Hannes Gebhardin rahasto

hannes_gebhard
Hannes Gebhard

Hannes Gebhardin rahaston varoja voi hakea ensisijaisesti osuustoimintaan liittyvien tutkielmien tekoon. Sitä voidaan myöntää myös muuhun aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja opetukseen.

Yliopistollisiin pro gradu -töihin myönnettävä tuki on pääsääntöisesti 1000 euroa.

Päätökset apurahoista tekee Pellervon hallitus.

Rahasto on perustettu vuonna 1924.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi suunniteltu käyttötarkoitus.

Tutkielma-apurahaa varten tulee laatia sivun mittainen tiivistelmä tutkimuksen kokonaisuudesta ja tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua). Niistä tulee ilmetä:

  • Miksi valitun aiheen tutkiminen on tärkeää?
  • Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja näkökulma.
  • Tutkimusmenetelmät ja -aineisto.
  • Suunnitelma käytännön toteuttamisesta
  • Tutkimuksen vaihe apurahan hakemishetkellä
  • Toteutusaikataulu

Mukaan on liitettävä myös työn ohjaajan allekirjoittama puoltolausunto ja hakijan perustiedot, kuten henkilötunnus, osoite ja tilinumero.

Mikäli apurahaa haetaan muuhun, tarvitaan myös hanketta koskeva budjetti sekä rahoitussuunnitelma.

Tarvittaessa rahasto hankkii ulkopuolisen lausunnon hakemuksesta.

Lähetä allekirjoitettu hakemus rahaston asiamiehelle Sami Karhulle paperisena tai sähköisenä

Hannes Gebhardin rahasto
asiamies Sami Karhu
PL 77
00101 Helsinki

sami.karhu@pellervo.fi

Myöntäminen

Viimeistään kahta viikkoa aiemmin tullut hakemus käsitellään Pellervon hallituksessa, joka toimii rahaston hallituksena; se joko myöntää tai hylkää anomuksen, päättää myönnettävästä summasta ja apurahan maksuaikataulusta.

Rahaston asiamies eli Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja huolehtii myönnettyjen apurahojen maksamisesta päätetyssä aikataulussa.

Apurahan saajien tulee lähettää kopio valmiista työstä Pellervolle, jotta se voidaan lisätä Pellervon verkkokirjastoon. Toivottavaa on myös, että teoksessa, jonka valmistumista Hannes Gebhardin rahaston on apurahoin tukenut, on maininta tästä sopivassa paikassa.

Pellervon hallitus voi myöntää apurahan myös omasta aloitteestaan.

Myönnetyn apurahan mahdollisista veroseuraamuksista vastaa apurahan saaja.

Lahjoitukset

Hannes Gebhardin rahasto ottaa vastaan erilaisia lahjoituksia, kuten testamenttilahjoituksia ja syntymäpäivämuistamisia.

Tili:  Hannes Gebhardin rahasto,
IBAN: FI35 5780 0720 0001 37 (BIC: OKOYFIHH)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Karhu, sami.karhu@pellervo.fi
puh. 0400 545 989

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Sami Karhu, sami.karhu@pellervo.fi
puh. 0400 545 989