluja ja tuotteita käyttävä jäsen; -lähtöinen, ajattelu, kuluttajan näkökulmasta suunniteltu palvelu tai tuotanto; -organisaatio, kuluttajajärjestöt ja niiden mahdolliset verkostot; -osuuskunta, kuluttajien oman avun o; -osuustoiminta, kuluttajien osuuskunnallinen yhteistyö; -osuustoimintaliike, kuluttajien osuuskunta-aatteellinen yhteistyö; -politiikka, kuluttajia koskevat julkiset tai yhteisölliset toimenpiteet ja tavoitteet; -yhdistys, kulutusosuuskunta (hist.).

kulutus (subst.), palvelujen ja hyödykkeiden hankkiminen ja käyttäminen; -osuuskunta, vähittäismyyntiä harjoittava osuuskauppa, -liike; -osuustoiminta, ks. kuluttaja-.

kumppanuus|hanke (subst.), suunnitelma yhteistyöverkoston luomisesta; -markkinointi, verkostoyhteistyössä tapahtuva tuotteiden ja palvelujen m; -osuuskunta, osuuskuntamuotoinen yhteistyöverkosto; -talous, yhteisvastuullinen; -yhteistyö.

kustannus|osuuskunta (subst.), kustannustoimintaa harjoittava o.

kylä|osuuskunta (subst.), kyläyhteisön perustama, palveluja tuottava o, -osuustoiminta, kyläyhteisön osuustoiminnallinen yhteistyö.

käsityö|osuuskunta (subst.), saman alan tai eri alojen erit. paikallinen käsityöläisten markkinointi- tai työosuuskunta.

käsityöläis|osuuskunta (subst.), käsityöläisten perustama työosuuskunta. Nykyään erit. kehitysmaissa.

käteiskauppa (subst.), yksi Rochdalen kankureiden soveltamista osuustoiminnan periaatteista, joiden perustana oli 1800-luvun alun estoton koronkiskonta.

käyttäjä|jäsen (subst.), osuuskunnan palveluja käyttävä jäsen.

käyttäjäomistaja (subst.), vrt. käyttäjäjäsen.

käyttäjäosuuskunta (subst.), osuuskunnan tuottamien palvelujen käyttäjien perustama o.

L

leipomo-osuuskunta (subst), leipomotoimintaa harjoittava pienosuuskunta.

lihaosuuskunta (subst.), lihantuottajien markkinointi- ja jalostusosuuskunta.

liike|idea (subst.), toimintaohjelma, esim. osuuskuntien, jäsenten edut keskeisiä; tasapainoinen l (Rochdalen kankurit); osuustoiminnan l , perusajatusten ja aatteen pukemista käytännön toimintaohjelmiksi, jotka jäsenet ja asiakkaat voivat hyväksyä; -toiminta, liikeidean toteuttaminen, esim. ihmiskeskeinen l; -toimintasuunnitelma, osuuskunnan tuotteiden ja palvelujen markkinointia koskeva suunnitelma; -vaihto, bruttomyynti; -voitto, liiketoiminnasta saatu tuotto.

liikkeenhoitaja (subst.), osuuskaupan myymälänhoitaja, osuuskaupanhoitaja.

liittymismaksu (subst.), jäseneksi liityttäessä suoritettava maksu, usein samalla jäsenmaksun 1. erä.

liitännäiselinkeino (subst.), esim. maatalouteen läheisesti liittyvä e.

lisä|arvo (subst.), jäsenen osuuskunnan käyttöön jättämä säästö; -maksuvelvollisuus, jäsenen velvollisuus vastata osuuskunnan veloista lisämaksua suorittamalla, rajoitettu, osuuskunnan säännöissä määritelty l; rajoittamaton, jäsenet vastaavat osuuskunnan veloista täysimääräisesti; synon. rajaton l; -osuus vrt. lisäosuusmaksu; -osuusmaksu, jäsenten sääntöjen määräämä vastuu osuuskunnan lisärahoituksesta tai oikeus lisäomistukseen; -osuusmaksujärjestelmä, laissa säädellyt periaatteet jäsenen oikeudesta tai velvollisuudesta osallistua osuuskuntaan yhtä osuutta suuremmalla panoksella.

LSO (lyh.) Lounais-Suomen Osuusmeijeri.

luomuosuuskunta (subst.), luomu l. luonnonmukaista elintarviketuotantoa harjoittava t. markkinoiva o.

luonnontuoteosuuskunta (subst.), keräilijöiden ja poimijoiden luonnosta kokoamien tuotteiden osto-, markkinointi- ja jalostusosuuskunta.

luottamus|elin (subst.), jäsenten valitsema hallitus t. johtohlö, osuustoiminnan l; -henkilö, osuuskunnan, päätöksentekijäksi valittu hlö; -johto, osuuskuntaa johtavat luottamushenkilöt; -tehtävä, osuuskunnan, osuuskunnan jäsenen osuuskunnan hallintoon liittyvä työtehtävä; -toimi, osuuskunnan jäsenen hallinnollinen virka osuuskunnassa.

luotto|-osuuskunta (subst.), erit. Saksassa 1800-luvulla syntynyt osuuskuntamuoto, joka luottotoiminnan lisäksi harjoittaa hyödykkeiden kauppaa; vrt. -osuustoiminta; -yhdistys, rahoituspalveluja tuottava osuuskunta (esim. Ruotsi).

läheisyysperiaate (subst.), erit. EU-termi, subsidiariteettiperiaate

Lähivakuutus (erisn.), osuustoiminnallinen vakuutusyhtiö.

M

maahanmuuttajaosuuskunta (subst.), maahanmuuttajien työllistämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi perustettu o.

maanosto-osuuskunta (subst.), tilattomille yhteisvoimin maata hankkinut o (hist.).

maanviljelysosuuskunta (subst.), maanviljelystä harjoittava o (esim. entinen DDR).

maaseutuosuuskunta (subst.), maaseudulla toimiva osuuskunta.

maatalous|osuuskunta (subst.), maatalouden harjoittajien oman avun yritys; toisen asteen m, maatalouden osuuskuntien keskusjärjestö tai alueosuuskunta; -osuustoiminta, maatalouden harjoittajien o; -tarvikeosuuskunta, maatalouden hankintaosuuskunta; -tuotekauppa, maataloustuotteiden osuustoiminnallinen osto- ja myyntipalvelu (hist.).

maidontoimittajaosuuskunta (subst.) maidontuottajien välitysosuuskunta.

maito-osuuskunta (subst.), vrt. meijeriosuuskunta.

markkinatalous (subst.), länsimainen, moniarvoinen talousjärjestelmä, jossa työvoiman ja pääomien sallitaan liikkua vapaasti (tiettyjen rajoitusten puitteissa), vrt. vapaa m.

markkinointi|osuuskunta (subst.), tuotannon markkinoimista varten perustettu o, esim. pienyrittäjien m; -osuustoiminta, osuustoiminnallinen markkinointi; -strategia, markkinoinnin politiikka, tavoitteet ja suunnitelma niihin pyrkimiseen; -yhteistyö, yrittäjien, yrittäjien yhteinen markkinointitoiminta, esim. maatalousosuuskunnat; -yksikkö, osuusmeijeriverkon m = Valio.

matkailuosuuskunta (subst.), matkailualan palveluja tuottava o.

meijeriosuuskunta (subst.), maitotaloustuottajien markkinointi- ja jalostusosuuskunta, vrt. osuusmeijeri.

Metsäliitto (erisn.), metsänomistajien taloudellisen yhteistoiminnan osuuskunta.

metsänmyyntiosuuskunta (subst.), osuuskunta, joka hoitaa toimialueellaan metsää omistavien jäsenten metsänmyyntiä.

monialaosuuskunta (subst.), eri alojen ammattihenkilöiden muodostama o.

monitoimiosuuskunta (subst.), erilaisiin, esim. maatalouden tarpeisiin vastaava o.

motivoituminen (subst.), tavoitteeseen tietoisin ponnisteluin pyrkimään lähteminen, jäsenten m, osuuskunnan jäsenten sisäistämä aatteellinen tavoitehakuisuus

munaosuuskunta (subst.), kananmunantuottajien markkinointiosuuskunta.

myymälätoimikunta (subst.), osuuskunnan apuhallintoelin.

määräenemmistö (subst.), osuuskunnan säännöissä määrätty vähimmäisedellytys, joka tarvitaan kokouksissa päätösten tekemiseen.

N

NAF (lyh.), Nordisk Andelsförbund, vuonna 1918 perustettu pohjoismaisten osuustukkukauppojen liitto.

naisosuuskunta (subst.), naisten perustama osuuskunta.

NBC (lyh.), Pohjolan talonpoikaisjärjestö.

NBO (lyh.), Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretagets Organisation, per. 1950 pohjoismaisten rakennuttajajärjestöjen yhteistyöjärjestöksi.

neuvotteluosuuskunta (subst.), jäsenten yhteisiä etuja tietyissä instansseissa ajava o.

nuoriso|-osuuskunta (subst.), nuorison työllistämiseksi perustettu osuuskunta (Italia); -osuustoimintalaki (subst.), nuoriso-osuustoimintaa säätelevä laki (Italia).

O

OKO (lyh.) Osuuspankkien Keskuspankki Oy.

OKO-konserni (erisn.), OKO:on kuuluvien raha- ja vakuutuslaitosten kokonaisuus.

OKL (lyh.), Osuuspankkien Keskusliitto

OKL (lyh.), osuuskuntalaki

oma-apu (subst.), osuustoiminnan perusperiaatteita, jäsenten keskinäinen apu, jonka tarkoitus on parantaa kunkin jäsenen elinoloja, esim. yhteisöllinen; keskinäinen; -järjestö, osuustoiminnallisin periaattein toimiva yhteisö; -periaate, yhteistyönä harjoitettava keskinäinen auttamistyö; -toiminta, keskinäisen auttamistyön harjoittaminen; -yhteistyö, keskinäinen auttaminen esim. osuustoiminnan muodossa.

oma pääoma (sanal.), osuuskunnan omaan pääomaan kuuluvat lain mukaan 1) osuuspääoma, 2) lisäosuuspääoma, 3) sijoitusosuuspääoma, 4) pääomalaina, 5) vararahasto, 6) arvonkorotusrahasto, 7) ylijäämä; vrt. sidottu ja vapaa o.

omaehtoinen (adj.), toimijan omasta aloitteesta tapahtuva; o työllistyminen, esim. osuuskuntamuotoisesti toteutettu työllistyminen.

omaehtoisuus (subst.) toimijan omilla ehdoilla tapahtuva itsenäisyyden ja vaikuttamisen mahdollisuus.

omakustannushinta (subst.), hinta, joka kattaa vain tuottajan omat kustannukset.

oma|toimisuus (subst.), yksilön tai yhteisön omasta aloitteesta tapahtuva, omien olosuhteiden parantamiseen tähtäävä toiminta, esim. kylätoiminta, kyläosuustoiminta, paikallisyhteisöjen o; -toimisuusavustus, julkisista varoista osuustoimintaan myönnetty avustus (veronalaista tuloa); -valvonta, yrityksen sisällä sen itsensä suorittama laadunvalvonta; -valvontajärjestelmä, yrityksen sisäinen järjestelmä, jonka mukaan laatua valvotaan; -valvontasuunnitelma, tiedosto, jonka pohjalta yrityksen henkilökunta pystyy itse valvomaan tuotannon laatua; -varaistalous, taloudellinen toimintamuoto, jossa yksikkö pystyy itse tuottamaan kaikki tarvitsemansa hyödykkeet ja palvelut; -varaisuus, <- ks. edellä; -varaisuusaste, oman pääoman osuus osuuskunnan toimintapääomasta; -vastuisuus, jäsenten keskinäinen vastuu osuuskunnassa.

omistaja|-alennus (subst.), jäsenen osuuskunnan asiakkaana saama alennus tuotteen tai palvelun hinnasta; -asiakas, osuuskunnan jäsen, joka käyttää asiakkaana hyväkseen sen palveluita; -intressi, omistajan etu ja sen ajaminen yrityksessä, esim. tuotannollinen, sijoituksellinen o; -johto, omistajat/jäsenet vastuullisina johtajina osuuskunnassa; -jäsen, osuuskunnan osuusmaksun suorittanut jäsen; -keskeinen (adj.), omistajat toiminnan lähtökohtina (->) = osuuskunta, esim. kulttuuri; -kunta, yrityksen omistajat, osuuskunnan jäsenomistajat; -ohjaus, osuuskunnan jäsenten taholta tulevat aloitteet ja toiminta; -osuuskunta, osuuskunta, joka omistaa toisen yrityksen tai osuuskunnan, vrt. osuuskuntakonserni; -pohja, omistajarakenne (->) ja omistajien määrä; -rakenne, osuuskunnan jäsenistön taustat ja koostumus, esim. ammatit, ikä, asuinpaikka, koulutus jne.; -strategia, omistajat toiminnan lähtökohtina (esim. osuuskunnissa); -työntekijä, osuuskunnan jäsen, joka työskentelee osuuskunnassa; -valta, omistajien oikeus päättää yrityksen asioista, vrt. osuuskunnan mies ja ääni -periaate; -valvonta, omistajien taholta harjoitettava yrityksen toiminnan valvonta.

omistajuus (subst.), omistaminen, omistajana oleminen ja toimiminen, ihmisläheinen o, osuuskunnan jäsenyys.

OPK Osuuspankkikeskus – OPK Osuuskunta (lyhenneyhd.), Osuuspankkikeskus (toisen asteen osuuskunta).

OPK-konserni (erisn.), OPK:een kuuluvien yritysten yhteisö.

OP-keskus (erisn.), Osuuspankkikeskus.

OP-opisto (erisn.), Osuuspankkiopisto.

OP-puhelinpankki (erisn.), Osuuspankkien puhelimen välityksellä tapahtuva pankkipalvelutoiminta.

Op-ryhmä (erisn.), Osuuspankkiryhmä (->).

Op-tukku (erisn.), Osuuspankkiryhmään kuuluva yksikkö.

Op-verkosto (lyhenneyhd.), osuuspankkiverkosto.

organisaatio (subst.), osuustoiminnallinen o, osuustoiminnan periaatteiden mukainen, omaehtoisuuteen perustuva o; -kulttuuri, yrityksen arvot, tavat, sisäiset ja ulkoiset toimintaperiaatteet; -malli, johtamis- ja toimintakaavio, -rakenne, esim. osuuskunnan o.

osto|konttori (subst.), yrityksen hankintayksikkö, esim. osuuskauppojen o (hist.); -osuuskunta, jäsenille edullista hankintatoimintaa harjoittava o; -palautus, ostouskollisuuteen perustuva, jäsenelle maksettava hyvitys; -palautusjärjestelmä, jäsenen ostouskollisuuteen perustuva hyvitysjärjestelmä; -uskollisuus, jäsenten halu keskittää hankintansa omaan osuuskauppaansa; -yhdistys, jäsenille edullista ostotoimintaa harjoittava osuuskunta.

osuus (subst.), jäsenen panos (-maksu) ja oikeudet (ääni- ja päätöksenteko-) osuuskunnassa.

osuusaate (OT2, siteeraus Owenia)

osuuskassa (subst.), osuustoiminnallinen talletus- ja luottolaitos, perusosuuskunta; -järjestö, Osuuskassojen keskuslainarahasto-osakeyhtiö jäsenosuuskassoineen; -liike, osuuskassojen aatteellinen yhteistoiminta; -mies, osuustoiminnallisen rahalaitoksen johtaja, aktiivinen toimija, luottamushenkilö.

Osuuskassojen Keskuslainarahasto (erisn.) vuonna 1902 Pellervo-Seuran aloitteesta perustettu, paikallisten osuuskassojen keskusrahasto.

osuuskaupallinen (adj.), osuuskauppoja koskeva, esim. valistustyö.

osuuskauppa (subst.), kuluttajien osuuskunta, joka hankkii ja myy jäsenilleen (ja muille asiakkaille) tuotteita ja palveluja, esim. maakunnallinen; S-ryhmän; työväen; vähittäis- o; -aate, kuluttajaosuustoiminnan ideologinen perusta; -harrastus, aktiivi ja sitoutuva osallistuminen osuuskaupan toimintaan, esim. naisten o; -järjestö, osuuskauppojen aatteellinen yhteistoimintaelin.

Osuuskauppalehti (erisn.), osuuskauppojen henkilöstölehti (hist.).

osuuskauppa|liike (subst.), aatteellinen kuluttajaosuustoiminta, esim. edistysmielinen; SOK-lainen; -liitto, edistysmielisen osuuskauppaväen perustama, aatteellinen järjestö (hist.), vrt. edistysmielinen o; -mies, osuuskaupan luottamusjohdossa toimiva hlö (hist.); -neuvoja, osuustoiminnallisissa valistustilaisuuksissa kiertänyt puhuja (hist.); -organisaatio, jäsenten omistama perusosuuskunta, luottamusjohto; -piiri, osuustoiminnallisen valistustyön edistämiseksi perustettu, alueellinen järjestö (hist.); -poliittinen (adj.), osuuskauppoja ja niiden toimintaa koskeva,, esim. kysymys; -tilastot (subst.), kulutusosuustoiminnasta laaditut tilastot; -toiminta, vrt. osuuskauppaharrastus (<-), esim. asiakasomisteinen; naisten; -työ, kulutusosuustoiminnan hyväksi tehtävä työ (hist.); -väki, sidosryhmät, jäsenet ja henkilöstö, esim. edistysmielinen, työväenaatetta kannattava ja edistävä; vrt. vasemmistohenkinen; porvarillinen; puolueeton; SOK-lainen; sosiaalidemokraattinen.

osuuskunnallinen (adj.), osuuskuntamuotoisena toimiva, osuuskuntamuotoinen, esim. omistusmuoto, jäsen ja ääni -periaate; päivähoito, osuuskuntamuotoinen lasten päiväkoti.

osuuskunnallisluontoinen (adj.), osuuskunnan tapaan toimiva, osuuskuntaa muistuttava, esim. yhteistyö.

osuuskunta (subst.), jäsenten talouksista muodostuva yritys; yhdyssanoja: -aktiivi; -aktivaattorihanke; -aktivisti; -asunto; -hanke; -ideologia; -jäsen; -kenttä; -keskus; -konserni; -koulutus; -kurssi; -lainsäädäntö; -laitos; -laki; -organisaatio; -periaate; -polvi; -puolue;

-pyramidi; -rakenne; -rintama; -syndrooma; -toiminta; -tyyppi; -vaihe; -yrittäjä; -yrittäjyys; -yrittäminen; -yritys;

antenni-; asiantuntija-; assosiatiivinen; asunto-; bändi-; energia-; erityis-; golf-; hankinta-; henkilöstö-; hevosmatkailu-; hoito-; höyryvene-; hyvinvointi-; hyvinvointipalvelu-; jatkojalostus-; julkaisu-; kalanjalostus-; kalanmyynti-; käsityöläis-; kehittämis-;

kehitys-; keinosiemennys-; keräily-; keskus-; kettu-; kiinteistö-; kiinteistö-; kirjanpito-; kivi-; kone-; kotieläinjalostus-; koulutus-; kuivuri-; kuluttaja-; kulutus-; kumppanuus-; kustannus-; kylä-; lautta-; leipomo-; liha-; lihanjalostus-; luomu-; luonnontuote-; luotto-; maahanmuuttaja-; maanosto-; maatalous-; maataloustarvike-; maidonjalostus-; maidontuottaja-; maito-; markkinointi-; matkailu-; meijeri-; metsänmyynti-; moniala-; monitoimi-; muna-; munanmyynti-; nais-; neuvottelu-; osto- ja myynti-; osto-; päivähoito-; päiväkoti-; palvelu-; pankki-; perus-; pestipalvelu-; pien-; pörssi-; puhelin-; puimakone-; raaka-aine-; rahoitus-; rakennus-; rakennusteollisuus-; remontti-; ruoka-; ruokala-; saha-; sähkö-; sähkönjakelu-; sanomalehti-; satamatyö-; sianliha-; silta-; sosiaali-; suoramyynti-; tavaranhankinta-; täys-; telefooni-; terveys-; tilintarkastus-; tukemis- ; tuotanto-; tuottaja-;

turvepehku-; työ-; uus-; väestönsuoja-; välitys-; vammaispalvelu-; vanhempain-; vanhustenhoito-; lastenhoito-; vesi-; vilja-; viljanmyynti-; yhdyskunta-; yhteisö-;

sanaliittoja: ensi asteen; ensiasteen; henkilökunnan; henkilöstön; henkilöstön omistama; hyvinvointialan; hyvinvointipalvelualan; käyttäjien; kehitysvammaisten; kolmannen asteen; korkeamman asteen; kotieläinjalostuksen; kulttuuri-, kustannus- ja viestintäalan; kulttuuri- ja museotyön; kuluttajien; liikuntavammaisten; maanviljelijäin; maataloustuottajien; mielenterveysongelmaisten; monialainen; monikulttuurinen; monitoimialainen; näyttelijöiden; päiväkotipalveluja tuottava; pankkitoimintaa harjoittava; perinteinen; perustuotepainotteinen; rochdalelainen; sosiaali- ja terveysalan; sosiaali-, terveys ja koulutuspalveluja tuottava; sosiaali- ja terveydenhuollon kotipalveluja tuottava; sosiaalialan; terveydenhoitoalan; terveydenhuollon; tiedontuotannon; tietointensiivinen; toimihenkilövaltainen; toisen asteen; työntekijäomisteinen; työtävuokraava; työvoimaa vuokraava; uuden sukupolven; uudet; vähittäiskaupan; vammaispalveluja tuottava; vammaisten; vanhuspalveluja tuottava; vientipainotteinen; volyymipainotteinen.

osuuskunta-aktiivi (subst.), osuuskunnassa aktiivisesti toimiva hlö.

osuuskunta-aktivaattorihanke (subst.), OTI:n suunnitelma koulutuksesta, joka tähtää maakuntien piirissä toimivien osuustoimintaneuvojen kouluttamiseen osuuskuntien perustamisen helpottamiseksi.

osuuskunta-aktivisti (subst.), osuustoiminnassa aktiivisesti mukana oleva hlö.

osuuskunta-asiantuntijakoulutus (subst.), osuustoimintaan perehtyneiden teoreettinen ja yrittäjyyteen tähtäävä erikoiskoulutus, jota annetaan erityisesti OTI:ssa.

osuuskunta-asunto (subst.), vuokra- ja omistusasunnon välimuoto, osuuskunnallinen asunto.

osuuskuntaelämä (subst.), osuuskunnissa tapahtuva toiminta ja sen ilmapiiri.

osuuskuntahanke (subst.), osuuskunnan perustamiseen tähtäävä pyrkimys.

osuuskuntaideologia (subst.), osuuskuntien aatteellinen tausta, vrt. myös osuustoimintaideologia ->.

osuuskuntajäsen (subst.), toisen asteen osuuskunnan jäsenosuuskunta.

osuuskuntakenttä (subst.), osuuskuntien lohko taloudellisen toiminnan kokonaisuudesta.

osuuskuntakeskus (subst.), osuustoiminnan kehittämis- ja neuvontakeskus.

osuuskuntakohtainen (adj.), kutakin osuuskuntaa erikseen koskeva, yksilöllinen, esim. peruskysymys.

osuuskuntakokeilu (subst.), osuustoiminnallisen vaihtoehdon kokeileminen esim. uudenlaisen yritystoiminnan muotona.

osuuskuntakokeilusopimus (subst.), osuuskunnallisen yritysmuodon kokeilemisesta eri osapuolten (esim. kunnan ja yksityisten yrittäjien) välillä tehty sopimus.

osuuskuntakokous (subst.), osuuskunnan jäsenten tai edustajien päättävä kokous, vrt. synon.

osuuskunnan kokous, esim. sääntömääräinen.

osuuskuntakonserni (subst.), usean osuuskunnan tai osuuskuntien ja muiden yritysten yhteisyritys.

osuuskuntakoulutus (subst.), esim. HY:n Osuustoimintainstituutin antama opetus ja kurssitus osuuskuntien perustajille ja niissä toimijoille sekä osuustoiminnasta teoreettisesti kiinnostuneille.

osuuskuntakurssi (subst.), osuustoimintaan valmentava tai sitä kehittävä k.

osuuskuntalainen (subst.), osuuskunnan jäsen t. osuuskunnan henkilöstöön kuuluva.

osuuskuntalainsäädäntö (subst.), osuuskuntien perustamista ja toimintaa säätelevät lait.

osuuskuntalaitos (subst.), osuustoiminnan taloudellinen ja aatteellinen kokonaisuus.

osuuskuntalaki (subst.), osuuskuntia ja niiden perustamista ja toimintaa säätelevä laki (Suomen 1. osuuskuntalaki v:lta 1901).

osuuskuntalakityöryhmä (subst.), osuuskuntalakiuudistusta pohtiva asiantuntijaryhmä.

osuuskuntalakiuudistus (subst.), luonnos uudeksi osuuskuntalaiksi.

osuuskuntamalli (subst.), esim. romaaninen t. germaaninen, lainsäädännöllä vakiinnutettu osuustoiminta.

osuuskuntamuoto (subst.), osuuskuntalakiin perustuva yritystoiminta.

osuuskuntamuotoinen (adj.), osuuskuntana toimiva, esim. yrittäminen; päiväkoti; toiminta; yrittäjä; yritys; yritystoiminta; teatteri; orkesteri; pankki; yrittäjyys; asuinyhteisö; verstas-; taloudellinen yrittäminen; ratkaisu; lomapalvelu; loma- ja kuntoutuspalvelujärjestelmä.

osuuskuntaomisteinen (adj.), osuuskunnan omistama, esim. maitotuotemerkki.

osuuskuntaorganisaatio (subst.), osuustoiminnallisen yrityksen toimintarakenne.

osuuskuntaperiaate (subst.), osuustoiminnallinen peruslähtökohta.

osuuskuntapohjainen (adj.), osuustoimintaan perustuva, esim. omistajamalli.

osuuskuntapolvi (subst.), kunakin aikakautena perustetut osuuskunnat vastaavine ominaispiirteineen.

osuuskuntapuolue (subst.), osuustoiminta-aatetta kannattava puolue.

osuuskuntapyramidi (subst.), osuustoiminnan rakenne, l. perusosuuskunnat, toisen asteen osuuskunnat, keskusosuuskunnat.

osuuskuntarakenne (subst.), talouselämässä toimivien osuuskuntien keskinäinen suhde ja erilaisten osuuskuntien määrä.

osuuskuntarintama (subst.), osuuskuntien yhtenäinen esiintyminen.

osuuskuntaryhmä (subst.), osuustoiminnalliset yritykset.

osuuskuntasyndrooma (subst.), osuuskunnan muuttuessa, esim. kasvaessa, tapahtuva jäsenen suhtautumisen, ideologian, vaikutusmahdollisuuden ja omistusfunktion muutos.

osuuskuntatoiminta (subst.), vrt. osuustoiminta.

osuuskuntatyyppi (subst.), osuuskunnan toimintamuoto, ala tai koko, esim. työosuuskunta, osuuskauppa, asunto-osuuskunta, osuusmeijeri.

osuuskuntatyyppinen (adj.), osuuskuntamuotoinen, osuuskuntaa muistuttava, osuuskunnan kaltainen, esim. yhteisyrittäminen.

osuuskuntavaihe (subst.), yrityksen historian osuustoiminnallinen ajanjakso (esim. puhelinlaitoksen).

osuuskuntaväki (subst.), osuustoiminnassa aktiivisesti mukana olevat hlöt.

osuuskuntayrittäjyys (subst.), työosuuskunnan jäsenenä ja työntekijänä toimiminen tai osuuskuntamuotoisen yhteisyrityksen puitteissa oman ammatin harjoittaminen.

osuuskuntayrittäjä (subst.), osuuskunnassa, erit. työosuuskunnassa ammattiaan harjoittava jäsen.

osuuskuntayrittäjäkoulutus (subst.), (työ)osuuskuntien perustajille ja niissä jo toimiville jäsenille suunnattu kurssi- ja koulutustoiminta.

osuuskuntayrittäjäneuvonta (subst.), (työ)osuuskunnan jäseninä ja työntekijöinä toimiville suunnattu neuvonta.

osuuskuntayrittäminen (subst.), osuuskunnissa t. osuuskuntien kautta tapahtuva yrittäminen.

osuuskuntayritys (subst.), lainsäädännön perusteiden mukaan osuuskuntamuotoinen yritys.

osuusleipomo (subst.), osuuskunnallinen leipomo.

osuusliike (subst.), kuluttajien osuuskunta, joka hankkii ja myy jäsenilleen tuotteita ja palveluita, vrt. osuuskauppa, esim. työväen o.

osuusmaanviljelys (subst.), osuuskuntamuotoinen maanviljely.

osuus|maksu (subst.), osuuskunnan jäsenmaksu; -tili, jäsenten suorittamien osuusmaksujen tili (kirjanp.).

osuusmeijeri (subst.), osuuskuntamuotoinen maitotaloustuotteiden jalostamo ja markkinointiyksikkö; -rintama; valiolainen; -järjestelmä, osuusmeijereiden muodostama talouden osa-alue; -järjestö, (Valio); -kenttä, osuusmeijerien yhteisö; -toiminta maitotalouteen liittyvä osuustoiminta; -verkko maan kattava osuusmeijereiden kokonaisuus.

osuuspankki (subst.), rahalaitostoimintaa harjoittava osuuskunta; -johtaja, osuustoiminnallisen rahalaitoksen johtoryhmään kuuluva hlö; -järjestelmä, osuuskunnallisten rahalaitosten kokonaisuus; -järjestö, osuuspankkien yhteisö; -kenttä, osuuspankit rahalaitosten kokonaisuudessa; -keskus, OP-keskus, osuuspankkien yhteinen pörssiyhtiö; -leiri, osuuspankkien yhteisrintama, yhteispolitiikka muuhun talouselämään nähden; -liike, osuustoiminnallisten rahalaitosten aatetausta; -liitto, osuustoiminnallisten rahalaitosten keskusjärjestö; -mies, vrt. <- osuuskassamies; -opisto, osuuspankkitoimintaan liittyvän koulutuksen kurssikeskus; -rintama, vrt. osuuspankkikenttä; -ryhmä, yhteistyötä keskenään tekevät osuuspankit; -toiminta, osuuskuntamuotoinen rahalaitostoiminta.

Osuuspankkien Keskusliitto (erisn.), OKL, osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö.

osuuspääoma (subst.), jäsenten osuusmaksuista kertynyt pääoma; -panos, jäsenen suorittama osuusmaksu; -sijoitus, jäsenten panos osuuskunnan rahoitukseen.

osuusravintola (subst.), ravintolatoimintaa harjoittava osuuskunta, henkilökunnan perustama työmaaruokala (myös hist.).

osuussaha (subst.), osuustoiminnallinen sahalaitos.

osuussauna (subst.), saunatoimintaa harjoittava osuuskunta (hist.).

osuusteurastamo (subst.), osuuskuntamuotoinen lihanjalostamo; -ryhmä, osuustoiminnalliset teurastamot; -toiminta, maataloustuottajain osuustoiminnan osa-alue.

osuustodistus (subst.), jäsenen osuusmaksun suorituksesta vastineeksi saama arvopaperi, vrt. osake.

osuustoiminnallinen (adj.), osuustoiminnan mukainen, osuustoimintaperiaatteita noudattava, esim.

ajattelu; ajattelutapa; alue; aluepankki; arvosisältö; arvot; arvot; asuinyhteisö; asuntoalue; asuntotoiminta; asuntotuotanto; asuntotuotantojärjestö; elinkeinoyritys; elintarviketeollisuus; elintarvikeyritys; elintarvikeyritys; filosofia; hallintotehtävä; hammasklinikka; hautaustoimisto; henki; hyvinvointipalvelu; hyvinvointipalvelujen tuottaminen; hyvinvointipalvelutuotanto; identiteetti; identiteetti; ideologia; ihanneyhteiskunta; järjestö; järjestökenttä; jäsensuhteet; johtajuus; johtoarvo; joukkoliike; kansallinen tekijä; kansanliike; kansanvalta; kasauma; kassa; kauppa; kauppaliike; kehitysapu; kehityssuunnitelma; kenttä; keskusjärjestö; keskustelu; keskustelu; kilpailija; kokemus; kokoustilaisuus; koulu; koulu; koulutus; kriisi; kuljetus; kylä; lähtökohta; lainsäädäntö; lasten päivähoito; lehdistö; lehti; lihatalo; lihayritys; liikeidea; liikeyritys; liikkeenjohto; luotettavuus; maailmanvalta; maatalousluottojärjestelmä; maataloustavarakauppa; maitoyritys; malli; näytelmäkappale; neuvonta; neuvontatyö; omistajuus; omistus; opetustyö; organisaatio; osakeyhtiö; paikallispankki; päivähoito; päivähoitopalvelu; päiväkoti; päiväkotimuoto; päiväkotipaikka; päivänkysymys; palvelusektori; palvelut; palvelutuotanto; pankki; pankkijärjestelmä; pankkirakenne; pankkitoiminta; pankkiyritys; periaate; periaatekokonaisuus; perusorganisaatio; perusperiaate; projekti; projekti; puhelinyhdistys; pyrkimys; rahalaitos; rahalaitostoiminta; raja-aita; ratkaisu; ratkaisumalli; ryhmäytyminen; ryhmittymä; sektori; taloudellinen yhdistys; teollisuus; terveyskeskus; tie; tieto; tieto-taito; toimija; tukkukauppa; tukkukauppayhdistys; tuotanto; tuotantomalli; tuotantomalli; tuottamismalli; tutkimus; vähittäiskauppa; vähittäiskauppa; vähittäismyyntipiste; vahvuus; vaihtoehto; vakuutustoiminta; vakuutustoiminta; vakuutusyhtiö; valistus; valistustilaisuus; valistustyö; vapaapäivä; verkosto; yhdistys; yhteisö; yhteisö; yhteistyö; yhteistyömalli; yhteistyömalli; yhteisyrittäjyys; yhtenäisyys; yhtiömuoto; yrittäjyys; yrittäminen; yritys; yritysmalli; yritysmuoto; yritystapa; yritystoiminta.

osuustoiminnallistaminen (subst.), uudelleenorganisointi osuustoiminnan periaatteiden mukaiseksi.

osuustoiminnallisuus (subst.), pyrkimys jäsenten tukemiseen, muu osuustoiminnan periaatteiden noudattaminen.

osuustoiminta (subst.) tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva taloudellinen toimintamalli, esim.: yhdyssanoja:

-aate; -aiheinen; -ajattelu; -ajatus; -aktivisti; -ala; -ammattilainen; -asiamies; -asiantuntija; -haara; -harrastus; -henki; -idea; -identiteetti; -ideologia; -ihmiset; -innostus; -innovaatio; -into; -intressi; -järjestö; -johtaja; -kasku; -kenttä; -kerho; -kilpailu; -kirjallisuus; -kokeilu; -konkari; -koulu; -kulttuuri; -kurssi; -liike; -maa; -malli; -ministeriö; -neuvonta; -opisto; -oppi; -päivä; -palvelut; -periaate; -perinne; -poliitikko; -poliittinen; -rintama; -ryhmä; -sanasto;

-sektori; -sosialisti; -strategia; -teoria; -tietämys; -tieto; -tuntemus; -tutkimus; -työ; -väki; -veteraani; -yrittäjäkoulutus; -yrittäminen; -yritys;

hyvinvointipalvelu-; karjanmyynti-; kuluttaja-; maatalous-; markkinointi-; pien-; tarveharkinta-; tuottaja-; uus-;

sanaliittoja: asiakaslähtöinen; edistysmielinen; henkilöstöomisteinen; hyvinvointipalvelualan; järjestäytynyt; kuluttajien; maataloudellinen; maatalouden; maataloustuottajien; markkinavetoinen; ot ja sen yritysmuoto osuuskunta; paikallistason; palvelualojen; pellervolainen; perinteinen; sosiaalinen; tietointensiivisten alojen; tuotannollinen; työtävuokraava; työväen; työväenliikkeen; uuden sukupolven; uusi; vähävaraisten kansanluokkien erityinen liikemuoto.

osuustoiminta-aate (subst.), osuustoiminnan arvojen kokonaisuus.

osuustoiminta-aiheinen (adj.), osuustoimintaa käsittelevä, esim. opinnäytetyö; kuva.

osuustoiminta-ajattelu (subst.), osuustoiminnallinen näkökulma taloudelliseen toimintaan.

osuustoiminta-ajatus (subst.), vrt. osuustoimintaidea (->), osuustoiminta-aatteeseen perustuva idea.

osuustoiminta-aktivisti (subst.), osuustoiminnan hyväksi työskentelevä, osuustoiminnalle omistautunut.

osuustoiminta-ala (subst.), erimuotoista osuustoimintaa harjoittavat yhteisöt.

osuustoiminta-ammattilainen (subst.), osuustoiminnan asiantuntija, osuuskunnassa (jo pitkään) toimiva ammattitaitoinen hlö.

osuustoiminta-artikkeli (subst.), osuustoimintaa käsittelevä julkaistu kirjoitus.

osuustoiminta-asiamies (subst.), osuustoiminnan asioita julkishallinnossa hoitava hlö.

osuustoiminta-asiantuntija (subst.), osuustoiminnan teoriaan ja käytäntöön perehtynyt hlö.

osuustoimintaelin (subst.), osuustoimintaa ohjaava yksikkö.

osuustoimintahaara (subst.), yksittäinen osuustoiminnallinen sektori (esim. maanviljelijöiden o).

osuustoimintaharrastus (subst.), kiinnostus ja aktiivinen osallistuminen osuustoimintaan ja sen aatteeseen.

osuustoimintahenki (subst.), osuustoiminnan kestävä aatteellisuus, esim. perinteinen o.

osuustoimintaidea (subst.), vrt. osuustoimintaideologia (->), ajatusrakennelma osuustoiminnasta, esim. perinteinen o.

osuustoimintaidentiteetti (subst.), ks. identiteetti, osuustoiminnan.

osuustoimintaideologia (subst.), ks. ideologia, osuustoiminnan.

osuustoimintaihmiset (koll. subst.), osuustoiminnan piirissä aktiivisesti toimivat hlöt.

osuustoimintainnostus (subst.), aatteellinen aktiivisuus perustaa osuuskuntia ja kehittää niitä.

osuustoimintaintressi (subst.), osuustoiminnan kannalta tärkeät edut.

osuustoimintainnovaatio (subst.), osuustoiminnallinen uudishanke, uusi ajatus, esim. uusosuustoiminta (hyvinvointipalvelut, informaatioyhteiskunta, verkostoituminen).

Osuustoimintainstituutti (erisn.), Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipolitiikan laitoksen alaisena toimiva instituutti, jonka pääpaikka on Mikkelissä.

osuustoimintainto (subst.), aktiivinen aatteellinen osuustoiminta.

osuustoimintajohtaja (subst.), aatteellisen osuustoimintajärjestön tai osuuskunnan johtaja.

osuustoimintajärjestö (subst.), osuustoimintaa kannattava ja tukeva aatteellinen j.

osuustoimintakasku (subst.), osuustoimintaan tai sen henkilöhahmoihin liittyvä (hauska) juttu.

osuustoimintakenttä (subst.), osuustoiminnan piirissä työskentelevät yritykset, yhteisöt ja yksilöt, esim. perinteinen.

osuustoimintakerho (subst.), osuustoimintaa käsittelevä keskustelu- ja opintopiiri.

osuustoimintakeskus (subst.), osuuskuntien toimintaa tukemaan perustettu keskuspaikka tai neuvontapiste.

osuustoimintakeskustelu (subst.), osuustoiminnasta mm. julkisuudessa käytävä keskustelu; vrt. teoreettinen o.

osuustoimintakilpailu (subst.), osuustoimintaa koskeva t. osuustoiminta-aktiiveille ja osuustoiminnasta kiinnostuneille järjestettävä kilpailu (tiedoissa tai taidoissa).

osuustoimintakirjallisuus (subst.), osuustoiminnan teoriaa ja käytäntöä käsittelevä kirjallisuus.

osuustoimintakokeilu (subst.), uutta kokeileva osuustoiminta, esim. uuden aallon o = kansalaistoiminta (kylätoiminta, kuluttaja-, ympäristö- ja naisliikkeet).

osuustoimintakonkari (subst.), osuustoiminnassa kauan aktiivisesti mukana ollut hlö, vrt. osuustoimintaveteraani.

osuustoimintakoulu (subst.), erit. kehitysmaissa osuustoimintaan valmentava koulu.

osuustoimintakoulutus (subst.), erilaisissa oppilaitoksissa järjestetty osuustoiminnallinen käytännön sekä teoreettinen, tutkimukseen tähtäävä koulutus.

osuustoimintakulttuuri (subst.), osuustoiminnan arvomaailma, periaatteet ja toimintatavat.

osuustoimintakurssi (subst.), osuuskunnan perustamista suunnitteleville ja osuustoiminnasta kiinnostuneille järjestettävä kurssi.

osuustoimintakäsite (subst.), osuustoiminnan teoreettinen määritelmä.

osuustoimintalainsäädäntö (subst.), osuustoimintaa säätelevä erityislainsäädäntö.

osuustoimintalaki (subst.), osuuskuntia ja niiden toimintaa säätelevä laki.

Osuustoiminta-lehti (erisn.), suomalaisen osuustoiminnan johdon, hallinnon ja sidosryhmien yhteinen ammattilehti, Pellervo-Seuran perustama 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimisenä.

osuustoimintalehti (subst.), osuustoiminnan viestinnällinen äänenkannattaja.

osuustoimintaliike (subst.), osuustoiminnan periaatteiden mukaan toimiva yhteiskunnallinen ja taloudellinen liike, ”pienten ihmisten vaihtoehtoliike”.

osuustoimintaliitto (subst.), osuustoiminnan aatteellinen kattojärjestö, esim. kansainvälinen o.

osuustoimintamaa (subst.), maa, jossa osuustoiminnan osuus kansantaloudesta on erityisen korkea.

osuustoimintamalli (subst.), taloudellisen toiminnan malli, joka tuottaa palveluja ja kykenee samalla luomaan tasapainoa välittömän voiton ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä yrityksen erilaisten sidosryhmien välille.

osuustoimintamies (subst.), osuustoiminta-aktiivi, uranuurtaja, -veteraani.

osuustoimintaministeriö (subst.), erit. kehitysmaissa julkisen vallan hallintokoneistoon kuuluva, osuustoimintaa edistävä ministeriö.

osuustoimintamuoto (subst.), osuustoiminnan periaatteita noudattava yritysmuoto, esim. amerikkalainen o.

osuustoimintaneuvoja (subst.), osuuskuntien perustajille ja osuuskunnissa toimijoille ohjeita ja neuvoja antava alueellinen virkamies.

osuustoimintaneuvonta (subst.), osuustoiminnallisten järjestöjen ja erityisesti OTI:n tarjoama neuvontapalvelu osuuskuntien perustajille.

osuustoimintaneuvontakeskus (subst.), osuuskuntien perustamisesta ja toiminnasta opastusta antava alueellinen toimintapiste.

osuustoimintaneuvosto (subst.), valtiovallan ja osuustoiminnallisten yhteisöjen yhteistyötä edistävä elin (Ruotsi).

osuustoimintaopisto (subst.), osuustoiminnan koulutus- ja kurssikeskus (pellervolainen).

osuustoimintaoppi (subst.), osuustoiminnan historiaa, periaatteita ja muotoja käsittelevä oppiaine.

osuustoimintaosasto, (subst.) osuustoiminnan tutkimukseen erikoistunut yksikkö, esim. SOK:n o; ministeriön o.

osuustoimintapalvelut (subst.), osuustoimintaa tukevat t. sen tuottamat p.

osuustoimintaperhe (subst.), osuustoiminnassa mukana olevien yhteisö.

osuustoimintaperiaate (subst.), vahvan, osuustoiminnallisen tunnistusarvon sisältävä periaate (tasa-arvo, oikeudenmukaisuus jne.).

osuustoimintaperinne (subst.), osuustoiminnalle historiallisesti leimaa-antavat piirteet, esim. Rochdalen o; marxilainen o; sosialistinen o; yhteisöllinen o.

osuustoimintapoliitikko (subst.), vrt. osuustoiminta-aktiivi, aatteellisuuden merkitystä painottava hlö.

osuustoimintapoliittinen (adj.), osuustoimintaa koskeva, periaatteellinen, osuustoimintaa ”visioiva”.

osuustoimintaprojekti (subst.), hanke osuustoiminnallisesta yrittämisestä.

osuustoimintapäivä (subst.), osuustoiminnalle omistettu seminaari- ja juhlapäivä.

osuustoimintarintama (subst.), osuustoiminnallisten yritysten yhteisesiintyminen, yhteiset tavoitteet ja päämäärät.

osuustoimintaryhmä (subst.), osuuskunnat, osuustoiminnalliset yritykset.

osuustoimintasanasto (subst.), osuustoiminnan keskeisten termien sanakirja, termipankki.

osuustoimintasektori (subst.), talouselämän osuustoimintaa harjoittava osa-alue.

osuustoimintaseminaari, (subst.), osuustoiminnan eri lohkoja käsittelevä tutkijakokous, vrt. kansainvälinen o.

osuustoimintasosialisti (subst.), varhaissosialisti, ”utopistinen sosialisti”, esim. Owen ja Fourier (sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ratkaistavissa osuustoiminnan avulla).

osuustoimintastrategia (subst.), osuuskunnallisten yritysten toimintapolitiikka, -suunnitelmat.

osuustoimintasukupolvi (subst.), osuustoiminnassa mukana ollut, osuuskuntia aktiivisesti perustamassa ollut ikäryhmä.

osuustoimintateoria (subst.), osuustoiminnan tieteellinen teoria, oppirakenne (Charles Gide).

osuustoimintatieto (subst.), osuustoimintaa koskeva tieto, osuustoimintajulkaisut, osuustoimintaoppi; – tietämys, kokonaistieto osuustoiminnasta.

osuustoimintatuntemus (subst.), teoreettinen ja käytännön tieto osuustoiminnasta, ks. ed.

osuustoimintatutkija (subst.), osuustoimintaa tieteellisteoreettisesti tutkiva hlö.

osuustoimintatutkimus (subst.), tieteellis-teoreettinen lähestymistapa osuustoimintaan.

osuustoimintatyyppinen (adj.), osuustoimintaa vastaava, osuustoimintaa muistuttava, osuustoiminnankaltainen, esim. yritysryhmä.

osuustoimintatyö (subst.), osuustoiminnan hyväksi tehtävä (aatteellinen) työ.

osuutoimintavaikuttaja (subst.), osuustoiminta-aatteen edistäjä, osuustoiminnan edistämiseksi aktiivisesti työskentelevä.

osuustoimintaveteraani (subst.), osuustoiminnan parissa pitkään työtä tehnyt, uranuurtaja.

osuustoimintaviikko (subst.), osuustoiminnalle omistettu teemaviikko.

osuustoimintaväki (subst.), osuustoimintaa kannattavat ja siihen aktiivisesti osallistuvat hlöt.

osuustoiminta|yhteisö (subst.), osuustoimintaa harjoittavien yhteisö, osuustoiminta-aatteen kannattajat; vrt. -aate.

osuustoimintayrittäjä (subst.), työosuuskunnassaan työskentelevä osuuskunnan jäsen.

osuustoimintayrittäjäkoulutus (subst.), osuustoiminnallisen yrittämisen osaamiseen valmentava koulutus (esim. OTI).

osuustoimintayrittäminen (subst.), osuuskunnassa jäsenenä tapahtuva yrittäminen.

osuustoimintayritys (subst.), taloudellista toimintaa harjoittava osuuskunta.

osuustukkukauppa (subst.), tukkukauppaa harjoittava osuuskunta, vrt. -> OTK.

osuusyhdistysliike (subst.), erit. työväen, työväenaatteen pohjalta perustettu kuluttajien osuuskunta (hist.).

ot-idea (lyh.), osuustoimintaidea.

ot-järjestelmä (lyh.), osuustoiminnallinen järjestelmä.

OTK (erisn.), Suomen Osuustukkukauppa -> Keskusliike OTK -> E-osuusliike EKA.

OT-lehti (erisn. lyhenne), ent. Suomen Osuustoimintalehti (per. 17.12.1908), nykyinen nimi Osuustoiminta-lehti, osuustoiminnan ammattilehti.

ot-lihatalo (lyh.), osuustoiminnallinen elintarvikealan yritys.

ot-maa (lyh.), vrt. <- osuustoimintamaa.

ot-yritys (lyh.), osuustoiminnallinen yritys.

OVR Vakuusrahasto (lyh.), Osuuspankkien Vakuusrahasto.

P

paikallisosuuskauppa (subst.), rajatulla alueella toimiva o, vrt. alueosuuskauppa.

paikallisosuuspankki (subst.), suppealla alueella toimiva, itsenäinen osuuspankki, vrt. alueosuuspankki.

paikallisosuuspankkiryhmä (subst.), paikalliset osuuspankit.

Paikallisosuuspankkiyhdistys (erisn.), paikallisten osuuspankkien yhteisjärjestö.

paikallisyhteisö (subst.), samalla paikkakunnalla toimivien yksilöiden yhteisö.

palauttaminen (subst.), jäsenen erotessa tapahtuva osuusmaksun maksaminen takaisin.

palautus (subst.), osuusmaksun p, eroavalle jäsenelle maksettava osa osuusmaksusta, vrt. perusosuus.

palautusaika (subst.), osuusmaksun, laissa säädetty määräaika, jonka kuluessa osuusmaksu on palautettava eronneelle jäsenelle.

palveluosuuskunta (subst.), palvelutoimintaa harjoittava, usein itsenäisten yrittäjien o, esim. monikulttuurinen p; -toiminta, palveluosuuskunnissa ja niiden hyväksi tehtävä työ.

palveluosuustoiminta (subst.), palveluosuuskuntien aatteellinen toiminta.

pankkiosuustoiminta (subst.), talletus- ja luotonantotoiminnan o.

Pellervo (erisn.) aikakauslehti, nykyisin Maatilan-Pellervo ja Kodin Pellervo sekä vuosittainen Pellervon Iso Kalenteri. Lehti on perustettu 1899.

Pellervo-Seura (erisn.), suomalaisen osuustoiminnan palvelu-, yhteistyö- ja etujärjestö, per. 2.10.1899.

pellervolainen (adj.), Pellervo-Seuraan kuuluva, maaseudun osuustoiminta-aatetta noudattava/kannattava, esim. elämänpiiri; elintarviketeollisuus; elintarvikeyritys; hallintohenkilö; johtajuus; kenttä; keskusliike; liike; liike; liikkeenjohtaja; liikkeenjohtaja; luottamusjohtaja; malli; omistajajohto; omistajapolitiikka; omistajuusmalli; omistus; osaaminen; osuuskunta; osuustoiminta; osuustoimintakenttä; osuustoimintaliike; osuustoimintaperhe; osuustoimintaryhmä; osuustoimintayritys; ot-yritys; pakka; periaate; perusjäsenkunta; rakenteet; ryhmä; sektori; tiedottaja; toimiala; toiminta; tuottajaosuuskunta; uusosuuskunta; väki; verkosto; visio; yhteistoimintaverkosto; yritys; yritysjohto; yrityskenttä; yrityskulttuuri; yritysryhmä; yritystoiminta.

pellervolaiset (koll.subst.), ks. ed., esim. pitkän linjan p.

pellervolaisuus (subst.), maaseudun osuuskunnallinen aateperusta, vrt. Pellervo-Seura (<-).

perusosuuskunta (subst.), ensimmäisen asteen osuuskunta.

perustamiskokous (subst.), yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen perustamisesta päättävä kokous, esim. osuuskunnan; osuuskaupan p.

pestipalveluosuuskunta (subst.), yksityisinä palveluyrittäjinä toimivien tuottamia palveluja välittävä o.

pienosuuskunta (subst.), vain muutaman (min. 5) jäsenen perustama o.

pienosuustoiminta (subst.), synon. uusosuustoiminta, työosuustoiminta.

pk-osuuskunta (lyhenneyhd.), pieni- ja keskisuurten yritysten ryhmään kuuluva o. ->

pk-yritys (lyhenneyhd.), pieni- ja keskisuurten yritysten ryhmään kuuluva y.

PTT (lyh.), Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos.

puhelinosuuskunta (subst.), osuuskuntamuotoinen puhelinlaitos.

puhelinosuuskuntakenttä (subst.), osuuskunnallisten puhelinlaitosten verkosto, puhelinlaitostoiminnan osa-alue.

puoliosuuskunta (subst.), väitteensä mukaan ot-periaatteita noudattava, mutta kaupallisten kilpailijoidensa tavoitteita ja strategioita jäljittelevä taloudellinen yhteisö.

purkaminen (subst.), toiminnan lopettaminen, yhteisön hajottaminen, osuuskunnan p, lakisääteiset toimet jäsenistön, verottajan ym. sidosryhmien etujen turvaamiseksi osuuskunnan päätettyä lopettaa/jouduttua lopettamaan toimintansa.

purkamismenettely (subst.), <-, lain velvoittamien toimien kokonaisuus ja suoritusjärjestys, esim. osuuskunnan p.

päivähoito-osuuskunta (subst.), lasten päivähoitopalveluja tuottava o.

päiväkotiosuuskunta (subst.), päiväkodin henkilökunnan ja hoidettavien lasten vanhempien perustama osuuskunta, joka tarjoaa jäsenten lapsille päivähoitopalveluja.

pääoma (subst.), yrityksen toimintaan sijoitettu ja sen hallussa oleva omaisuus, esim. oma; vieras; sijoitettu; isännätön; sitoutuva; -laina, osuuskunnan ottama laina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa osuuskunnan purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; -markkinat, rahoitustoiminta; -nmuodostus, talletuksilla ja sijoituksilla kasvatettava p; -osuus, jäsenen maksama osuusmaksu lisättynä sen tuotolla; -panos, jäsen- ym. maksut; -panostus; -rahoitus, jäsenten maksuista ja ylijäämällä kartutettavasta vararahastosta muodostuvasta omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta (lainat ja luotot) saatava r; -tulot, oman pääoman koroista syntyvät tulot; -valtainen, yhtiömuoto; -velvoite, jäsenen lakisääteinen vastuu osuuskunnan pääoman muodostuksesta, osuusmaksu, lisämaksuvelvoite, lisäosuus, sijoitusosuus; -yhteisö, osakeyhtiö.

pörssiosuuskunta (subst.), pörssissä noteerattava osuuskunta.

R

raaka-aineosuuskunta (subst.), käsityöläisten hankintaosuuskunta.

rahalaitos (subst.), otto- ja antolainausta harjoittava pankki, osuustoiminnallisesti toimiva r = esim. osuuspankki/kassa.

rahoitusosuuskunta, (subst.), luotto- ja talletustoimintaa harjoittava o.

rahoitusrakenne (subst.), osuuskunnan r, oman ja vieraan pääoman suhde kokonaisrahoitukseen.

rakennekehitys (subst.), yhteiskunnan rakenteiden kehittymisvaihe.

rakennemuutos (subst.), yhteiskunnan muutos erit. maatalousyhteiskunnan muuttuminen kaupunki- ja palveluyhteiskunnaksi.

rakennusosuuskunta (subst.), hankintaosuuskuntiin kuuluva tarvikeosuuskunta.

riskipääoma (subst.), esim. vararahastot ja muu vastaava jäsenistöltä kerätty pääoma, vrt. lisäosuus, jäsenrahoitus, sijoitusosuus; osuuskuntien r.

ruokaosuuskunta (subst.), kuluttajien perustama erit. luomuelintarvikkeiden hankintaosuuskunta (Saksa).

ruokalaosuuskunta (subst.), yritysten henkilökunnan perustama, osuuskuntamuotoinen henkilökuntaruokala.

S

Samarbete (erisn.), ruotsinkielisten osuuskauppojen jäsenlehti.

satamatyöosuuskunta (subst.), ahtaajien yhteistyöhön perustuva, satamissa toimiva osuustoiminnallisen yrittämisen muoto (juuret jo 1600-luvun Viipurista).

S-Etukortti (erisn.), SOK-laisten osuuskauppojen yhteinen luotto- tai käteis(jäsen)kortti, jolla voi maksaa tuotteista ja palveluista ja saada vastaavasti bonusta.

sektori, julkinen (sanal.), kunnat, valtio ja seurakunnat.

sektori, kolmas (sanal.), yksityisen ja julkisen sektorin välimaasto, toimijoina järjestöt, osuuskunnat ja voittoa tavoittelemattomat yritykset.

sektori, yksityinen (sanal.), yksityisomistukseen perustuva talouselämän sektori, toimijoina erilaiset yritys- ja yhtiömuodot.

sidosryhmä, (subst.), toimintaan tavalla tai toisella liittyvät yksilöt ja yhteisöt, vrt. intressiryhmä.

sidosryhmäsuhde (subst.), jäsenen suhde osuuskauppaan jäsenenä, asiakasomistajana, kanta-asiakkaana, sijoittajana ja vaikuttajana.

siirto-osuuskauppa (subst.), osuuskauppapiiristä toiseen siirretty o, erit. sodanjälkeisten alueluovutusten yhteydessä tapahtunut siirtotoiminta.

sijoittaja (subst.), yritykseen sijoituksen tehnyt hlö, osuuskaupan/kunnan jäsen.

sijoittajaomistaja (subst.), sijoitusosuuksia osuuskunnasta omistava hlö, jolla ei ole äänioikeutta mutta joka saa osuuksistaan jakokelpoisesta ylijäämästä maksettavaa korkoa.

sijoitus|osuus (subst.), sijoittamistarkoitukseen suunnattu osuus, sijoitusosuusjärjestelmän mukainen ilmaisosuus, jotka eivät tuota äänioikeutta, muutos osuuskuntalakiin v. 1989; -osuusjärjestelmä, osuuskunnan ylijäämään sidottujen sijoitusosuuksien käyttämisen mahdollistava järjestelmä; -osuuspääoma, samansuuruisista sijoitusosuuksista muodostuva pääoma; -pääoma, sijoituksilla hankittu tai niistä koostuva pääoma, vrt. sijoitusosuuspääoma (<-).

sisarosuuskunta (subst.), samalla alalla toimiva, itsenäinen osuuskunta.

sitoutuminen (subst.), yhteisöllisen tai aatteellisen toiminnan aktiivinen kannattaminen, yhteisön hyväksi toimiminen, esim. markkinatalouseettinen; sosiaalieettinen s.

sitoutuneisuus (subst.), jäsenten halu ja pyrkimys toimia osuuskunnan hyväksi ja ratkoa syntyneitä ongelmia.

S-Market (erisn.), SOK-lainen, suurehko päivittäistavarakauppa.

SOK (erisn.), Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunta -> Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta.

SOK-yhtymä (erisn.), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja siihen kuuluvat erilliset yhtiöt.

solidaarisuus (subst.), yhteiseen etuun pyrkiminen oman edun kustannuksella, esim. sosiaalinen s.

sosiaali|osuuskunta (subst.), sosiaali- l. yhteisötalouden sektorilla toimiva osuuskunta; -osuustoiminta, vrt. <- sosiaali- l. yhteisötalouden sektorilla harjoitettava o; -talous, -> yhteisötalous.

S-ryhmä (erisn.), SOK:laiset osuuskunnat ja yritykset.

S-tili (erisn.), SOK-laisen osuuskaupan jäsenen talletus- ja/tai luottotili, jota voi käyttää myös osuuskauppojen kassoilla.

suoramyyntiosuuskunta (subst.), tuottajien tai käsityöläisten markkinointiosuuskunta, joka myy jäsenten tuotteita suoraan kuluttajille (ilman välittäjäportaita).

suur|osuuskauppa (subst.), pieniä osuuskauppoja yhdistämällä luotu o, erit. kaupunkialueilla (hist.); -osuuskunta, jäsenistöltään tai liikevaihdoltaan suuri o, jossa päätöksen teko tapahtuu edustajien kautta.

sähköosuuskunta (subst.), osuustoiminnallinen sähkölaitos.

säännöt (subst.), yhteisön perustamista, toimintaa ja johtamista koskevat sitovat ohjeet, osuuskunnan s.

sääntömuutos (subst.), osuuskunnan hyväksyttyjä sääntöjä koskeva muutos (lainsäädännössä määritelty).

säästökassa (subst.), osuuskaupan yhteyteen perustettu talletuspalvelu jäsenille (hist.); -kriisi, rahamarkkinoiden vaikeuksien johdosta syntyneet osuuskuntien rahalaitostoiminnan vaikeudet (hist.); -liike, osuustoiminnan aatteellinen talletustoiminta; -palvelu, talletus- ja luottopalvelut, joita tarjotaan jäsenille omassa osuuskunnassa; -talletus, jäsenten osuuskauppaan tekemä talletus (osuuskauppojen käyttöpääoman kartuttamiseksi, hist.); toiminta, hist. pääoman saaminen osuuskuntaan siten, että jäsenet jättivät ylijäämän palautukset liikkeen käyttöön (Rochdalen kankurit), nyk. jäsenten talletustoiminta.

säästöosuuskunta (subst.), osuustoiminnalliseen pankkijärjestelmään kuuluva osuuskunta.

T

Tanner, Väinö (1881-1966), osuustoimintaliikkeen uranuurtaja ja erityisesti edistyksellisen (työväenmielisen) osuustoiminnan kehittäjä Suomessa. Helsinkiläisen osuusliike Elannon suuruuden luoja. Suomen johtavia taloudellisia ja poliittisia vaikuttajia neljänkymmenen vuoden ajan. Suomen ensimmäisen vasemmistohallituksen pääministeri ja ministerinä lisäksi seitsemässä hallituksessa. Tuomittiin sotasyylliseksi muiden talvi- ja jatkosodan aikana Suomen hallituksessa mukana olleiden kanssa. Palasi vielä politiikkaan1950-luvun lopulla, jolloin hänet valittiin hajoamassa olevan Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtajaksi.

teollisuusosuuskunta (subst.), (alunperin) pienimuotoista teollista toimintaa harjoittava työosuuskunta.

terveysosuuskunta (subst.), terveydenhoitopalveluja tuottava o.

tienraivaajaosuuskunta (subst.), vakiintunut mutta alkujaan uranuurtajaosuuskunta.

tietointensiivinen (adj.), koulutusta, konsultointia, tietoteknistä ym. palvelua tarjoava, esim. toimialue; yritys; yrityspalvelu; ala; palveluteollisuus.

tilin|pito (subst.), vrt. kirjanpito; sosiaalinen t, perinteistä tilinpäätöstä muistuttavan raportin laatiminen yrityksen ja sen sidosryhmien yhteisövaikutuksista, arvoista ja muusta vastaavasta aineistosta; -päätös, kirjanpitolain mukainen laskelma tuotoista ja kuluista (tuloslaskelma) sekä tase (omaisuus ja velat), jotka tehdään tilivuoden päätyttyä ja hyväksytään osuuskunnan kokouksessa sen jälkeen, kun tilintarkastajat ovat ne tarkastaneet ja hyväksyneet; -tarkastaja, erityispätevyyden omaava asiantuntija (ei osuuskunnan jäsen), joka tarkastaa osuuskunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen kulloiseltakin tilivuodelta; -tarkastus, osuuskunnan kokoukselle annettavan tilinpäätöstiedon luotettavuuden tutkiminen ja toteaminen.

toimiala (subst.), talouselämän osa-alue, jolla yritys toimii; -järjestö, samalla alalla toimivien yritysten yhteistyöelin; -liiketoiminta, tietyllä alalla harjoitettava l; -listaus, toimialaa osoittava merkintä tilastoissa ja luetteloissa; -osuuskunta, tietyllä talouselämän osa-alueella toimiva o; -rationalisointi, toiminnan järkeistäminen omalla erikoisalalla.

toimialue (subst.), maantieteellinen alue, jonka piiriin osuuskunnan toiminta ulottuu yleensä maakunta, vrt. talousalue.

toimihenkilöjohto (subst.), osuuskunnan palkattu yritysjohto.

toiminta|kertomus (subst.), yrityksen tilivuoden toiminnasta kertova selostus, osuuskunnissa riittää suppea t; -malli, toimintasuunnitelma, työskentelytapa, ryhmästrateginen, ryhmän, esim. työosuuskunnan jäsenten yhteisesti hyväksymä tapa toimia; -strategia, politiikka, ohjelma, suunnitelma osuuskunnan toimintaa varten; -ympäristö, fyysinen tai aineeton ympäristö, jossa yhteisö toimii, esim. yrityksen; osuustoiminnan kansainvälinen; taloudellinen t.

toimitusjohtaja (subst.), yrityksen toiminnasta vastaava johtaja; osuuskunnan t vrt. ammattijohtaja.

toimivalta (subst.), jäsenistön ja lainsäädännön osuuskunnan luottamuselimille myöntämä vastuullinen valta, esim. hallintoneuvoston t.

Tradeka-yhtymä Osuuskunta (erisn.), ent. EKA-yhtymä, edistyksellisten osuuskauppojen keskusosuuskunta.

tukemisosuuskunta (subst.), palvelutoimintaa harjoittava osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsenten elinkeinon, ammatin harjoittamisen tai taloudenpidon tukeminen.

tuotanto-osuuskunta (subst.), jäsentensä tuottamia raaka-aineita, erit. maataloustuotteita jalostava o.

tuottaja|-asiakas (subst.), tuotanto-osuuskunnan jäsen, jonka raaka-aineista valmistettuja tuotteita osuuskunta markkinoi; -järjestö, tuotannollista toimintaa harjoittavien yhteistyöelin; -jäsen, (esim. hankinta- tai markkinointi)osuuskunnan tuotannollista toimintaa harjoittava jäsen; -laina, tuottajien osuuskunnalleen antama laina (erit. ylijäämän palautuksen jättäminen osuuskunnan käyttöön); -lähtöisyys, erit. maatalousosuuskuntien (entinen) näkökulma, jossa hallintotoimin vaikutettiin tuottajien tavoitehintoihin, vientimääriin ja tukitasoihin; -omistaja, maatalousosuuskunnan jäsen, jonka tuotteita osuuskunta markkinoi; -omisteinen, maataloustuottajien omistama, esim. meijeri, osuuskunta, yritys; -omistus, tuottajat yrityksen t. osuuskunnan omistajina; -osuuskunta, tuottajien, erityisesti maataloustuottajien perustama o; -osuustoiminta, tuottajien harjoittama yhteistyömuoto, jonka tarkoitus on edistää jäsenten tuotannon markkinointia, esim. EU:n; erit. maatalouden; -uskollisuus, erit. pellervolaisen osuustoiminta-aatteen uskollisuus maataloustuottajia kohtaan; -yhdistys, tuottajien yhteistyöelin, esim. osuuskunta.

työllistämis|hanke (subst.), työttömille työpaikkojen luomiseen pyrkivä hanke; -tuki, julkisen sektorin em. hankkeeseen myöntämä rahoitus.

työllistävyys (subst.), kyky t. mahdollisuus työpaikkojen luomiseen ja tarjoamiseen, osuuskuntien t.

työllistyminen (subst.), työpaikan saaminen, työpaikan luominen omin avuin, osa-aikainen t.

työllistymis|keino (subst.), työttömän itsensä tekemä aloite, esim. osuuskunnan perustaminen, joka tähtää työpaikan/paikkojen luomiseen; -mahdollisuus, mahdollisuus työpaikan luomiseen esim. työosuustoiminnan muodossa.

työmarkkinakelpoisuus (subst.), työnsaantimahdollisuuksien omaaminen, työmarkkinoille hyväksyttävissä oleminen.

työnantaja (subst.), työvoimaa palkkaava yritys, yhteisö tai yksityinen hlö, vrt. osuuskunta työnantajana.

työntekijä|intensiivinen (adj.), työpanokseen perustuva; -jäsen, osuuskunnan jäsen, joka työskentelee osuuskunnassa, vrt. omistajajäsen; -omistaja, yrityksen omistaja, joka työskentelee yrityksessä/osuuskunnassa, vrt. työntekijäjäsen; -omisteinen, työntekijöiden omistama, esim. yritys; osuuskunta,; -omisteisuus, työntekijöiden toimiminen yrityksen omistajina; -omistus, työntekijät yrityksen omistajina, vrt. <- työntekijäomisteisuus; -osuuskunta, työosuuskunta, jonka jäsenet työskentelevät osuuskunnassaan.

työnvuokraustoiminta (subst.), työpalvelujen tarjoaminen (esim. osuuskunnan kautta).

työosuuskunta (subst.), jäsentensä työllistämiseksi perustettu osuuskunta, ammattihenkilöiden yhteenliittymä, esim. hoiva-alan; monialainen; monitoimialainen t; perinteinen; sosialistinen; työttömien; työvoimaa vuokraava; vajaakuntoisten t; -konserni, esim. ”Mondragon”; -kurssi, esim. työttömille järjestetty kurssi työosuuskunnan perustamisesta ja käynnistämisestä; -lainen, työosuuskunnan jäsen, työosuuskunnassa työskentelevä; -projekti, hanke työosuuskunnan perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi; -toiminta, yleensä: työosuustoiminta.

työosuustoiminta (subst.), työosuuskuntien perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvä (aatteellinen) toiminta, esim. kaksikasvoinen t; työttömien t.

työsuhde (subst.), työnantajan ja työntekijän sopimus, työpaikkaan liittyvät, osapuolia sitovat ehdot; -etuudet, työntekijälle sovitut, työpaikkaan liittyvät edut, esim. asunto-, auto- tai puhelinetu.

työtävuokraava (adj.), työpalveluja tarjoava, esim. osuuskunta.

täysosuuskunta (subst.), osuuskunta, jossa kaikki osuuskunnan jäsenet ovat osuuskunnan palveluksessa.

U

ulataksiosuuskunta (subst.), kuljetuspalveluja tuottava osuuskunta.

UNICO (lyh.), United Co-operatives, per. 1977, johtavien eurooppalaisten osuustoiminnallisten pankkien yhteenliittymä.

uranuurtajaosuuskunta (subst.), vrt. tienraivaajaosuuskunta.

uusosuuskunta (subst.), uusosuustoiminnan periaatteita -> noudattava, esim. työ- tai palveluosuuskunta, vrt. hyvinvointipalveluja tuottava; palvelualan u; -aktivisti, uusosuuskunnan johdossa toimiva hlö, uusosuustoiminnan kannattaja; -lainen, uusosuuskunnan jäsen, uusosuuskunnassa toimiva; -muotoinen (adj.), juridisesti ja toiminnallisesti osuuskunnaksi perustettu, uuden ajattelutavan yritys, esim. hoiva-alan u.

uusosuustoiminnallinen (adj.), uusosuustoimintaa harjoittava, uusosuustoiminnan mukainen, esim. aktiviteetti; hyvinvointipalveluyritys; palveluyritys; päiväkoti; ”vallankumous”; yhteisyritys; yritys;

uusosuustoiminta (subst.), pienuutta ja demokratiaa, vaihtoehtoisuutta ja vihreitä arvoja korostava o; -aktiivi, uusosuustoiminnassa mukana jäsenenä ja/tai työntekijänä oleva hlö; -liike, uusosuustoiminnan aatteellinen kokonaisuus; -projekti, uuden ajan osuuskuntien perustamiseen tähtäävä hanke; -seminaari, uusosuustoimintaa käsittelevä tutkijakokous; -tapahtuma, uusosuuskunnille järjestetty seminaari tai muu kokoontuminen; -väki, uusosuuskuntien jäsenet, uusosuustoimintaan aktiivisesti osallistuvat hlöt.

V

vakuutusyhdistys (subst.), vakuutustoimintaa harjoittava osuuskunta.

Valio (erisn.), Voinvientiosuusliike Valio -> Meijerien Keskusosuusliike Valio -> Valio Oy (per. 1905).

valistusjärjestö (subst.), osuustoiminnallista valistus- ja neuvontatyön hoitamista varten v. 1908 lähtien perustetut osuuskauppapiirit (hist.).

valistustyö (subst.), osuustoimintaa koskevan tiedon levittäminen hallintohenkilökunnalle sekä jäsenien opastaminen elinkeinon ja ammatin harjoittamiseen, hist. myös jopa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamista jäsenille, vrt. osuustoimintakoulu.

valtionosuus (subst.), valtion kunnalle hyvittämä osuus erilaisten palvelujen järjestämisestä; -järjestelmä, malli, politiikka, jonka mukaan valtionosuuksia myönnetään; -uudistus, valtionosuuksien jakoperusteiden korjaaminen.

vammaispalveluosuuskunta (subst.), vammaisten hoitoa tuottava o.

vanhempainosuuskunta (subst.), pienten lasten vanhempien perustama osuuskuntamuotoinen päiväkoti.

vanhustenhoito-osuuskunta (subst.), vanhustenhoitopalveluja tuottava o.

vararahasto (subst.), tuotoista, erit. osuuskunnan ylijäämästä kartutettava, kirjanpidollinen rahasto.

verkosto (subst.), yksilöiden ja/tai yhteisöjen keskinäinen yhteistoimintamuoto joko suppealla tai laajalla alueella (paikallisesta globaaliseen).

verkostointimalli (subst.), yhteistyöverkostojen luomiseen perustuva ajattelutapa.

verkostoituminen (subst.), yhteistyö saman alan puitteissa tai rajoja ylittäen keskinäisen materiaalisen tai immateriaalisen edun saavuttamiseksi.

verkostoitumis|malli (subst.), yhteistoiminnan harjoittamisen tapa; -kehitys, yritysmaailman kehittyminen yhteistyön laajenemisen suuntaan.

verkosto|johtajuus (subst.), apua ja tukea antava ja saava, yrityksen keskinäisiä voimavaroja hyödyntävä j; -kulttuuri, tavat, arvot ja periaatteet, joita keskinäisessä yhteistyössä noudatetaan; -luotto, pienyritysten uusi rahoitusmuoto, vain itsenäisille yrittäjille; -malli, yhteistyöhön perustuva ajattelumalli, vrt. ->; -organisaatio, yhteistyöverkostoihin perustuva yritysrakenne; -talous, yhteistyöverkostoihin perustuva talouselämän sektori; -talous-ajattelu, yhteistyöhön perustuva yritystaloudellinen malli ->; -talousmalli, erityisesti osuustoiminnallinen ajattelutapa talouselämän alueella; -toiminta, yritysten väliseen yhteistyöhön perustuva toiminta; -työskentely, yritysten, yhteisöjen ja/tai yksilöiden keskinäinen toiminta; -yhteistyö, erilaisten ryhmien keskinäinen, rajat ylittävä työskentely, esim. monitieteellinen, eri tieteenaloja koskeva, tieteidenvälinen v (OTIssa).

verkottuminen (subst.), yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden välisen yhteistyön muodostuminen, esim. toiminnallinen v.

verstasosuuskunta (subst.), uusimuotoinen työosuuskunta.

vesiosuuskunta (subst.), osuuskuntamuotoinen haja-asutusalueiden vesihuoltohanke.

viljaosuuskunta (subst.), maataloustuottajien markkinointiosuuskunta.

viljelijäedustus (subst.), osuuskunnan luottamuselimissä mukana olevien viljelijöiden panos.

viljelijäjäsen (subst.), osuuskunnan maataloutta harjoittava jäsen.

viljelijäosuuskunta (subst.), maanviljelystä harjoittavien hankinta- ja/tai markkinointiosuuskunta.

voittoatavoittelemattomuus (subst.), muihin arvoihin kuin liikevoittoon tähtäävä toiminta.

voittoatuottamaton (subst.), mm. vapaaehtoistoimintaan ja hyväntekeväisyyteen perustuva, esim. sektori, em. kansantalouteen kuuluva osa-alue.

VVO (lyh.), Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta.

vuosiylijäämä (subst.), osuuskunnan vuotuinen ”voitto”.

vähittäiskauppa, (subst.), osuustoiminnallinen v, kuluttajien osuuskunta, kulutusosuuskunta.

vähittäisosuuskauppa (subst.), kuluttajien esim. päivittäistavaroiden vähittäismyyntiä harjoittava osuusliike, osuuskunta.

välitysosuuskunta (subst.), tuotteita ja palveluja välittävä o, esim. maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden v.

W

WOCCU (lyh.), World Council of Credit Unions, per. 1971. Yhdysvalloissa toimiva, Credit Union -luotto-osuuskuntien kansainvälinen kattojärjestö

Y

yhdistys (subst.), yksilöjen tai yritysten taloudellinen t. aatteellinen yhteisö, esim. taloudellinen = ruotsalainen osuuskunta; keskinäisen avunannon y, synon. osuuskunta.

yhdyskuntaosuuskunta (subst.), jäsentensä yhteiseen työhön perustuva täysosuuskunta.

Yhteishyvä (erisn.), S-ryhmän asiakaslehti, julkaisija Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta.

yhteisomisteinen (adj.), usean henkilön tai yrityksen yhdessä omistama, esim. osuuskunta.

yhteistoiminnallinen (adj.), yhteistoimintaa harjoittava, esim. ryhmä; talous; yritys.

yhteistoiminnallisuus (subst.), yhteistyö, osuustoiminta.

yhteistoiminta (subst.), keskinäinen työskentely yhteisen asian hyväksi tai yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, esim. pienyrittäjien y, taloudellinen; osuustoiminnallinen; osuuskuntien y; -malli, yhteistyökumppaneiden sopima toimintatapa, -rakenne; -organisaatio, keskinäistä toimintaa varten luotu hierarkkinen rakenne; -säännöt, verkostossa yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet ja -muodot; -talous, yksilöiden ja/tai yhteisöjen yhteistoimintaan perustuva talous, esim. osuustoiminta.

yhteistyö (subst.), vrt. yhteistoiminta, esim. ammattikuntien sisäinen; hankinta- , osuuskuntien yhteiset hankintaorganisaatiot; markkinointi-, osuuskuntien yhteiset markkinointiorganisaatiot; osuuskunnan jäsenten; vapaaehtoinen y; -foorumi, yhteistyön harjoittamisen paikka tai muoto; -hanke, yhteistyössä eri osapuolten kanssa toteutettava, hyväksytty suunnitelma; -malli, keskinäistä toimintaa koskeva ajattelutapa; -projekti, <- yhteistyöhanke; -sopimus, eri osapuolten kesken tehty sopimus keskinäisestä avusta tai verkostoitumisesta; -suhde, osapuolten keskinäisen toiminnan laatu; -taho, yhteistyötä tekevä osapuoli; -verkko, yritysten, yhteisöjen ja/tai yksilöiden keskinäiset yhteydet; -verkosto, yhteistyössä mukana olevin kokonaisuus; -yritys, yritys, osuuskunta tai muu, jonka kanssa osuuskunta tekee yhteistyötä, vrt. verkostoituminen.

yhteisvastuu (subst.), keskinäinen välittäminen, yhteinen huolehtiminen syrjäytyneistä ja syrjäytyvistä, esim. rajoittamaton; sosiaalinen; -periaate, osuustoiminnan periaatteisiin kuuluva ajatus sosiaalisesta yhteisvastuusta (johon liittyy omatoiminen itseapu).

yhteis|yritteliäisyys (subst.), yhteisössä tapahtuva yritystoiminta, esim. työosuustoiminta; -yrittäjä, työosuuskunnan jäsen; -yrittäjyys, vrt. -yrittäminen, kyläläisten y, kyläosuustoiminta; osuustoiminnallinen y, osuuskuntamuotoinen taloudellinen toiminta; -kurssi, osuuskuntayrittämisen perusteisiin suunnattu koulutus; -yrittäminen, yhteisössä tapahtuva, osuustoimintatyyppinen y; -yritys, osuuskuntien tai yhteisön hankkima tai perustama yritys, esim. ammatinharjoittajien; henkilöstön; palvelun käyttäjien; uusosuustoiminnallinen y.

yhteisö (subst.), henkilöiden tai yritysten muodostama (taloudellinen) yksikkö (verolainsäädännön mukaan); osuustoiminnallinen y, osuustoimintamuotoinen yritys; -asuminen, eläminen suuremmassa kuin yhden perheen muodostamassa yksikössä (vrt. täysosuuskunnat); -jäsen, osuuskunnan yritysjäsen, esim. perusosuuskunta; -lainsäädäntö, yhteisöjä, esim. osuustoimintaa koskeva l.

yhteisöllinen (adj.), yhteinen, kollektiivisesti toteutettava; esim. palvelujen tuotanto; vastuun kanto; sidos; yrittäminen.

yhteisöllistäminen (subst.), taloudellisen toiminnan muuttaminen demokraattisemmaksi, yhteiseksi yrittämiseksi esim. osuuskuntien muodossa (erit. kehitysmaat).

yhteisöllisyys (subst.), käsite ”jäsenistä toimijoina, taloudesta toiminnan perustana sekä jäsenten tarpeiden tyydyttämisestä”; yritystoiminnan y.

yhteisö|osuustoiminta (subst.), yhteisöjen palvelutarpeisiin perustuva o; -perusteinen, yritystoiminta, yhteisöllisyyteen perustuva, osuustoiminnallinen yrittäminen; -talous, yhteisöistä muodostuva talouselämän sektori, ent, sosiaalitalous, vrt. yritystalous; -talouskokeilu, yhteisömuotoista yrittämistä tutkiva projekti; -taloudellinen, esim. näkökulma; -yrittäjyys, yhteisönä, osuuskunnan jäseninä harjoitettava yrittäminen, liiketaloudellista yhteistoimintaa, joka voi tapahtua esimerkiksi uusosuuskuntien, lähiyhteisöjen ja kumppanuushankkeiden muodossa; -yrittäjyysprojekti, yhteisöyrittäjyyttä tukeva hanke, jossa mukana sekä julkisen että yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita; -yrittäjä, työosuuskunnan jäsen, joka työskentelee osuuskunnassa; -yrittäminen, <- ks. yhteisöyrittäjyys; -yritys, osuuskunta, keskinäinen yhtiö tai yhdistyspohjalla toimiva y.

yhtiö (subst.), erisuuruisilla pääomapanoksilla osallistuvien taloudellinen yhteisö, esim. osakeyhtiö, keskinäinen y, osuustoiminnallisia periaatteita noudattava y.

yhtymä (subst.), useita yrityksiä (emo- ja tytäryritykset) käsittävä yhteenliittymä (verolainsäädännön mukaan).

YOL (erisn.), Yleinen Osuuskauppojen Liitto, osuuskauppojen aatteellinen järjestö, osuuskauppapiirit ja niiden muodostama liitto.

yleiskokous (subst.), ICA:n ylin päättävä elin.

ylijäämä (subst.), osuuskunnan toiminnan tuotto, ”voitto”; -kelpoinen, vrt. -jakokelpoinen (->); -n|jako, vrt. ylijäämänpalautus (->); n|jakokelpoinen, varat, joista lain määritelmän mukaan voidaan palauttaa ylijäämää (vrt. ent. vapaa ja sidottu oma pääoma); -n|jakopäätös, osuuskunnan kokouksessa tehtävä päätös ylijäämän palauttamisesta jäsenille; -n|palautus, osuuskunnan ”voiton” jakaminen takaisin jäsenille heidän ostojensa suhteessa; -n|palautusvähennys, ylijäämänpalautuksen suuruinen vähennys, jonka osuuskunta saa tehdä veronalaisista tuloistaan.

yrittäjyys, (subst.), yrittäjätoiminta, esim. kooperatiivinen; monimuotoinen; osuustoiminnallinen; sisäinen; sitoutunut; sosiaalinen; yhteistoiminnallinen; yksityinen; yksityiskapitalistinen y.

yrittäjä (subst.), yritystoimintaa harjoittava henkilö tai yhteisö, esim. osuustoimintamuotoinen y.

yrittäjäomisteinen (adj.), yrittäjien omistama, esim. työosuuskunta.

yrittäminen (subst.), yritystoiminnan harjoittaminen, esim. omatoiminen; omavastuinen; osuustoiminnallinen; yhteistoiminnallinen; yhteisöllinen.

yritys (subst.), teollista, kaupallista tai palvelutoimintaa harjoittava talouselämän yksikkö, esim. henkilöstön omistama, vrt. osuuskunta -> henkilöstöomisteinen; ihmiskeskeinen, moni-intressiryhmäinen; osuustoiminnallinen; sosiaalinen; tuottajaomisteinen; työntekijäomisteinen; työtävuokraava; yhteisomisteinen; yhteistoiminnallinen; yrittäjäomisteinen.

yritys|etiikka (subst.), yrityksen arvot ja sisäinen ja ulkoinen toimintamoraali; -hautomo, yritystoimintaan ohjaava ja opettava kurssikeskus t. instituutio; -idea, aloitesuunnitelma yritystoiminnan toteuttamiseksi; -johto, yrityksen toiminnasta vastaavat hlöt; -kulttuuri, yrityksen toiminta ja sisäinen ilmapiiri, rakenteet ja henki; -moraali, osuustoiminnan y, osuustoiminnan periaatteisiin sisältyvät eettiset toimintaperiaatteet; -muoto, yrityksen lakisääteinen perusta, esim. osuuskunta, osakeyhtiö, avoin yhtiö; demokraattinen, sosiaalinen, yhteisvastuullinen y; -talous, yritysten muodostama talouselämän sektori, vrt. markkinatalous; -toiminta, yrittäjän suoritettu työ; esim. henkilöstön omistama; ihmiskeskeinen; pienimuotoinen; sosiaalinen; -tukimalli, yritysten tukemisen muoto, toimintatapa.

Ä

ääni (subst.), oikeus vaikuttaa; esim. jäsen ja ääni; mies ja ääni.

äänioikeusjärjestys, -järjestelmä (subst.), perusteet, joiden mukaan äänioikeus osuuskunnissa määritellään.

äänivalta (subst.), oikeus vaikuttaa osallistumalla yhteisön päätöksentekoon; jäsenen; (osuuskunnan) yhtäläinen ä, yksi jäsen, yksi ääni.

Ö

öljyosuuskunta, (subst.), öljy- ja huoltamoalan osuuskunta