Osuustoiminnan yhteinen kestävän kehityksen sitoumus

sitoumus1400px

Osuustoiminnan yhteinen kestävän kehityksen sitoumus  

Osuustoimintayritykset sitoutuvat yhteistyössä kasvattamaan monimuotoista ja tasa-arvoista osuustoimintaa kaikilla päätöksentekoportailla erityisesti hallituksissa sekä yritysten ylimmässä johdossa.

Suomen valtion laatima työkalu 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus eli Sitoumus2050 on konkreettinen työkalu, jolla Suomessa voidaan edistä globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa eli Agenda 2030:a eli YK:n 17 Kestävän Kehityksen tavoitteen toteutumista. Sitoumukset löytyvät osoitteesta www.sitoumus2050.fi.  

Suomen valtio on allekirjoittanut Agenda 2030 sopimuksen ja priorisoinut Kestävän kehityksen tavoitteet Suomen näkökulmasta. Valtioneuvosto seuraa ja raportoi tavoitteiden toteutumista YK:lle.   

Osuustoimintakeskus Pellervo on tehnyt osuustoimintayrityksille nyt yhteisen kattositoumuksen, johon osuustoiminnalliset yritykset liittyvät omilla toimenpidesitoumuksillaan. Tämä on kuitenkin vain yksi sitoumus, yhteen teemaan liittyen ja jos myöhemmin koetaan, että myös toiselle on tilausta, voimme katsoa sitä erikseen. 

Sitoumus edistää yhdenvertaisuutta 

Osuustoiminnallisten yritysten (esim. kuluttajaosuuskunnat, osuuspankit, keskinäiset vakuutusyhtiöt, maataloustuottajien ja metsänomistajien osuuskunnat, vesiosuuskunnat ja pk-osuuskunnat) päätöksenteko perustuu demokraattiseen jäsenhallintoon. 

Osuuskunnissa on kaikki tai jotkut seuraavista päätöksentekoelimistä: osuuskunnan kokous tai edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Merkittävässä roolissa on myös toimitusjohtaja tai pääjohtaja sekä johtoryhmä. Osuustoiminnalliset yritykset sitoutuvatkin kasvattamaan monimuotoisuutta osuustoiminnassa, erityisesti hallinnossa sekä yritysten ylimmässä johdossa.  

Monimuotoisuus kaikilla päätöksentekoportailla on osuuskunnissa tärkeää. Esimerkiksi naiset eivät ole vielä vuonna 2019 tarpeeksi vahvasti edustettuina erityisesti osuuskuntien hallituksissa, eivätkä varsinkaan niiden puheenjohtajina tai varapuheenjohtajina. Myös toimitusjohtajissa, pääjohtajissa ja johtoryhmien jäseninä on vähän naisia. Lisäksi nuoret ja maahanmuuttajat ovat aliedustettuina ja osatyökykyisten työmahdollisuuksiin osuuskunnat voisivat vastata myös nykyistä paremmin. 

Jäsendemokratia perustuu siihen, että jäsenet valitsevat itse vaaleilla keskuudestaan osuuskuntansa päätöksentekijät. On huomioitava, että ehdokkaat edustajiston vaaleihin syntyvät jäsenten keskuudessa ja vapaa äänestäminen (ehdokkaan valinta) on kunkin jäsenen demokraattinen oikeus, mihin ei voi määrätä sukupuoli- tai muita tasavertaisuuskiintiöitä. 

Osuustoiminnalla on kuitenkin myös yhteiset, kansainvälisesti määritetyt arvot kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, joiden mukaan niiden kuuluu toimia. Tutkimustulokset monimuotoisten hallitusten positiivisista vaikutuksista ovat myös varsin kiistattomia. 

Näistä näkökulmista osuustoiminnallisten yritysten tulisi olla edelläkävijöitä, kun katsotaan hallintoelinten koostumusta ja monimuotoisuutta. Jäsendemokratiaan pohjautuvina organisaatioina osuuskunnilla on hyvät mahdollisuudet edistää monimuotoisuutta myös yritysten päätöksentekijöissä ja johdossa. 

 

Miksi on tärkeää, että osuuskuntasi liittyy tähän sitoumukseen 

Osuustoiminnalliset yritykset eivät ole aiemmin yhdessä sitoutuneet edistämään mitään (kestävän kehityksen) tavoitettaNyt meillä on tilaisuus tuoda osuuskuntaa yritysmuotona esiin. Sen vuoksi teemana on hallinnon monimuotoisuus, koska demokraattinen jäsenhallinto on juuri sitä ydintä, mikä erottaa meidät muista yrityksistä.
Haluamme kiinnittää ihmisten huomion tähän, mutta samalla myös aidosti katsoa peiliin ja tiedostaa, että omassa toiminnassa on paljon parannettavaa. Monimuotoisuuden lisäämistä varsinkaan hallinnon ja johdon tasolla ei ole julkisesti ja määrätietoisesti asetettu yhteiseksi tavoitteeksi aiemmin.  

Eri organisaatiot ovat tehneet jo yhteensä 2200 erilaista sitoumusta ja yli 70 000 suomalaista on tehnyt oman elämäntapatestin ja pyrkivät muuttamaan omaa toimintaansa. Asia siis kiinnostaa sekä olemassa olevia että potentiaalisia asiakkaitasi, työntekijöitäsi ja muita sidosryhmiä.  

Kyselyn mukaan sitoumuksensa jo tehneet ovat pitäneet sitä hyödyllisenä: 

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa 
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä 
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle 
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa 
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin 

Jotta sitoumus toimisi aidosti ja mahdollisimman laajasti koko osuustoiminnan yhteisenä tavoitteena, on tärkeää, että jokainen lähtee mukaan! Tavoitteenamme on saada mukaan ainakin 300 osuustoiminnallista yritystä.

Ohjeet sitoumuksen tekemiseen ja yhteiseen sitoumukseen liittymiseen