Kooperationen är mest populär i huvudstadsregionen – kännedomen om kooperationen ökar i hela landet

Sex av tio finländare förhåller sig positivt eller mycket positivt till kooperationen. Det visar en undersökning gjord av Kantar TNS Agri på uppdrag av Pellervo Coop Center. För tio år sedan var motsvarande siffra knappt hälften. I huvudstadsregionen förhåller man sig mest positivt till kooperationen. För tio år sedan var man mest kritiskt inställd till kooperationen i södra Finland. Kännedomen om kooperationen är klart ökande. En majoritet av finländarna känner igen S-gruppen (77 %) och OP-Gruppen (54 %) som kooperativa företag. Dessutom 28 % vet om att Valio, 23 % LokalTapiola, 18 % POP Banken och 17 % att Metsä Group har kooperativ bakgrund.

Finländarna är mycket kooperativa

Av de vuxna finländarna är 90 % medlem i något andelslag – år 2007 var andelen 84 %. I medeltal har man 1,7 medlemskap. Av yrkesgrupperna är jordbrukarna med sina 3,7 medlemskap aktivast. De främsta orsakerna till att man vill vara medlem är de konkurrenskraftiga priserna, andelslagens utbetalda bonus och andra återbäringar. Följande i ordningen är verksamhetsställenas placering, medlemstjänsterna samt tryggandet av tillgången på produkter eller tjänster lokalt. Finländarna uppskattar kooperationens värderingar såsom rättvisa. Dock är man nu mer än tidigare av den åsikten att värderingarna bakom kooperationen inte skiljer sig från de övriga företagens. Den främsta skillnaden ansåg man vara att andelslagen inte strävar efter maximering av vinsten och att ägarna är likvärdiga.

Företagsamhet inom andelslag intresserar

Ungefär var femte finländare är intresserad av att grunda ett företag antingen ensamt eller tillsammans med någon annan. Intresset att grunda ett andelslag är störst bland 35-59 åringar och bland dem som har utbildning på institut- eller högskolenivå. Av företagsformerna är firman populärast (51 %) följd av aktiebolaget (36 %) med andelslaget (11 %) på tredje plats. Intresset att grunda ett företag i andelslagsform kan anses högt om man betraktar antalet andelslag som grundats. I allmänhet ansåg man att företagsamhet i andelslagsform är modernt och passar i nutiden.

Andelslagen är viktiga för lantbrukarna

Så gott som alla lantbrukare (95 %) är medlem i något andelslag, då oftast i LokalTapiola, i ett handelslag  i en andelsbank inom OP-Gruppen eller i Metsäliitto Osuuskunta. De som är medlem i något producentandelslag, speciellt i andelsmejerier eller i köttandelslag anser medlemskapet som mycket viktigt. Huvuddelen anser att nyttan av medlemskapet har hållit sig i jämförelse med tidigare undersökningar.

Bland lantbrukarna har den positiva inställningen till kooperationen ökat från 60 procent till 74 procent under de tio år som gått från föregående undersökning. Man är nöjdast med medlemskapen inom mejerierna och POP bankerna. Bland de äldre lantbrukarna och köttproducenterna har den positiva inställningen till kooperationen ökat mest. Intresset för att ansluta sig till något spannmålsandelsag visar den största ökningen.

Lantbrukarna anser det viktigt att andelslagen har skyldigheten att marknadsföra alla sina medlemars produkter och att ta emot produkterna också i en svår marknadssituation. Dock anser en allt större andel av lantbrukarna att det inte finns någon skillnad mellan kooperativa och övriga företag.

Undersökningen genomfördes i maj-juni 2017 av Kantar TNS Agr på uppdrag av Pellervo Coop Center (tidigare Sällskapet Pellervo). Undersökningen gjordes bland befolkningen i Fasta Finland och besvarades av 3067 personer och enkäten som berörde jordbrukarna av 1155 personer. Pellervo Coop Center är en förening som bevakar kooperationens intressen internationellt och erbjuder tjänster med målet att öka välfärden och företagsamheten i Finland.

Mer information ger kooperationsdirektör Kari Huhtala (även på svenska), tfn 040 8466704, kari.huhtala@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.