Kirjallisuus

Abbott, Pamela – Wallace, Claire – Sapsford, Roger (toim.) 2016: The Decent Society Planning for social quality 2016. Routledge, New York.

Alasuutari, Pertti 2004: Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen Miten muutos oli ideologisesti mahdollinen? Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):1.

Albert, Michel 2004: Vakuutuksen taloudellinen ja yhteiskunnallinen tehtävä. Teoksessa: Hellsten, Katri ja Helne, Tuula (toim.), Vakuuttava sosiaalivakuutus? s. 22–42. Kelan tutkimusosasto, Helsinki.

Andersen, Jørgen Goul – Halvorsen, Knut 2004: Changing labour markets, unemployment and unemployment policies in a citizenship perspective. Teoksessa: Andersen, Jørgen Goul – Clasen, Jochen – van Oorschot, Wim – Halvorsen, Knut (toim.), Europe’s New State of Welfare. Unemployment policies and citizenship s. 1–19. Policy Press, Bristol.

Auvinen, Karoliina 2017: Tanskan kaukolämpöyhtiöt panostavat hajautettuun uusiutuvaan energiaan. Osoitteessa: http://smartenergytransition.fi/fi/tanskan-kaukolampoyhtiot-panostavat-hajautettuun-uusiutuvaan-energiaan/

Barr, Nicholas 2004: The Economics of the Welfare State. Oxford University Press, Oxford.

Bland, Anne – Bland, Jonathan – Pättiniemi, Pekka 2013: Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa: kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta. Osoitteessa: https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2013/12/osuuskunnat-julkisten-palveluiden-tuottamisessa.pdf.

Brazda, Johann – Kramer, Jost – Laurinkari, Juhani – Schediwy, Robert 2006: Anders als die Anderen. Eine unbefangene Annäherung an Genossenschaften, Sozialwirtschaft und Dritten Sektor. Salzwasser Verlag, Bremen.

Burchardt, Tania 2004: Disability, Capability and Social Exclusion. Teoksessa: Miller, Jane (toim.), Understanding Social Security. Issues for Policy and Practice. Policy Press, Bristol.

Davis, John B. – Dolfsma, Wilfred 2008: Social Economics: An Introduction and a View of the Field. Teoksessa: Davis, John B. ja Dolfsma, Wilfred (toim.), Elgar Companion to Social Economics s. 1–7. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

Forsström-Tuominen, Heidi 2016: Asunto-osuuskunta - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. PTT Raportti 254. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki.

Forström-Tuominen, Heidi – Tuominen, Pasi – Kontkanen, Anne – Karhu, Sami 2016: Osuuskunta maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiömuotona. Osuus­­toiminta-lehti 5/2016, s. 56–57.

Geest, Werner 2009: Markt für Soziale Dienstleistungen. Teoksessa: Arnold, Ulli ja Maelicke, Bernd (toim.), Lehrbuch der Sozialwirtschaft. 3. Auflage s. 134–144. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Giddens, Anthony 2007: Europe in the Global Age. Polity Press, Cambridge.

Harju, Aaro 2020: Kansalaisyhteiskunnan nykyinen laajuus. Osoitteessa: https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/suomalainen-kansalaisyhteiskunta/.

Heiskala, Risto 2006: Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros. Teoksessa: Heiskala, Risto ja Luhtakallio, Eeva (toim.), Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta, s. 14–42. Gaudeamus, Helsinki.

Heiskala, Risto – Luhtakallio, Eeva (toim.) 2006: Uusi jako — Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Gaudeamus.

Helne, Tuula – Julkunen, Raija – Kajanoja, Jouko – Laitinen-Kuikka, Sini – Silvasti, Tiina – Simpura, Jussi 2003: Sosiaalinen politiikka. WSOY, Helsinki.

Hemerijck, Anton 2015: The Quiet Paradigm Revolution of Social Investment. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Volume 22, Issue 2, Summer 2015, s. 242–256. Osoitteessa: https://doi.org/10.1093/sp/jxv009.

Hirvilammi, Tuuli 2009: Kohti ympäristösosiaalipolitiikkaa. Janus vol. 17 (3), s. 269–277.

Huttu-Juntunen, Terttu 1995: Sosiaalitalous Suomessa. Teoksessa: Pättiniemi, Pekka (toim.), Sosiaalitalous ja paikallinen kehitys. Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutin julkaisuja 11. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Hämäläinen, Juha 2014: Child Welfare in Terms of Social Justice (Lastensuojelu sosiaalisen oikeuden-mukaisuuden kysymyksenä). Esitelmä symposiumissa: European Academy of Sciences and Arts & University of Eastern Finland. Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising Era International Symposium. Kuopio 2.–3.9.2014.

Immonen, Niina 2006: Yhteisötalous Suomessa – sisäpiirin slangia vai uutta yhteisön taloutta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere.

Jessop, Bob 2002: The Future of the Capitalist State. Polity Press, Cambridge.

Jokinen, Eeva 2017: Professori hämmästelee isäntämäistä sote-valmistelua: Missä naisammattilaisten ja ay-liikkeen ääni? YLE. 1.5.2017.

Julkunen, Raija 2006: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Stakes, Helsinki.

Järjestöhakemisto 2020: Osoitteessa: https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto

Jönsson, Jessica H. 2018: Välfärdstaten försvagning, ökade sociala problem och social mobilisering. Teoksessa: Sjöberg, Stefan ja Turunen, Päivi (toim.), Samhällsarbete s. 237–254. Studentlitteratur, Stockholm.

Kalmi, Panu 2007: Keskinäisyys yritysmuotona. Teoksessa: Suomi, Arja (toim.), Keskinäisyys. Näkökulmia omistaja-asiakkuuteen s. 31–46. Edita Publishing: Helsinki.

Kneussel, Hubert 2014: Kooperation und Partizipation im Energiesektor Deutschlands. Eine Analyse von Energiegenossenschaften uns sozialer Bewegung. EHV Academicpress Gmbh, Bremen.

Koistinen, Pertti 2014: Työ, Työvoima & Politiikka. Vastapaino, Tampere.

Kraemer Klaus 2008: Die Soziale Konstitution der Umwelt. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Kumpusalo, Esko 2016: Esitelmä Pellervo ry:n järjestämässä Sote-seminaarissa.

Kubon-Gilke, Gisela – Maier-Rigaud, Remi 2020: Utopien und Sozialpolitik. Über die Orientierungsfunktio von Gesellschaftsmodellen. Metropolis-Verlag, Marburg.

Köppä, Tapani 2006: Tapaus kilpailutalous: syytteitä ennen romahdusta. Teoksessa: Niemelä, Pauli ja Pursiainen, Terho (toim.), Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Professori Juhani Laurinkarin juhlakirja s. 149–163. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 62. Kuopio, Kuopion yliopisto.

Köppä, Tapani 2016: Kommenttipuheenvuoro 25.11.2016.

Köppä, Tapani 2017: kommenttipuheenvuoro Juhani Laurinkarin kirjasta Yhteinen hyvä vai yksityinen etu 9.5.2017.

Laurinkari, Juhani 2004: Osuustoiminta: utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi. Pellervo ry, Kuopio.

Laurinkari, Juhani (toim.) 2007: Yhteisötalous – Johdatus perusteisiin. University Press: Palmenia, Helsinki.

Laurinkari, Juhani 2010: Hyvinvointipolitiikan talous. Teoksessa: Niemelä, Pauli (toim.), Hyvinvointipolitiikka s. 68–89. WSOYpro, Helsinki.

Laurinkari, Juhani 2017: Yhteinen hyvä vai yksityinen etu. Pellervo-Seura, Helsinki.

Laurinkari, Juhani 2018. Kansalaislähtöisyys kilpailutaloudessa. Kilpailutalous vastauksena keynesiläisen hyvinvointivaltion kriisiin. Teoksessa: Erävalo, Esa (toim.), Puheenvuoroja yhteisötaloudesta. Ajatushautomo Kompassi.

Laurinkari, Juhani – Laukkanen, Tuula – Miettinen, Antti – Pusa, Olli 1997: Vaihtoehdoksi osuuskunta – yhteisö kunnan palvelutuotannossa. Kunnallis-alan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut n:o 11. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Vammala.

Lehto, Juhani – Kananoja, Aulikki – Kokko, Simo – Taipale, Vappu 2001: Sosiaali- ja terveydenhuolto. WSOY, Helsinki.

Leminen, Seppo – Heimonen, Raija – Vedenkannas, Matti – Noro, Kirsi 2020: Asunto-osuuskuntien toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen. PTT raportteja 264. Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki.

Lindh, Jari 2013: Kuntoutus työn muutoksessa: yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen. Acta Universitatis. Lapponiensis 259. LUP, Rovaniemi.

Malinen, Tuomas 2020: Into the Global Economic Dystopia. Osoitteessa: https://gnseconomics.com/2020/11/11/into-the-global-economic-dystopia/

Mattila, Anita 2012: Kansalaisjärjestöt työllistäjänä yhteisötaloudessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön verkkojulkaisuja. Osoitteessa: http://kaks.fi/wp-content/ uploads/2012/06/Mattila.pdf

Merenmies, Jaana – Pättiniemi, Pekka 2010: Yhteisötalous ja yhteiskunnalliset yritykset. Teoksessa: Hiilamo, Heikki ja Saari, Juho (toim.), Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka. DIAK. Tutkimuksia A. DIAK, Helsinki.

Mikkonen, Irja 2009: Sairastuneen vertaistuki. Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 173. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Moilanen, Hanna 2016: Yhteiskunnallinen yritys voimavarana sote-palvelumarkkinoilla. Teoksessa: Niemelä, Jorma (toim.), Sote sosiaalisen kestävyyden vahvistajana s. 149–154. DIAK Puheenvuoro 2, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu: https://www.theseus.fi/handle/10024/116451.

Mähönen, Jukka – Villa, Seppo 2006: Osuuskunta. WSOY, Helsinki.

Nivala, Elina 2008: Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa. Kansalaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys. Snellman-instituutin A-sarja 24/2008. Snellman-instituutti, Jyväskylä.

Nussbaum, Martha 2011: Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Olsson, Jan 1995: Sosiaalitalouden merkitys Euroopan unionissa. Teoksessa: Pättiniemi, Pekka (toim.), Sosiaalitalous ja paikallinen kehitys. Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutin julkaisuja 11. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Osuustoiminta-lehti 3/2020. Pellervo-Media Oy, Helsinki.

Nygård, Mikael 2020: Välfärdsstat i förändring. Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet. Studentlitteratur, Stockholm.

Paavola, Jouni – Røpke, Inge 2008: Environment and Sustainability. Teoksessa: Davis, John B. ja Dolfsma, Wilfred (toim.), Elgar Companion to Social Economics s. 15–22. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

Patentti- ja rekisterihallitus yhdistysrekisteri 2020.

Pollitt, Christopher – Bouckaert, Geert 2004: Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford, New York.

Poutanen, Veli-Matti 2006: Sosiaalitaloudesta yhteisötalouteen? -keskustelua yhteisötaloudesta ja sen lähikäsitteistä. Teoksessa: Niemelä, Pauli ja Pursiainen, Terho (toim.), Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Professori Juhani Laurinkarin juhlakirja s. 149–163. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 62. Kuopio, Kuopion yliopisto.

Poutanen, Veli-Matti 2007: Sosiaalitaloudesta yhteisötalouteen. Teoksessa: Laurinkari, Juhani (toim.), Yhteisötalous. Johdatus perusteisiin s. 67–89. Gaudeamus, Helsinki.

Poutanen, Veli-Matti 2010: Sosiaaliturvapolitiikka. Teoksessa: Pauli Niemelä (toim.), Hyvinvointipolitiikka. WSOY Pro: Helsinki.

Poutanen, Veli-Matti 2017: Kommenttipuheenvuoro Juhani Laurinkarin kirjan Yhteinen hyvä vai yksityinen etu julkistamistilaisuudessa 9.5.2017.

Poutanen, Veli-Matti 2020. Ympäristöturvattomuus. Julkaisematon käsikirjoitus.

Pättiniemi, Pekka 2004: Mitä on yhteistalous? Teoksessa: Grönberg, Ville (toim.), Yhteisötalous ja sosiaalinen yrittäjyys – Sosiaalisten yritysten kansallinen teematyö. STAKES, Helsinki.

Pättiniemi, Pekka 2016: Esitelmä Pellervo ry:n järjestämässä Sote-seminaarissa.

Pättiniemi, Pekka 2017: Osuustoiminta-lehti 2/2017. Pellervo-Media Oy, Helsinki.

Rawls, John. A. 1972: A Theory of Justice. Oxford.

Repstad, Pål 2016: Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

Riihinen, Olavi 2007: Arvot ja hyvinvointipolitiikka. Alustus Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumissa Heinolassa 7.2.2007.

Ruuskanen, Olli-Pekka 2007: Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt. Kehitys 1994–2004. Teoksessa: Suomi, Arja (toim.), Keskinäisyys. Näkökulmia omistaja-asiakkuuteen s. 71–91. Edita Publishing, Helsinki.

Rönnberg, Leif 1999: Eriytynyt ja moniulotteinen kolmas sektori. Teoksessa: Hokkanen, Liisa – Kinnunen, Petri – Siisiäinen, Martti (toim.), Haastava kolmas sektori. Pohdintoja tutkimuksen ja toiminnan moninaisuudesta s. 78–100. Helsinki, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Saukko, Anu Emilia 2011: Joka kolmas sosiaalipalvelu yksityissektorin hallussa. Haastattelu artikkelissa Minttu Maaria Partanen, YLE-uutiset. Osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-5317727.

Sen, Amartya 2010: The Idea of Justice. Penguin Books, London.

Siisiäinen, Martti – Kankainen, Tomi Kristian 2009: Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. Teoksessa: Suomalaiset osallistujina: Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5. Oikeusministeriö, Helsinki.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2019: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 28.2.2019. Tiedote 127/2019.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2019, 114. vuosikerta (uusi sarja). Tilastokeskus, Helsinki.

Suomi, Arja (toim.) 2007: Keskinäisyys. Näkökulmia omistaja-asiakkuuteen. Edita Publishing, Helsinki.

Suikkanen Asko 2009: Selvitystyö välityömarkkinoista. VATES-säätiön julkaisuja.

Timonen, Virpi 2003: Uudet sosiaaliset riskit suomalaisessa ja ruotsalaisessa hyvin- vointivaltiossa. Teoksessa: Ritakallio, Veli-Matti (toim.), Riskit, instituutiot ja tulokset. Juhlakirja Olli Kankaan täyttäessä 50 vuotta s. 19–42. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimus nro 59.

Todev, Tode – Brazda, Johann – Laurinkari, Juhani 2013: Vor und nach der Banke- und Finanzkrise.  Realitäten und Illusionen. Europäischer Hochschulverlag, Bremen.

Troberg, Eliisa 2014: Osuustoiminnan idea. Pellervo-seura, Helsinki.

Wahlroos, Björn 2019: Kuinka tässä näin kävi? Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua? Otava, Helsinki.

Wendt, Wolf Rainer 2007: Sozialwirtschaft. Teoksessa: Maelicke, Bernd (toim.), Lexikon der Sozialwirtschaft s. 953-956. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Wright, Erik Olin 2017: Reale Utopien – Wege aus dem Kapitalismus. Aus dem Amerikanischen von Max Henninger Mit einem Nachwort von Michael Brie. Englanninkielinen alkuperäisteos: Envisioning Real Utopias (2010). Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2192. Suhrkamp Verlag, Berlin.