Cooperatives Europen viesti vuoden 2014 Europarlamentti-vaaleja varten

Eurooppalaisia osuuskuntia yhdistävä Cooperatives Europe on julkaissut Osuustoiminnan Manifestin Europarlamenttivaaleja varten. Dokumentissa esitellään osuustoiminnan tärkeimmät poliittiset painopistealueet. Eurooppalainen osuustoimintaliike haluaa, että tulevat EU-parlamentaarikot ajavat myös osuustoiminnan asiaa, jotta voidaan saavuttaa kolme yhteistä päämäärää: kestävämpi talous, nuorisotyöllisyys sekä kasvuyrittäjyys.

1. Tulevaisuuden Eurooppa

Uskomme, että Eurooppa haluaa panostaa talouteen, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ihmisten – ei rahoitusmarkkinoiden – tarpeita ja joka pyrkii tuottamaan tarvittavat tuotteet ja palvelut mahdollisimman kestävällä tavalla. Osuustoiminta edustaa taloutta, joka asettaa ihmisen, ei voiton maksimoinnin, toimintansa keskiöön. Euroopan tulee turvata sosiaaliset ja taloudelliset kehitysmahdollisuudet kaikille, ja kaikilla tulee olla mahdollisuus kehittää ja viedä eteenpäin omia liikeideoitaan. Tätä tukemaan tarvitaan yhtenäinen koulutusjärjestelmä, laajat yritystukipalvelut, toiminnan mahdollistava lainsäädäntö sekä vakaa rahoitusjärjestelmä.

Erityishuomio tulee kiinnittää nuoriin ja antaa heillekin mahdollisuus menestyä elämässään.

Haluamme Euroopan, joka edistää ja pitää huolen siitä, että on olemassa erilaisia yrittämisen muotoja, sillä niitä kaikkia tarvitaan vauraan yhteiskunnan rakentamisessa.

2. Osuuskunnat Euroopassa

Joka viides eurooppalainen on jäsenenä jossakin osuuskunnassa. Euroopassa on 160 000 osuuskuntaa. Niissä on jäseniä 123 miljoonaa, ja ne tarjoavat työpaikan 5,4 miljoonalle ihmiselle. Osuuskuntia on monenlaisia, pienistä työntekijöiden omistamista osuuskunnista suuriin asiakasomisteisiin pankkeihin. Ne toimivat kaikilla talouden aloilla terveydenhuollosta maatalouteen ja supermarketeista urheiluseuroihin. Osuuskunnat ovat olemassa jäseniään varten. Ne ovat jäsentensä omistamia, ja jäsenillä on sananvalta osuuskuntansa päätöksenteossa. Osuuskunnan ylijäämä käytetään palvelujen kehittämiseen ja loput jaetaan jäsenille.

Osuuskunnat osallistuvat merkittävällä tavalla talouskasvuun työllistäen, innovoiden sekä luoden sosiaalista yhteenkuuluvuutta ihmisten kesken. Osuuskunnat edistävät luovuutta, joka kannustaa ihmisiä kehittämään uusia ratkaisuja yhdessä. Osuuskuntien tavoitteena on pitkän aikavälin taloudellinen kasvu. Osuuskuntien demokraattinen päätöksentekojärjestelmä tekee niistä kyvykkäitä toimimaan erilaisissa kriisitilanteissa. Kuitenkin osuuskunnatkin kärsivät tämänhetkisestä taloustilanteesta samoin kuin muut yritykset. Tulevina vuosina EU:n tasolla tulee tehdä päätöksiä, joilla talous saadaan jälleen kasvamaan ja kehittymään. Osuuskuntien luonne ja erityispiirteet tulee ottaa huomioon päätöksenteossa ja niiden kasvumahdollisuuksia on tuettava unohtamatta niiden identiteettiä, arvoja ja periaatteita.

3. Tärkeimmät tavoitteet

Yritysmuotojen moninaisuuden huomioon ottaminen

Osuustoimintayritykset luovat vaurautta ja työpaikkoja. Ne keskittyvät pitkän aikavälin menestykseen, eivät nopeisiin voittoihin. Tämän vuoksi osuuskunnat ovat avainasemassa Euroopan ja koko maailman talouden kestävässä kehittämisessä.

EU:ssa on lakeja ja käytäntöjä, jotka eivät ota huomioon yritysmuotojen erilaisuutta ja siksi vaikeuttavat mm. osuuskuntien toimintaa. Vaadimmekin EU:ta hylkäämään tämän ”yksi yritysmalli sopii kaikille” lähestymistavan. EU:ssa tulee huomioida ja kunnioittaa täällä toimivien eri yritysmuotojen erityispiirteitä ja tarkoitusperiä. Vain näin voidaan varmistaa, että kaikilla taloudellisilla toimijoilla on tasavertaiset lähtökohdat.

Erityispiirteistään johtuen osuustoimintayritysten on vaikeaa tai lähes mahdotonta hankkia riskipääomaa. Jäseniltäkään ei ole aina mahdollista kerätä suuria määriä pääomia. Haluamme työskennellä uuden EU parlamentin kanssa varmistaaksemme, että osuuskunnilla on mahdollisuus saada pääomaa sekä perinteisten rahoituskanavien kautta että kehittämällä innovatiivisia rahoitusratkaisuja.

Kansalaiset & Yhteisöt

Osuuskunnat ovat yrityksiä, mutta ne ovat myös ihmisiä ja kansalaisia osallistavia yhteisöjä. Osuuskunnat opastavat toimijoita demokratiaan. Osuuskuntien toiminta liittyy kansalaisten elämään ja koskettaa yhteiskuntaa mitä moninaisemmalla tavalla alkaen työllisyyden ylläpidosta ja energian tuotannosta päätyen yrittäjyyteen ja tutkimukseen. EU-politiikka voi olla menestyksekästä vain, jos se ottaa mukaan ja käyttää hyväksi osuuskuntien panosta.

Yrittäjyys & Nuoret sukupolvet

Työttömyys on kohdistunut erityisesti nuoriin eurooppalaisiin. Nuoret sukupolvet ovat tiedostaneet, että nykyistä kestävämmät ja osallistavammat yrittämisen tavat ovat tulevaisuutta. Yhä useampi nuori on kiinnostunut osuuskunnasta yritysmuotona. Uskommekin, että jos EU haluaa kannustaa nuoria yrittäjyyteen, on elintärkeää tarjota heille oikeita välineitä, joilla he voivat oppia ja hyödyntää eri yritysmuotoja. Osuuskuntien tulee alkaa yhteistyö koulujen kanssa. EU:n tulisi varmistaa, että koulutusjärjestelmä ottaa myös osuuskunnat ja vastaavat yritysmuodot mukaan opetussuunnitelmaansa sen sijaan, että keskitytään ainoastaan osakeyhtiömuotoon.

Lisäksi EU:n tulisi huolehtia siitä, että sellaiset välineet kuten yritystukipalvelut, koulutus sekä lainsäädäntö ottavat huomioon myös yrittäjät, jotka haluaisivat harkita osuuskuntaa yritysmuotona.

Päätössanat

Euroopan parlamentin ja osuuskuntia edustavien tahojen välillä on jatkuva dialogi, joka on johtanut the Social Economy –ryhmän perustamiseen. Positiivinen dialogi on vaikuttanut myös siihen, että EU:n Teollisuus, tutkimus ja energia valiokunta hyväksyi kesäkuussa 2013 raportin, joka korosti osuuskuntien merkitystä talouskriisien voittamisessa. Osuuskunnat aikovat jatkaa ja pyrkivät lisäämään dialogia parlamentin kanssa.

4. Lopuksi

Seuraavalla EU parlamentilla tulee olemaan ratkaiseva rooli EU:n 2020 Strategian päämäärien saavuttamisessa ja Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen saattamisessa kestävälle pohjalle. Olemme valmiita työskentelemään yhdessä europarlamentaarikkojen kanssa näiden päämäärien saavuttamiseksi.

 

Jaa artikkeli

Lue myös