Osuuskunta – Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle
Teksti: Sami Karhu

8. Osuuskunnan hallinnointi on jäsenten asia

Osuuskunnan hallinnointi kuuluu osuuskunnan jäsenille. Jäsenet osallistuvat osuuskunnan kokoukseen tai valitsevat osuuskunnalle edustajiston. Nämä taas valitsevat hallituksen taikka hallintoneuvoston, jos sellainen kuuluu valita. Toimitusjohtaja johtaa osuuskunnan päivittäistä toimintaa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Osuuskunnan edustajiston, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat osuuskunnan jäsenen yhteys osuuskuntaan. Heiltä voi kysyä ja heille voi tehdä aloitteita osuuskunnan asioissa.

Osuuskunnan kokous

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa.

On tärkeää, että osuuskunnan jäsenet osallistuvat osuuskunnan kokoukseen. Laaja osallistuminen tuo tukevan selkänojan osuuskunnan päätöksenteolle ja toiminnalle.

Osuuskunnan kokouksesta on varsin tarkoin määrätty laissa.

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden tai säännöissä määrätyn lyhyemmän määräajan kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (mikäli osuuskunnassa toimitetaan tilintarkastus – aivan pienissä ei tarvita) sekä, jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto, sen lausunto tilinpäätöksestä. Kokouksessa on päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. ylijäämän käyttämisestä
 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
 4. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta
 5. muista sääntöjen mukaan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa tai säännöissä määrättyä pienempää osaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa.

Jäsen käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, jollei säännöissä rajoiteta sitä.

Jäsenellä on kokouksessa yksi ääni kaikissa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävissä asioissa (ei kuitenkaan jääviystilanteissa). Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenillä on erisuuruinen äänimäärä. Jäsenen äänimäärä saa olla suurempi kuin 20 kertaa toisen jäsenen äänimäärä vain sellaisessa osuuskunnassa, jonka sääntöjen mukaan jäsenten enemmistön on oltava osuuskuntia tai muita oikeushenkilöitä.

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto, säännöissä voidaan määrätä, että hallintoneuvosto kutsuu kokouksen koolle.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta

 Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jos osuuskunnan kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset on pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävinä ja viivytyksettä lähetettävä jäsenelle, joka sitä pyytää. Jos kokouksessa käsitellään osuuskunnan sulautumista toiseen osuuskuntaan, jakautumista tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi, tilinpäätösasiakirjat on pidettävä nähtävinä vähintään kuukautta ennen kokousta.

Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, jollei säännöissä toisin määrätä. Lisäksi kokouksen on valittava vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, jos kaikki edustettuina olevat jäsenet ja jäsenten edustajat eivät allekirjoita pöytäkirjaa.

Kokouksessa on oltava nähtävänä jäsenluettelo, jossa on mainittava myös jäsenen äänimäärä ja sen määräytymisperuste, jos jäsenellä voi sääntöjen mukaan olla useita ääniä.

 Hallituksen ja toimitusjohtajan on osuuskunnan kokouksessa jäsenen pyynnöstä annettava tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa osuuskunnan tilinpäätöksen ja taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tietojen antamisen edellytyksenä on, että hallitus voi katsoa sen käyvän päinsä osuuskunnalle olennaista haittaa tuottamatta.

Pääsääntönä on, että osuuskunnan kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan jäsenelle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua toisen jäsenen tai osuuskunnan kustannuksella.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Pääsäännön mukaan päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

 

Kaikkien jäsenten yksimielinen päätös mahdollista pienissä osuuskunnissa

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta myös ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava. Tämä tulee kyseeseen käytännössä vain pienosuuskunnissa.

 

Edustajisto vaihtoehto osuuskunnan kokoukselle

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että jäsenten päätösvaltaa joko kaikissa tai joissakin asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto.

Etenkin suurissa jopa satojen tuhansien jäsenten osuuskunnissa ei voida käytännön syistäkään ajatella, että jäsenet kokoontuisivat yhteiseen osuuskuntakokoukseen.

Osuuskunnan säännöissä määrätään, miten edustajisto asetetaan, edustajiston tehtävät, siihen valittavien jäsenten lukumäärä ja toimikausi sekä edustajiston täydentäminen tapauksessa, jossa siihen valitun toimi päättyy kesken toimikauden.

Edustajisto on aina valittava suhteellista vaalitapaa noudattaen.

On tärkeää, että jäsen äänestää edustajiston vaalissa. Siinä on kyse jäsendemokratiasta eli osuuskunnan ydinkysymyksestä. Siinä on kysymys jäsenen kannan ottamisesta osuuskunnan kehityssuuntaan. Käytännössä olisi hyvä ja tarpeellista, että ehdokkaan käsitykset osuuskunnan kehittämislinjasta olisivat etukäteen äänestäjien tiedossa.

 

Hallitus ja hallintoneuvosto

Osuuskunnalla on oltava hallitus, jonka tehtävä on yleinen eli se huolehtii kaikin puolin yrityksen asianmukaisesta toiminnasta. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä, jollei säännöissä toisin määrätä.

Säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnalla on hallintoneuvosto. Hallintoneuvostossa on vähintään kolme jäsentä ja heidät valitsee joko osuuskunnankokous tai edustajisto. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä.

Säännöissä voidaan määrätä myös muista osuuskunnan toimielimistä. Tällaisille elimille ei voida kuitenkaan antaa osuuskunnan tai edustajiston kokoukselle, hallitukselle, toimitusjohtajalle tai hallintoneuvostolle kuuluvia tehtäviä.

Jäsenet viime kädessä kantavat vastuun yrityksen toiminnasta. Heidän on valittava sellainen hallinto, joka hoitaa tehtävänsä menestyksellisesti. Sanotaan, että jos osuustoiminnallinen yritys tekee tappiota yhden vuoden, se voi olla toimitusjohtajan vika. Jos tappiota tulee kaksi – kolme vuotta peräkkäin, se on jo hallituksen vika. Mutta jos tappiota tulee useita vuosia peräkkäin, se on jo jäsenistön vika, kun ei ole valinnut sellaista johtoa, joka ongelmat selvittäisi.

Jäsenen oikeus tiedonsaantiin

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus tiedonsaantiin osuuskunnastaan. Se ei kuitenkaan ole rajoittamatonta vaan säädeltyä.

Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston ja näiden mahdollisesti asettamien sivuelinten, työryhmien ym. pöytäkirjat liitteineen eivät ole julkisia.

Osuuskunnankokouksen ja edustajiston pöytäkirjat liitteineen sen sijaan ovat julkisia jäsenille.

Seuraava luku: 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi »


Sisällys

 1. Katso ja näe – kiinnostu omista asioistasi
 2. Osuuskunta on yritys ja ihmisten yhteisö
 3. Osuuskunnan hyödyt montaa kautta
 4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea
 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua
 6. Sitoutuminen, yhteishenki ja arvot kuuluvat osuustoimintaan
 7. Jäsenten tulee huolehtia osuuskunnan pääoman riittävyydestä
 8. Osuuskunnan hallinnointi kuuluu jäsenille
 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi
 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus
 11. Osuuskunnan jäsenen verotus