Jäsenistön sitoutuminen ja osallistuminen

Osuuskunnan olemassaolon tarkoitus perustuu jäsenyyksiin ja jäsenten odotuksiin. Aiemmin totesimme, että jäsenet omistavat osuuskunnan ja käyttävät siinä ylintä päätösvaltaa. Näistä syistä jäsenten sitoutuminen osuuskuntaan ja aktiivinen osallistuminen sen päätöksentekoon ovat tärkeitä.

Yhteiskunnan muutosten seurauksena sitoutuminen osuuskuntiin aatteellisista syistä on vähentynyt. Osuuskunnan hallituksen, muiden hallintoelinten ja toimihenkilöiden vastuulla on huolehtia siitä, että jäsenet kokevat saavansa vastinetta jäsenyydelleen. Muutoin vaarana on jäsenkunnan passivoituminen, jäsenapatia ja lopulta irtautuminen.

Osuuskunnan vastuullisten on hyvä myös kriittisesti arvioida, onko osuuskunta ollut riittävän aktiivinen viestimään jäsenen jäsenroolista vai onko se jäänyt sinänsä tärkeiden asiakas- ja tuottajaroolien varjoon. Onko osuuskunnalla jäseniä varten oma jäsenstrategia tai -politiikka, joka on eri asia kuin asiakassuhteiden hoito.

Miten lisätä jäsenten sitoutumista

Osuuskunnalla olisi hyvä olla jäsenstrategia. Sillä tarkoitetaan yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita ja toimenpiteitä, joilla osuuskunta voi vahvistaa jäsenten sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

Osuuskunnan tulee kiteyttää ja viestiä jäsenilleen jäsenstrategiansa periaatteet selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Niihin kuuluu seuraavia asioita:

  • Mikä on osuuskunnan tehtävä ja tavoite? Tehtävää kuvattaessa vastataan kysymyksiin ”Miksi ja keitä varten olemme olemassa?” ja ”Mitä tavoitteita pyrimme toiminnallamme saavuttamaan?”
  • Millaisiin arvoihin osuuskunnan toiminta pohjautuu?
  • Mitkä ovat osuuskunnan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet?
  • Miten jäsen voi osallistua ja vaikuttaa osuuskunnan päätöksentekoon?

Jäsenhyödyillä tarkoitetaan niitä konkreettisia palveluja ja etuja, joihin jäsen on oikeutettu, sekä osuuskunnan tuottamia, jäsenen elinympäristöön liittyviä vaikutuksia. Osuuskunnan tehtävä on osata kiteyttää ja viestiä ne jäsenilleen. Jäsenhyötyjä voidaan kuvata seuraavalla nelikentällä:

Tapausesimerkki: Jäsenstrategian toteuttaminen

Osuuskunnan hallinto ja johto ovat yhdessä päättäneet jäsenstrategiasta. Hallitus käsittelee asiaa ja päättää toimenpiteistä, joilla halutaan vahvistaa jäsenten sitoutumista osuuskuntaan. Keskeisiksi työkaluiksi valitaan jäsenviestintä. Jokaiselle jäsenelle lähetetään tietopaketti jäsenyyden periaatteista ja jäsenhyödyistä. Aiheesta viestitään aktiivisesti osuuskunnan omissa medioissa, joita ovat verkkosivujen lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ja mahdollinen jäsenlehti/ -tiedote.

Osuuskunnan hallitus päättää säännöllisestä jäsenten sitoutumisen ja jäsentyytyväisyyden seurannasta.

Osuuskunnan erityispiirre on jäsenten mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja tilaisuuksiin, joissa voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Virallinen osallistuminen tarkoittaa yleisiä kokouksia ja ehdolle asettumista osuuskunnan hallintoelimiin. Muu osallistuminen tarkoittaa esimerkiksi jäsenistölle suunnattuja teema- ja keskustelutilaisuuksia tai asiakasraateja.

Jäsenten aktiivinen osallistuminen parantaa jäsendemokratiaa. Silloin osuuskunta voi varmemmin luottaa siihen, että tehdyt linjaukset ja päätökset ilmentävät jäsenten tahtoa. Jos jäsenistö osallistuu heikosti viralliseen päätöksentekoon ja muihin jäsentilaisuuksiin, voi jäsendemokratia jäädä pienen joukon harteille.

Kun osuuskunnan hallintoelimet toimivat hyvin, on sillä myönteinen vaikutus jäsenistöön. On laajasti todettu, että hyvin toimiva hallinto vahvistaa osuuskunnan jäsenten tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Siksi tähän kannattaa kiinnittää huomiota.

Hyvä viestintä on aktiivisen osallistumisen edellytys. Jäsenille tulee kertoa, miten he voivat osallistua kokouksiin ja asettua esimerkiksi ehdolle edustajistoon. Pelkkä kirjeiden tai viestien lähettäminen ei välttämättä riitä, vaan avuksi on otettava nykyviestinnän monipuoliset välineet. Osuuskunta voi esimerkiksi huomioida aikuistuvat nuoret henkilökohtaisella jäsentapaamisella ja kertoa mitä jäsenyys tarkoittaa.

Osuuskunnan toimivan johdon ja hallinnon on henkilökohtaisesti sitouduttava siihen, että jäsenistö aktivoituu osallistumaan. Esimerkiksi edustajistovaalien lähestyessä voidaan toimialueella järjestää kiertue, jossa kerrotaan mahdollisuudesta asettua ehdolle vaaleihin. Tällainen kampanja voidaan hoitaa myös virtuaalisesti. Kampanjaa voidaan tukea sopivalla tukimateriaalilla sekä järjestämällä jäsentapahtumia.

Yhteenveto

  • Jäsenten sitoutuminen osuuskuntaan ja osallistuminen sen päätöksentekoon on tärkeää.
  • Hyvin toimiva jäsenhallinto vahvistaa jäsentyytyväisyyttä ja sitoutumista.
  • Osuuskunnalla on hyvä olla jäsenstrategia, jolla voi vahvistaa jäsenten sitoutumista ja tyytyväisyyttä.
  • Osuuskunnan toimivan johdon ja hallinnon on henkilökohtaisesti sitouduttava jäsenstrategian toteutumiseen.
  • Hyvä viestintä on aktiivisen osallistumisen edellytys. Jäsenille tulee kertoa, miten he voivat osallistua kokouksiin ja asettua esimerkiksi ehdolle edustajistoon tai valtuustoon.