Cooperatives Europe: kriisin jälleenrakennus tarvitsee osuuskuntia

COVID-19: n puhkeaminen on aiheuttanut ennennäkemättömän kriisin kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle Euroopassa ja muualla maailmassa. Vaikka positiivisia signaaleja on jo näköpiirissä yhteisten ponnistelujen ansiosta, suurin osa Euroopan maista on edelleen poikkeustilassa ilman selkeää näkemystä siitä, milloin paluu normaaliin elämään on mahdollista.

Nykyinen tilanne on huolestuttava. Mutta se on paljastanut myös ennennäkemätöntä solidaarisuutta, missä erityisesti osuuskunnat ovat näyttäneet aktiivisuutensa.

Parempaa maailmaa rakentamassa – edelleen

”YK julisti vuoden 2012 kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi iskulauseella: Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa. Tämä viesti on edelleen ajankohtainen”, muistuttaa Cooperatives Europen puheenjohtaja Jean-Louis Bancel.

Nyt on hänen mukaansa erityisen tärkeää pitää mielessä osuustoiminnan arvot eli omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo sekä oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Puhumattakaan eettisyyden arvoista: rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.

”Osuuskuntien demokraattinen ulottuvuus ja jäsenten sitouttaminen ovat voimavara, jotka auttavat kriisissä eteenpäin. Osuuskuntien johto voi siirtyä muodollisen demokratian seuraavalle tasolle ja antaa uuden ulottuvuuden jäsensuhteeseen etäyhteyksiä hyödyntämällä,” Bancel visioi.

“Osuustoimintajohtajien vastuulla on nyt myös välttää sisäänpäin kääntymistä tai pahimmassa tapauksessa itsekkyyttä,” Bancel huomauttaa. ”Instituutiot kuten Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA ja Cooperatives Europe ovat arvokkaita ylläpitäessään keskinäistä yhteydenpitoamme. Niiden kautta autamme toisiamme ja rakennamme yhdessä uusia vaihtoehtoja.”

Euroopan osuustoimintajärjestö on julkaissut kannanoton koronatilanteesta. Sen mukaan nyt on toimittava sekä pandemian kestämiseksi että valmistauduttava elvytystoimiin, joilla varmistetaan kestävä taloudellinen ja sosiaalinen tulevaisuus Euroopalle. Lue koko kannanotto alapuolelta.

——————————————————————————————————–

Kannanotto

Cooperatives Europen kanta COVID-19 kriisin hallintaan ja tulevaisuudennäkymiin

Kriisin leviäminen ja yhteisvastuun kasvu

COVID-19: n puhkeaminen on aiheuttanut ennennäkemättömän kriisin kansalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle Euroopassa ja muualla maailmassa. Vaikka positiivisia signaaleja on jo näköpiirissä yhteisten ponnistelujen ansiosta, suurin osa Euroopan maista on edelleen poikkeustilassa ilman selkeää näkemystä siitä, milloin paluu normaaliin elämään on mahdollista.

Nykyinen tilanne on huolestuttava. Mutta se on paljastanut myös ennennäkemätöntä solidaarisuutta, missä erityisesti osuuskunnat ovat näyttäneet aktiivisuutensa. Ne ovat toimineet sekä paikallisella että laajemmalla tasolla ja jopa aloilla, jotka ovat erittäin haasteellisia.

Cooperatives Europe on kerännyt esimerkkejä osuuskuntien toimista ympäri Euroopan. Solidaarisuustoimia ovat olleet esimerkiksi tuotteiden hintojennousun jäädyttäminen kuluttajaosuuskunnissa, terveydenhuoltojärjestelmän parissa työskentelevien vanhempien tukeminen kustantamalla lasten päivähoito sekä uusien joukkovelkakirjojen luominen kansanterveystoimien rahoittamiseksi.

Vaikutus osuuskuntiin

Vaikka on selvää, että COVID-19 koskettaa osuuskuntia, on liian aikaista esittää lukuja ja arvioita sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista osuustoimintaliikkeeseen. Mutta merkittävä määrä osuuskuntia, lähinnä pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä, taistelee nyt toimintansa jatkumisen puolesta. On muistettava, että osuuskunnilla on monessa maassa tärkeä rooli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemisessa.

Osuuskunnat ovat taloudellisia välineitä, joilla vastataan niitä omistavien eurooppalaisten kansalaisten tarpeisiin. Niillä on nyt kassavirtaongelmia, liiketoiminnan merkittävää vähentymistä käyttöön otettujen liikkumista koskevien rajoitusten takia, tulojen menetyksiä näiden rajoitusten mukaisesti, etenkin sellaisilla aloilla kuin matkailu, liikenne ja kulttuuri. Jopa silloin, kun tulot ovat vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan, tietyt kulut, kuten verot ja vakuutukset, on silti maksettava.

On myös henkilöstöresursseihin ja riskialttiisiin töihin liittyviä haasteita etenkin hoitopalveluita tarjoavissa yrityksissä. Myös kuluttaja- ja maatalousosuuskunnissa työskentelee ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtä takaamalla keskeytymättömän tavaravirran jäsenilleen ja kansalaisille. Puhumattakaan lomautuksista ja epävarmuudesta työsuhteiden tulevaisuuden suhteen.

Suurin osa näistä vaikeuksista ei kosketa vain osuuskuntia, mutta joillakin osuuskunnilla, jotka tarjoavat palveluita heikossa asemassa oleville ryhmille tai syrjäisille seuduille, ei ole organisatorista ja taloudellista voimaa, jotta ne pystyisivät kestämään poikkeusoloja pitkään. Tämä vaikuttaa suoraan näiden osuuskuntien jäseniin ja kansalaisiin, jotka hyötyvät niiden palveluista.

Eurooppalainen vastaus: välttämättömyys

Cooperatives Europe suhtautuu myönteisesti Euroopan komission toteuttamiin koordinoiviin toimenpiteisiin. Tänä aikana komission tehtävänä on pääasiassa tukea jäsenvaltioita kriisin ratkaisemisessa tarjoamalla suosituksia yhteisistä toimintatavoista.

Tältä osin komissio on antanut välineitä kriisin hallintaan soveltamalla EU: n rahoitussääntöjen joustavuutta, tarkistanut valtiontukisääntöjään ja perustanut 37 miljardin euron suuruisen Coronavirus Response -investointihankkeen parantaakseen pienten yritysten – kuten osuuskuntien – sekä terveydenhuoltoalan maksuvalmiutta.

Cooperatives Europe on lisäksi tyytyväinen Euroryhmän päätökseen taata 500 miljardin euron tuki, mukaan lukien 200 miljardin euron takuurahasto, joka on tarkoitettu erityisesti pienien ja keskisuurten yritysten rahoitukseen. Tuki on myös vastaus joihinkin Euroopan solidaarisuutta koskeviin kysymyksiin.

Toimimme yhdessä

Nyt on tehtävä kahdenlaisia toimenpiteitä: toimia pandemian kestämiseksi sekä valmistautumista elvytystoimiin, joilla varmistetaan kestävä taloudellinen ja sosiaalinen tulevaisuus Euroopan kansalaisille.

Cooperatives Europe haluaa jakaa joitain yleisiä huomioita:

 • Ensimmäinen tavoite on rajoittaa viruksen leviämistä ja varmistaa kestävä terveydenhuoltojärjestelmä kuitenkin pitämällä samalla taloudellista toimintaa mahdollisimman aktiivisena, jotta kansalaisille voidaan tarjota edelleen perustarpeet. Jäsentensä omistamat osuuskunnat ovat luonnollisia välineitä tähän, koska ne yhdistävät ihmisten sosiaaliset tarpeet aktiiviseen taloudelliseen toimintaan.
 • EU: n jäsenvaltioiden välinen koordinointi on erittäin tärkeää. Tarvitaan EU-tason johtajuutta komissiolta, parlamentin hyväksymänä, ja joka perustuu kaikkien jäsenvaltioiden yhteistyöhön ja osallistumiseen.
 • Institutionaalinen taso ei ole ainoa tärkeä toimija, kaikki kumppanit kansalaisyhteiskunnasta työmarkkinaosapuoliin olisi myös tuotava yhteen. Ihmislähtöisen yritystoiminnan edustajana myös Cooperatives Europen on oltava mukana, ja eri komission yksiköt ovatkin pyytäneet siltä tietoja COVID-19: n vaikutuksista.
 • Välittömien toimien ja elpymiskauden toimien tulee koskea kaikenlaisia yrityksiä innovatiivisista perinteisiin aloihin, perheyrityksistä mikroyrityksiin ja osuuskunnista yhteiskunnallisiin yrityksiin ja yhteisötalouteen. Cooperatives Europe oli tyytyväinen nähdessään erilaisissa verkkoseminaareissa, että komission korkean tason puhujat esittivät, että kaikki liiketoimintamallit ovat edunsaajia.

Lyhyellä aikavälillä Cooperatives Europe edellyttää:

 • Kriisin torjumiseksi hyväksyttyjen toimenpiteiden nopeaa toteutusta, erityisesti saatava taloudelliset välineet ja sosiaalinen tuki heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.
 • Helppo ja koordinoitu pääsy näihin toimenpiteisiin liittyvään tietoon.
 • Täytäntöönpanossa tule taata, että hallinnollinen taakka ei viivytä sitä jäsenvaltioiden tasolla. Tässä suhteessa osuuskuntien erityisrakenne ei saa olla esteenä erilaisten keinojen käyttämisessä.
 • Tulee varmistaa, että tukitoimenpiteet ovat myös pk-osuuskuntien ja muun tyyppisten pk-yritysten ja mikroyritysten saavutettavissa.

Tukitoimenpiteiden tulisi erityisesti:

 • Taata kaikentyyppisille yrityksille paremman maksukyvyn (mukaan lukien osuuskunnat).
 • Varmistaa rahoitusjärjestelmän riittävä maksuvalmius ja erityisesti varmistaa, että yrityksille annetaan riittävästi luottoa.
 • Suojella työntekijöitä laajentamalla sosiaaliturvaverkosto kaikentyyppisiin ja -kokoisiin ja eri aloilla toimiviin yrityksiin.
 • Joustavan ja tukevan finanssipolitiikan helpottaminen: Jäsenvaltioiden on sallittava väliaikaisesti käyttää vakaus- ja kasvusopimukseen sisällytettyä maksimaalista joustavuutta muun muassa harkitsemalla sen mahdollista väliaikaista keskeyttämistä yleisen irtautumislausekkeen avulla.
 • EU-rahoituksen on johdettava todelliseen lisätukeen, joka tavoittaa suoraan EU: n yritykset ja työntekijät, ei vain jäsenvaltioiden kautta.
 • Vähennettävä COVID-19: n vaikutusta nuoriin yrittäjiin, paitsi yksilötasolla, myös yhteisöiden tukemiseen rakennettuja yhteishankkeita tukemalla.
 • Kehityspolitiikan osalta Agenda 2030: n mukaisesti Cooperatives Europe suosittelee keskittymään EU: n tuella kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, paikalliseen yksityiseen sektoriin ja osallistaviin liiketoimintamalleihin, mukaan lukien osuuskuntiin, jotka todistetusti edistävät kestävän kehitystä.

Katse tulevaisuuteen

 • EIP-ryhmän ja osuuskuntien sekä yhteisötalouden rahoituslaitosten välistä yhteistyötä olisi edistettävä edelleen.
 • Cooperatives Europe vaatii eurooppalaista elvytyssuunnitelmaa, jota tukee sopimus uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF). MFF antaa EU:lle mahdollisuuden investoida strategisiin tavoitteisiin kestävän kehityksen digitaalista ja vihreää siirtymistä koskevien tavoitteiden mukaisesti, ja näin luoda talous, joka toimii ihmisiä varten.
 • Tulevaa eurooppalaista yhteisötalouden toimintasuunnitelmaa sosiaalisen innovoinnin edistämiseksi vuodeksi 2021 on tarkoitus käyttää välineenä, jonka avulla yhteisötalouden toimijat voivat kehittää mahdollisuuksiaan vastata edessämme oleviin haasteisiin.

Lue alkuperäinen kannanotto (englanniksi).

Jaa artikkeli

Lue myös