Julkaisut

Pellervon julkaisuja.

Osuuskunnat ja kilpailutalous

Kansainvälinen vertaileva instutionaalinen ja sosioekonominen analyysi talouden demokratisoitumisesta

Gisela Kubon-Gilke ja Juhani Laurinkari, 392 s.
Osuustoimintakeskus Pellervo ry 2022

PDF-kirja

Kriisiajat lisäävät keskustelua vaihtoehtoisista talous- ja yhteiskuntamalleista. Tuottava osuustoiminnallinen talousrakenne on pandemian sekä tulo- ja varallisuuseroje kasvun myötä noussut uudelleen keskeiseksi yhteiskunta- ja talouspoliittisen keskustelun teemaksi. Samaan aikaan uusi teoreettinen tieto, teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat yritysten toiminta- ja kilpailuympäristöä ja luovat mahdollisuuksia uudenlaisille toimintamalleille.

Kansainvälisesti meritoituneet tutkijat tarkastelevat teoksessa edellytyksiä, joilla työntekijöiden itsehallinnon ja korostuneen yritysdemokratian periaatteille rakentuvat osuuskunnat ja vastaavat yritysmuodot voisivat menestyä kilpailussa muiden yritysten kanssa.

Teos tarjoaa laajan katsauksen osuuskuntaliikkeen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä eurooppalaiseen, erityisesti saksalaiseen ja suomalaiseen, keskusteluun osuuskuntien mahdollisuuksista ja haasteista. Tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka parantavat osuuskuntien kilpailumahdollisuuksia suhteessa muihin yritysmuotoihin ja tasoittavat tietä osallistavammalle talousrakenteelle.

Suomi on poikkeuksellinen maa maailmanlaajuisessa osuustoimintaliikkeessä, sillä noin 90 prosenttia aikuisista suomalaisista on vähintään yhden osuuskunnan tai vastaavan organisaation jäsen. Siksikin kysymys osuuskuntien toimintaedellytyksistä ja niiden parantamisesta on tärkeä.

 

osuuskunnat-ja-kilpailutalous

Kansalaislähtöinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa

Juhani Laurinkari, 101 s.
Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Ajatushautomo Kompassi ry 2021

Verkkokirja ja PDF-versio

Ensimmäinen kokonaisvaltainen katsaus yhteisötalouden sosiaalipolitiikkaan. Valtion ja markkinakapitalismin välimaastossa toimiva yhteisötalous on taloudellisten pyrkimysten ohella kansalaislähtöinen keino ehkäistä ja hoitaa sosiaalisia ongelmia, joita kova markkinatalous tuottaa tai joita ei voida markkinalähtöisesti ratkaista. Yhteisötalouden piiriin kuuluvissa organisaatioissa, joita ovat osuuskunnat, keskinäiset yhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, järjestöt ja säätiöt, päätäntävalta perustuu henkilö ääni-periaatteeseen, ei osakeomistukseen. Nykyisin yhteisötalouden organisaatiot toteuttavat monipuolisesti myös sosiaalipolitiikan alaan kuuluvia tehtäviä yhteiskunnassa. Teoksessa tarkastellaan sekä tulonsiirtoja että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista kilpailutalouden olosuhteissa.

laurinkari

Osuuskuntalaki

1.1.2014 voimaantullut voimassa oleva osuuskuntalaki. Julkaisussa on myös Laki osuuskuntalain voimaanpanosta.

Pdf-tiedosto

Painettu versio on tilattavissa verkkokaupastamme.

Lukio-osuuskunnat – tie yrittäjämäiseen lukioon

KTT Eliisa Trobergin ja Pekka Hytinkosken koostamassa tutkimusraportissa tarkastellaan suomalaisia lukio-osuuskuntia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia, miten lukioihin perustetut osuuskunnat toimivat yrittäjyyskasvatuksen välineenä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä olivat:
- Miksi lukioihin on perustettu osuuskuntia?
- Ovatko lukio-osuuskunnat toimineet onnistuneesti?
- Mitä hyötyjä osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä saadaan?
- Mitä mahdollisia esteitä on osuuskuntien perustamiselle ja/tai toiminnalle lukioissa?
- Miten osuuskuntien toimintaa tulisi kehittää?
- Miten yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat lukio-osuuskuntien toiminnan kautta?

PDF-tiedosto

Tutustu myös raporttia koskeviin oppilasosuuskunta kohtaamisessa 19.11.2016. esitettyihin dioihin.

Pellervon rahoitustyöryhmän raportti

Pellervon rahoitustyöryhmä on raportissaan arvioinut tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa. Työryhmän raportti kävi kommenteilla kaikissa tuottajaosuuskunnissa. Pellervo-Seuran valtuuskunta hyväksyi 4.12.2014 työryhmän ehdottamat suositukset.

Rahoitustyöryhmä mittasi tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa omavaraisuusasteella vuosina 2002-2012. Yleinen kehityskuva ei aiheuta huolestumista. Useimmat osuuskunnat ylittävät 40 prosentin omavaraisuusasteen, jota yleisesti pidetään hyvänä.

Pdf-tiedosto

Rahoitustyöryhmän puheenjohtaja Kari Huhtalan esitys havainnoista Pellervon Päivässä 2015 (pdf).

Osuuskunnat ja kestävä kehitys

Shimelles Tenaw, Visa Heinonen, Sami Karhu, Petri Ollila (toim.) 2015

Teos käsittelee osuustoiminnan ja kestävän kehityksen ulottuvuuksia monista eri näkökulmista. Kestävän kehityksen osa-alueet ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Osuustoiminnan vaikutus kestävään kehitykseen ja ekologiseen kestävyyteen välittyy taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kautta.

Teos sisältää puheenvuoroja osuustoiminnan merkityksestä yliopisto-opetuksen, kansalaisyhteiskunnan ja ruokaturvan kannalta. Artikkeleissa käsitellään osuustoiminnan historiaa ja vaikutusta maaseudun kehitykseen, osuuskuntien kilpailuetuja elintarvikealalla sekä mahdollisuuksia yritysmuotona ja merkitystä kehittyvien maiden kannalta Tansanian esimerkkien pohjalta.

Lopuksi tarkastellaan osuuskuntia käytännön ja opetuksen näkökulmasta. Kirjoittajajoukko edustaa asiantuntemusta ja kokemusta niin osuustoiminnan käytäntöjen kuin akateemisen tutkimuksen ja opetuksenkin kannalta. Osuuskunnat ja kestävä kehitys tarjoaa uusia näkökulmia osuustoimintaan ja kestävään kehitykseen. Kirja sopii kaikille osuuskunnista kiinnostuneille, ja sitä voidaan käyttää yliopisto- ja korkeakoulukurssien materiaalina.

Julkaisu Issuussa

Pdf-tiedosto

Painettu kirja on tilattavissa Pellervon verkkokaupasta osoitteessa: https://pellervo.fi/tuote/osuuskunnat-ja-kestava-kehitys/

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa
- kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta.

Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi

Kolme ensimmäistä esimerkkikappaletta perustuvat vuonna 2011 Jonathan
Blandin Co-operatives UK:lle kirjoittamaan Time to Get Serious – julkaisuun, jossa käsiteltiin Espanjan,
Italian ja Ruotsin osuuskuntien tuottamia julkisia palveluja. Britanniaa käsittelevän kappaleen ovat
kirjoittaneet Anne ja Jonathan Bland ja viimeisen, Suomen osuustoimintaa koskevan kappaleen Pekka
Pättiniemi.

Raportin tarkoituksena ei ole ollut luoda kattavaa ja kokonaisvaltaista katsausta kunkin maan yhteiskunnalliseen osuustoimintaan, vaan käsitellä osuustoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita muutaman toimialaesimerkin kautta kussakin maassa sekä herätellä keskustelua suomalaisen osuustoiminnan kehittämisestä julkista sektoria kohtaavien haasteiden valossa.

Painettuja yksittäiskappaleita voit tilata veloituksetta tästä.

Pdf-tiedosto

Näköisversio Issuussa

Kansainvälisen osuustoiminnan vuosikymmenen ohjelma, suomennos

Suomennos Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA:n vuoden 2013 alussa julkaisemasta suunnitelmasta osuustoiminnan vuosikymmenelle.

Pdf-tiedosto

Hanna Muukan kokoama ohjelmaa tiivistävä esitys, PDF-tiedosto.

Suomen maatalouden ja osuuskuntien Brysselin toimisto 20 vuotta

Suomen maatalouden ja osuuskuntien Brysselin toimisto täytti 20 vuotta vuonna 2011. Toimisto on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n, ruotsinkielisen tuottajajärjestön Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC:n ja osuustoimintajärjestön Pellervon yhteinen Brysselin edustusto. Lisäksi maito ja lihaosuuskunnat sekä Munakunta antavat panoksensa toimiston kotieläinasiantuntijan työhön.

PDF-tiedosto

bryssel20