Digikirjasto: 0. Digikirjasto

Osuustoimintalakikomitean mietintö vuodelta 1952

,

Valtioneuvoston 24 päivänä elokuuta1944 asettaman komitean laatima ehdotus osuustoimintalainsäädännön uudistamiseksi. Komitean jäseniä olivat oikeusneuvos Y. J. Hakulinen, lainsäädäntöneuvos Marjos Rapola, varatuomari Eino Niemi ja vanhempi oikeussihteeri Lauri Anttila.  Mietintö valmistui 4.8.1952.

PDF-tiedosto

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

,

Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen. 2014. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Pdf-tiedosto >>

Vaihtoehtona vesiosuuskunta

,

Joel Hahto, Rakennusalan työnjohto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014

Opinnäytetyö >>

Opiskelijaosuuskunnan taloushallinnon opas

,

Pauliina Järvinen ja Anna Tienhaara, Opinnäytetyö, Liiketalous, Bisnesakatemia, Turun ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö >>

Uusi osuuskuntalaki – Osuuskunnan perustaminen ja hallinto

,

Niina Lammassaari & Anne Parkkisenniemi, Opinnäytetyö, Liiketalouden koulutusohjelma, Oulun Ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö >>

Kokemuksia työosuuskuntien toiminnasta

,

Tuomas Kallionpää, opinnäytetyö, liiketalous, Tampereen ammattikorkeakoulu, toukokuu 2014

Opinnäytetyö >>

Osuuskunnan taloushallinto : case Pro4IKON Bisnes Akatemiassa

,

Marita Saurén, Liiketalouden koulutusohjelma, Bisnesakatemia  Turun ammattikorkeakoulu, huhtikuu 2014

Opinnäytetyö >>

 

Hannes Gebhard

,

Aulis J. Alanen Kirjayhtymä, Helsinki, 1964

Hannes Gebhardin elämänkerta.

Pdf-tiedosto

Elämänkerta esittelee Hannes Gebhardin, suomalaisen osuustoiminnan esitaistelijan ja Pellervo-Seuran perustajan, monipuolista elämää ja ajattelua hänelle tärkeiden teemojen kuten suuren maakysymyksen, torppariasian sekä osuustoiminnan kehityksen kautta. Gebhardin elämäänvoit tutustua myös hänen 150-vuotisjuhla sivustollaan pellervo.fi/gebhard.

Viljellyn maan ala ja sen jakautuminen Suomen maalaiskunnissa v. 1901

, ,

Hannes Gebhard 1908

PDF-Tiedosto >>

Ilmestyi aikanaan 6-osaisena sarjajulkaisuna, jonka yhteisenä nimenä oli Tilastollinen tutkimus yhteiskuntataloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1 901 .

Ensimmäinen osa käsitteli maanviljelysväestöä, sen suhdetta muihin elinkeinoryhmiin sekä sen yhteiskunnallista kokoonpanoa, toinen maalaiskuntien asunto-oloja, kolmas viljellyn maan alaa ja sen jakautumista, neljäs osa karjan omistusta, viides työväen perheiden asunto- ja maataloudellisia oloja sekä kuudes osa maanomistusoloja. Julkaisuihin tuli tekstiä ja taulukoita yli 2 000 sivua. Hannes Gebhard laati tekstit osiin I, II, III ja V.

Tämä kolmas osa ilmestyi ensimmäisenä sarjassa vuoden 1908 alkupuolella.

Siinä ei siis ainoastaan ole koottu maaseutuelämän ilmiöt yhteiseen, vertailevaan ja arvostelevaan tutkimukseen, vaan myös suoraan ohjattu tutkimus yhteiskunnallisen elämän pääasiaan ihmiseen ja kansaan, etsimällä selville, miten maalla asuvan kansan tarpeet tulevat Suomessa tyydytetyiksi.+

 

Suuret maakysymyksemme

, ,

Maan hankinta tilattomalle väestölle II. Torpparilaitos Suomessa. Porvoo 1923. Hannes Gebhard

Pdf-tiedosto >>

Käsittelee Suomen sisäistä asutuspolitiikkaa, joka jakaantuu yhtäältä maan hankintaan tilattomalle väestölle toisaalta torpparien ja muitten vuokraviljelmäin haltijain itsenäistyttämiseen. Ensin mainittu taas jakaantuu sekä kysymyksiin kruununmaitten asuttamisesta että maan hankkimisesta yksityisten omistamista tiloista valtiolle tai kunnille luovutettavaksi tilattomien asuttavaksi.

 

Pienviljelys Pohjoismaissa

, ,

1922. Hannes Gebhard

Pdf-tiedosto >>

Toimiessaan 1918-20 Suomen maatalouspoliittisena asiamiehenä Skandinaviassa ja Saksassa, Gebhard perehtyi maiden maatalouspolitiikkaan, tulokset työstään hän julkaisi tässä teoksessa. Se käsittelee seikkaperäisesti Skandinavian maiden taloudellisia olosuhteita ja esittelee ne toimenpiteet, joiden avulla viljelystä on eri maissa edistetty sisältäen erittäin laajan tilastollisen aineiston. Kirja toimi myös johdantona niille käytännöllisille toimenpiteille, jotka johtivat samana vuonna Pienviljelijäin Keskusliiton perustamiseen.

 

Osuustoiminnan tulevaisuusmahdollisuudet ja tehtävät kaupan alalla

, , ,

Pellervon Kirjasto Nro 25. 1911.

Pdf-tiedosto >>

Kirjasen sisällys pidettiin esitelmänä Pellervo-Seuran ja osuustoiminnallisten keskusliikkeitten yhteisessä kokouksessa maaliskuussa 1911. Sen jälkeen on se julkaistu osaksi ”Suomen Osuustoimintalehdessä”, osaksi eri kirjoituksina ja osittain laajennettuna Pellervo-lehdessä. Koska on suotavaa, että asia tulee yhä enemmän tunnetuksi ei vain osuustoimintaväen, vaan myöskin valveutuneen, isänmaallisesti ajattelevan yleisön keskuudessa muistakin piireistä, on katsottu tarpeelliseksi julkaista esitelmä, jonkun verran viimeisteltynä, kirjankin muodossa.

 

Osuuskassakäsikirja. Osuuskassan hoito.

, , ,

Pellervon Kirjasto Nro 9, toinen vihko. 1907

 Pdf-tiedosto >>

Pohjana tälle uudelle, osuuskassojen hoitoa käsittelevälle kirjalle, jonka ovat tehneet Keskuslainarahaston johtaja, tohtori Hannes Gebhard, johtajan apulainen Viktor Fagerström ja konttoristi Yrjö Koskiniemi sekä Pellervon neuvoja Ilmari Arvola, on ollut vuoden 1902 Osuuskassakäsikirja N:o 9 ensimmäinen vihko: ”Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan” ja kassojen hoidon käytännöllistä puolta esittävä Iisävihko.

 

Maataloutemme nykyistä kannattavammaksi

, ,

Hannes Gebhard, 1926. Laadittu Osuustoimintapäivillä 1926 pidettyjen kahden esityksen pohjalta, jotka käsittelivät niitä suuria vaikeuksia, joita Suomen maataloudelle aiheutuu lainojen korkeista koroista ja tuotteiden hintojen halpuudesta.

Pdf-tiedosto >>

Maanosto-osuuskunta – ohjeita sen perustamisessa

, ,

Pellervon Kirjasto Nro 18, Hannes Gebhard 1905.

Kun vuonna 1902 tuli tunnetuksi, että ”Tilattoman väestön lainarahastosta” voidaan myöntää lainoja myöskin sitä varten perustetuille osuuskunnille, alkoi Pellervo-Seuran toimistoon eri osista maata tulla pyyntöjä, että Seura, samaten kuin muunkin laatuisille osuuskunnille, toimittaisi tällaisillekin tarpeellisia mallisääntöjä.

Pdf-tiedosto >>