Tiedote: Osuuskuntien ja jäsenten verotusta koskevat muutokset

Eduskunta hyväksyi 11.12. pidetyssä täysistunnossa toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotetuin muutoksin sekä perusteluihin tehdyin täsmennyksin. Olennaisin muutos oli osuustoimintaväen voimakkaasti ajama matalasti verotetun ylijäämän alarajan nostaminen 2.500 eurosta 5.000 euroon. Laki tulee voimaan heti ensi vuoden alusta, mikäli tasavallan presidentti vahvistaa lain vielä tämän vuoden puolella.

Jäsenten veromuutokset

Osuuskuntien henkilöjäsenten kannalta keskeisin muutos on se, että jatkossa osuuskunnan jakama ylijäämä on kokonaisuudessaan veronalaista tuloa jäsenelle. Perinteisesti osuuskunnat ovat jakaneet ylijäämää lähinnä osuusmaksun korkona. Osuuskunta voi jakaa ylijäämää myös sen mukaan, kuinka paljon jäsen käyttää osuuskunnan palveluita (verottaja käyttää termiä ”ylijäämän palautus”). Ylijäämän jaossa on kuitenkin aina kyse siitä erästä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen osuuskunnan vahvistetun tilinpäätöksen perusteella tilikauden päättymisen jälkeen ja jakamisesta päättää osuuskunnan tai edustajiston kokous. Henkilöjäsenelle jaettavasta ylijäämästä 75 % on verovapaata tuloa 5.000 euroon saakka. Tämän ylittävältä osalta maatalouden tai elinkeinon harjoittajan saamasta ylijäämästä 25 % ja muilla henkilöjäsenillä 15 % ylijäämästä on verovapaata. Yhteisöjäsenille maksettava ylijäämä on pääsääntöisesti verovapaata.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa sitä, että osuuskauppojen ja osuuspankkien bonukset eivät ole ylijäämän jakoa vaan hinnanalennusta.

Osuuskuntien verotus

Osuuskuntien kannalta keskeisin muutos on se, että osuuskunnan oikeutta vähentää verotuksessaan jäsenelle tämän osuuskunnan palveluiden käyttöön sidottua ylijäämää rajoitetaan sekä osuuskunnan jäsenten lukumäärän että osuuskunnan toiminnan perusteella. Esimerkiksi kuluttajaosuuskuntien maksama ylijäämän palautus on lain voimaantulon jälkeen vähennyskelvotonta. Lisäksi vähennyskelpoista on vain maataloutta tai elinkeinotoimintaa harjoittaville jäsenille palautettava ylijäämä. Vastaavasti jäsenen verotuksessa palveluiden käytön perusteella maksettu ylijäämä on, elantomenoihin liittyvää ylijäämän palautusta lukuun ottamatta, kokonaan veronalaista tuloa.
Muutoksella on osuuskuntien kannalta iso periaatteellinen merkitys. Osuuskunnan palveluiden käyttöön sidottu ylijäämän palautus on aina ollut osuuskuntalain mukaan se ensisijainen tapa palauttaa ylijäämää.

Osuuskunnille ennakonpidätysvelvollisuus

Ylijäämän verotusta koskevaan lakipakettiin liittyy myös ennakonperintäasetusta koskeva muutosehdotus, jonka mukaan osuuskunnilla tulee olemaan velvollisuus toimittaa osuusmaksun korkona palauttamastaan ylijäämästä ennakonpidätys. Aikaisemminhan osuuskunnan oli erillissäännöksellä vapautettu ennakonpidätysvelvollisuudesta. Ennakonpidätys tulee asetusehdotuksen mukaan toimittaa kaikille henkilöjäsenille ja kuolinpesille maksetuista osuusmaksujen koroista. Ennakonpidätysvelvollisuus koskee myös esimerkiksi tuottajaosuuskuntien henkilöjäsenilleen osuusmaksun korkona palauttamaa ylijäämää. Verohallinto tulee antamaan asetuksen vahvistamisen jälkeen tarkemmat ohjeet ennakonpidätyksen toimittamisesta. Ohje saataneen vasta helmikuussa 2015.

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen, Pellervo-Seura ry
anne.kontkanen@pellervo.fi puh. 040 687 5116

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.